Pomoć nacionalnim pravosuđima

Flags

 

Pravosudne i državne vlasti iz Ruande, država nastalih na području bivše Jugoslavije ili drugih država mogu zatražiti pomoć Tužilaštva ili Sekretarijata Mehanizma. Ti zahtjevi se u načelu moraju odnositi na predmete koji se neposredno tiču vođenja postupaka pred MKSR-om, MKSJ-om ili Mehanizmom, ili pak predstojećih istraga ili pravosudnih postupaka u drugim državama.

 

Napomena: Zahtjevi za pomoć se obično odnose dolje navedene kategorije, i mogu se podnositi u ime pravosudnih ili državnih vlasti u skladu s članom 28 Statuta Mehanizma.

Osim toga, pravilo 86(H) Pravilnika o postupku i dokazima Mehanizma omogućava žrtvama ili svjedocima kojima su bile odobrene zaštitne mjere u postupcima pred MKSR, MKSJ ili Mehanizmom da zatraže da se te mjere izmijene, pojačaju ili ukinu tako što će se obratiti predsjedniku. Strane u postupku u nekoj drugoj jurisdikciji, koje ovlasti nadležni pravosudni organ, takođe mogu zatražiti izmjene zaštitnih mjera u skladu s pravilom 86(H).

Drugi zahtjevi od strane pojedinaca neće se smatrati zahtjevima za pomoć. Primjerci javnih sudskih dokumenata dostupni su na websiteovima i u bazama podataka MKSR, MKSJ i Mehanizma.

Zahtjevi za pomoć koji se upućuju Tužilaštvu

Pravosudne i državne vlasti koje provode istrage i krivično gonjenje u vezi s ratnim zločinima, zločinima protiv čovječnosti i genocidom mogu stupiti u kontakt sa Tužilaštvom Mehanizma podnijeti mu sve zahtjeve za pomoć u vezi s informacijama koje je prikupilo Tužilaštvo MSKJ-a, MKSR-a ili Mehanizma. Zahtjevi se mogu podnositi Tužilaštvu u Haagu ili u Arushi.

Zahtjevi za pomoć koje nacionalne vlasti ili međunarodne organizacije upućuju tužiocu

Zahtjevi na osnovu pravila 86(H) i pravila 87 Pravilnika o postupku i dokazima

Zahtjevi koji se podnose na osnovu pravila 86(H) i pravila 87 Pravilnika o postupku i dokazima moraju se nasloviti na predsjednika i zavode u skladu s Uputstvom o podnescima koji se podnose pred Mehanizmom za međunarodne krivične sudove.

Uz zahtjeve koji se podnose predsjedniku na osnovu pravila 86 i pravila 87 Pravilnika o postupku i dokazima treba priložiti obrazac za otpremu (na engleskom i francuskom) popunjen u skladu s naznačenim uputstvom.

Zahtjevi za pomoć koji se upućuju Sekretarijatu

Svi drugi zahtjevi mogu se uputiti direktno Sekretarijatu u Arushi ili u Haagu.

U načelu, zahtjevima za pomoć najčešće se traži sljedeće:

Ovjerene kopije javnih sudskih dokumenata MKSJ-a, MKSR-a ili Mehanizma

(Ovi dokumenti obično obuhvataju transkripte, audio i video zapise, dokazne predmete, podneske, naloge, presude, itd.)

Zahtjevi se moraju podnijeti Sekretarijatu i oni moraju sadržati sljedeće informacije:

 1. ime podnosioca zahtjeva i nadležnog organa koji provodi istragu ili sudski postupak;
 2. nadležnost Mehanizma da ispuni taj zahtjev;
 3. konkretne detalje u vezi s dotičnim zahtjevom (takvi detalji treba da uključuju naziv/broj predmeta, datum svjedočenja svjedoka, ime/pseudonim svjedoka, broj dokaznog predmeta, stranu u postupku koja je podnela taj dokazni predmet, datum njegovog uvrštavanja u spis, opis dokaznog predmeta);
 4. tačnu svrhu za koju se pomoć traži;
 5. precizan eventualni rok do kojeg zahtjev treba da se ispuni;
 6. sve druge informacije potrebne za obradu zahtjeva; i
 7. naznaku da je dopis upućen u svojstvu zahtjeva.

Ukoliko neki sudija ili vijeće Mehanizma ne naloži drugačije, zahtjev koji ne ispunjava gore navedene uslove može biti vraćen strani koja ga je podnijela i od te strane zatražiti bilo koja dodatna informacija koje Mehanizam smatra potrebnim.

