Sekretarijat

Sekretarijat pruža podršku za oba ogranka Mehanizma u administrativnim, pravnim, diplomatskim pitanjima i pitanjima poslovne politike. Osnovne dužnosti Sekretarijata uključuju i temeljne i administrativne funkcije.

Među temeljnim funkcijama, Sekretarijat je odgovoran za službe koje pružaju podršku radu sudnica, kako za Sudska veća, tako i za Tužilaštvo i odbranu; za podršku svedocima i njihovu zaštitu; rukovođenje pritvorskim jedinicama Ujedinjenih nacija u Arushi i Hagu; za izvršenje kazni i nadzor nad njihovim izvršavanjem; za relokaciju lica koja je MKSR oslobodio krivice ili su puštena na slobodu; podršku nacionalnim pravosudnim sistemima; i  za čuvanje arhiva MKSR, MSKJ i MMKS i i omogućavanje pristupa njima.

Među administrativnim funkcijama, Sekretarijat  je odgovoran za prevođenje, putovanja, rukovođenje ljudskim resursima te administrativnu podršku svim organima MMKS, kao i za održavanje odnosa sa javnošću u oba ogranka. Takođe je odgovoran za pripremu budžeta i njegovo sprovođenje, te za predstavljanje budžeta državama članicama Ujedinjenih nacija.

Sekretar, koji je prisutan u jednom ili drugom ogranku Mehanizma, obavlja funkciju šefa Sekretarijata. Kao što je predviđeno Statutom MMKS, Sekretarijat takođe ima po jednog službenika zaduženog za sedište svakog od ogranaka Mehanizma, kao i drugo kvalifikovano osoblje koje imenuje generalni sekretar Ujedinjenih nacija na preporuku sekretara.