Ukoliko neki sudija ili vijeće Mehanizma ne naloži drugačije, Sekretarijat će na koji način strana koja podnosi zahtjev za pomoć treba da vrši ovjeravanje ili potvrđivanje vjerodostojnosti.

Ukoliko se drugačije ne dogovori sa Sekretarijatom ili ukoliko neki sudija ili vijeće Mehanizma ne odredi drugačije, redovne administrativne troškove zahtjeva za pomoć koji treba da ispuni Mehanizam snosi Mehanizam, dok značajnije i vanredne troškove snosi strana koja je podnijela zahtjev.

Ukoliko se drugačije ne dogovori sa Sekretarijatom ili ukoliko neki sudija ili vijeće Mehanizma ne odredi drugačije, Sekretarijat će utvrditi rokove za ispunjenje zahtjeva. Strana koja podnosi zahtjev može zatražiti hitno izvršenje zahtjeva, a u tom slučaju mora se navesti razlog za hitno izvršenje.

Izmjena zaštitnih mjera

U skladu s pravilom 86 (H), sudija ili vijeće u nekoj drugoj jurisdikciji, strane u nekoj drugoj jurisdikciji koje za to ovlasti nadležni pravosudni organ, ili žrtva ili svjedok za koje su MKSJ, MKSR ili Mehanizam naložili zaštitne mjere mogu zatražiti da se zaštitne mjere određene u postupku pred MKSJ-om, MKSR-om ili Mehanizmom ukinu, izmijene ili pojačaju tako što će se zahtjevom obratiti predsjedniku Mehanizma.

Zahtjevi mogu uključivati zahtjeve za pristup povjerljivim sudskim dokumentima, na primjer, dokaznim predmetima ili podnescima, ili zahtjeve za pristup svjedočenju svjedoka ili za informacije o zaštićenim svjedocima.

Zahtjevi u skladu s pravilom 86 (H) Pravilnika o postupku i dokazima podnose se u skladu s Uputstvom o postupku za izmjenu zaštitnih mjera na osnovu pravila 86 (H) Pravilnika o postupku i dokazima Mehanizma za pristup povjerljivom materijalu MKSJ-a, MKSR-a ili Mehanizma.

Zahtjevi moraju da sadrže slijedeće informacije:

 1. činjenicu da se zahtjev podnosi na osnovu pravila 86(H) navedenu na naslovnoj strani zahtjeva;
 2. ime podnosioca zahtjeva i, po potrebi, nadležnog organa koji provodi istragu ili vodi sudski postupak;
 3. naziv postupka vođenog pred MKSJ-om, MKSR-om ili Mehanizmom iz kojeg se materijal traži kao i broj predmeta kad god je to moguće;
 4. konkretne detalje u vezi sa materijalom koji se traži, na primjer, datum svjedočenja svjedoka, ime ili pseudonim koji je korišten za identifikaciju svjedoka i broj dokaznog predmeta;
 5. relevantnost traženog materijala za istragu ili sudski postupak kočiji je učesnik podnosilac zahtjeva;
 6. tačnu svrhu u koju se materijal traži;
 7. Precizno naveden svaki eventualni rok uli hitnost;
 8. jasnu naznaku da li je zahtjev podnesen na javnoj ili povljerljivoj osnovi; i
 9. sve druge informacije potrebne za obradu zahtjeva, uključujući, po potrebi, dokaz o ovlaštenju od strane nadležnog pravosudnog organa.

Zahtevi se mogu podneti korištenjem pro forma obrasca za Zahtev za izmenu zaštitnih mera u skladu s pravilom 86(H).

Napomena: Uputstvo za podnošenje zahteva za izmenu zaštitnih mera:

Članom 5 Prelaznih odredbi u dodatku Statuta Mehanizma za međunarodne krivične sudove reguliše se koja je institucija nadležna za zaštitu žrtava i svedoka tokom preklapanja rada Mehanizma s radom MKSJ i MKSR. Zahtevi za izmenu zaštitnih mera trebaju se podneti nadležnoj instituciji u skladu sa sledećim Prelaznim odredbama:

Uzimanje iskaza pritvorenih lica ili njihovo svjedočenje u svrhu istraga ili postupaka u krivičnim, građanskim i administrativnim predmetima koji se vode u nekoj državi

• Krivični predmeti koji se odnose na kršenja međunarodnog humanitarnog prava

U skladu s pravilom 87, sudija ili vijeće u drugoj jurisdikciji ili strane u postupku koje ovlasti nadležni pravosudni organ (dalje u tekstu: “organ koji podnosi zahtjev”) može zatražiti pomoć Mehanizma za pribavljanje svjedočenja neke osobe koja je u nadležnosti Mehanizma, u tekućem postupku u jurisdikciji podnosioca zahtjeva koji se odnosi na kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije nakon 1991. ili na teritoriji Ruande tokom 1994. godine, ili koja su počinili državljani Ruande na teritoriji susjednih država tokom 1994. godine. U skladu s ovim pravilom, Mehanizam može organu koji podnosi zahtjev pomoći u organizovanju svjedočenja pritvorenog lica iz prostorija Mehanizma putem video-konferencijske veze. Ukoliko pravne odredbe u jurisdikciji organa koji podnosi zahtjev ne dopuštaju da se prihvati svjedočenje putem video-konferencijske veze, Mehanizam može razmotriti mogućnost da pomoć pruži tako što će organu koji podnosi zahtjev odobriti pristup dotičnoj osobi kako bi njen iskaz saslušao u sjedištu Mehanizma, ili tako što će izvršiti transfer te osobe u skladu s pravilom 88.

Zahtjevi na osnovu pravila 87 podnose se predsjedniku Mehanizma i moraju sadržati sljedeće informacije:

 1. činjenicu da se zahtjev podnosi na osnovu pravila 87 navedenu na naslovnoj strani zahtjeva;
 2. ime podnosioca zahtjeva i nadležnog organa koji provodi istragu ili vodi sudski postupak;
 3. ime pritvorenog lica čija se pomoć zahtjeva;
 4. relevantnost traženog svjedočenja za istragu ili sudski postupak čiji je učesnik podnosilac zahtjeva;
 5. tačnu svrhu u koju se svjedočenje traži;
 6. pravne odredbe iz nacionalnog zakona na osnovu kojih se traži svjedočenje;
 7. datum ili period tokom kojeg se zahtjevom traži pomoć;
 8. sve druge informacije potrebne za obradu zahtjeva.
 • Krivični predmeti generalno

U svim drugim slučajevima kada se zahtjeva iskaz ili svjedočenje pritvorenog lica, zavisno od toga gdje se nalazi lice koje je pod nadležnošću Mehanizma, strana koja podnosi zahtjev za pomoć isti može podnijeti:

• U Haagu, gdje je bilateralni zahtjev potrebno podnijeti Nizozemskoj. Ovi zahtjevi za pravnu pomoć mogu se podnositi na osnovu nekog važećeg sporazuma o međusobnoj pravnoj pomoći, ili, u odsustvu važećeg sporazuma, na osnovu službene zamolnice nadležnim sudovima u Haagu. Svi takvi zahtjevi podnose se Centralnoj upravi Kraljevine Nizozemske za međunarodnu pravnu pomoć.

Uručenje sudskih dokumenata licu pritvorenom u Mehanizmu u vezi s izvršenjem zahtjeva za pravnu pomoć upućenog zemlji-domaćinu, vrši se u skladu s nacionalnim zakonima Nizozemske.

• U Arushi, zahtjeve za pomoć treba podnosti sekretaru Mehanizma, i u njima je potrebno navesti relevantne informacije koje se traže u zahtjevu podnesenom na osnovu pravila 87, tačke od (ii) do (viii), kao što je gore navedeno.

U oba slučaja, ukoliko se s predsjednikom ne dogovori drugačije ili ukoliko on drugačije ne odredi, redovne administrativne troškove koje Mehanizam prilikom ispunjavanja zahtjeva za pomoć zemlje-domaćina ili države koja je podnijela zahtjev snosi Mehanizam, ali značajnije ili vanredne troškove koje ostvari Mehanizam snosi strana koja je podnijela zahtjev.

• Administrativni i građanski postupci

Zahtjev za uzimanje iskaza pritvorenog lica u vezi s nekim administrativnim ili građanskim predmetom o kojem se vodi istraga ili zbog kojeg se vodi sudski postupak u nekoj drugoj jurisdikciji može se podnijeti na jedan od nekoliko načina u skladu sa zakonima i propisima zemlje-domaćina.

(i) Iskaze mogu uzimati, bez prisile, diplomatski ili konzularni predstavnici države iz koje pritvoreno lice potiče, ili države koja zastupa njegove ili njenje interese akreditovani u zemlji-domaćinu, pod uslovom da se iskaz odnosi na predmet po kojem se vodi istraga ili krivični postupak u toj državi. Diplomatski ili konzularni predstavnik obavlja polaganje zakletve i ostaje prisutan kako bi se zajamčio integritet postupka. Spisak unapred pripremljenih pitanja dostavlja diplomatski ili konzularni predstavnik ili predstavnik strane koja je zatražila uzimanje iskaza. Zahtjeve mogu podnositi diplomatski ili konzularni predstavnici sekretaru Mehanizma. U Tanzaniji, sudija iz zemlje koja je podnijela zahtjev takođe može posjetiti lice u nadležnosti Mehanizma radi uzimanja iskaza.

(ii) Iskaze mogu uzimati, bez prisile, javni bilježnik registrovan u Nizozemskoj (notaris) ili Tanzaniji koji u ime strane koja je zatražila uzimanje iskaza postavlja pitanja s unaprijed pripremljenog spiska. Uzimanje takvog iskaza može biti izvršeno bez prethodne saglasnosti ili obavještavanja vlasti zemlje-domaćina. Strana koja zatraži uzimanje iskaza po potrebi mora obezbijediti prisustvo sudskog zapisničara i prevodioca. Javni bilježnici mogu podnositi zahtjeve sekretaru Mehanizma.

(iii) Kada se radi o osobama u nadležnosti Mehanizma u Haagu, njihove iskaze može uzeti sudija Okružnog suda u Hagu koji u ime strane koja je zatražila uzimanje iskaza postavlja pitanja s unapred pripremljenog spiska. Strana koja zatraži uzimanje iskaza na ovaj način može podnijeti zahtjev Okružnom sudu u Haagu u skladu s važećim sporazumom o međusobnoj pravnoj pomoći između države u kojoj se nalazi organ koji je podnio zahtjev i zemlje-domaćina ili, u odsustvu takvog sporazuma, na osnovu službene zamolnice koju Okružnom sudu u Haagu upućuje sud koji podnosi zahtjev. Svi takvi zahtjevi trebaju biti podnijeti Centralnoj upravi Kraljevine Nizozemske za međunarodnu pravnu pomoć.

Uzimanje izjava ili svjedočenja od optuženog lica koje je privremeno pušteno na slobodu

Zahtjev za pomoć u administrativnim, građanskim ili krivičnim predmetima po kojima se vodi istraga ili krivični postupak u nekoj drugoj jurisdikciji, a koji uključuju učešće osobe privremeno puštene na slobodu, u skladu s nalogom vijeća Mehanizma na osnovu pravila 68 Pravilnika o postupku i dokazima, treba uputiti nadležnom organu jurisdikcije u koju je to lice privremeno pušteno na slobodu, u skladu sa zakonima i propisima dotične jurisdikcije. Prilikom utvrđivanja da li da udovolji takvom zahtjevu za pomoć, ta jurisdikcija mora uzeti u obzir uslove iz naloga kojim je odobreno privremeno puštanje na slobodu i konsultovati se s Mehanizmom ukoliko bi se odobravanjem zahtjeva za pomoć možda prekršile odredbe iz naloga kojim je odobreno privremeno puštanje na slobodu.

Uzimanje iskaza ili svjedočenja od pravosnažno osuđenog lica na izdržavanju kazne u državi u kojoj se izvršava kazna

Uslovi zatvora za osobe koje su pravosnažno osuđene od strane MKSJ-a, MKRS-a ili Mehanizma i služe kazne koje su im u vezi s tim izrečene određeni su zakonima države u kojoj se kazna izvršava (Dalje u tekstu: država u kojoj se izvršava kazna). Shodno tome, zahtjev za pomoć koji obuhvata učešće osuđene osobe koja kaznu izdržava u državi u kojoj se izvršava kazna upućuje se toj državi. Država u kojoj se izvršava kazna će odlučiti da li da odobri zahtjev za pomoć u skladu sa svojim državnim zakonima i propisima i odredbama sporazuma o izvršenju kazni između Ujedinjenih nacija i te države ili suverene jurisdikcije u okviru te države.

Uručivanje dokumenata pritvorenicima u vezi s administrativnim ili pravosudnim postupcima koji se ne vode pred Mehanizmom i uručivanje preporučene pošte pritvorenicima

Dostavljanje dokumenata pritvorenicima u nadležnosti Mehanizma u Arushi, u vezi s administrativnim i pravosudnim postupcima koji se ne vode pred Mehanizmom, može vršiti sekretar.

Uručivanje dokumenata pritvorenicima u nadležnosti Mehanizma u Haagu, u vezi s administrativnim i pravosudnim postupcima koji se ne vode pred Mehanizmom, jeste pravna radnja koja se provodi u skladu sa zakonima Nizozemske. Nizozemski zakoni omogućavaju uručivanje dokumenata na više različitih načina:

 1. posredstvom diplomatskog ili konzularnog predstavnika, bez prisile, u administrativnim, građanskim i krivičnim postupcima pokrenutim izvan Nizozemske;
 2. putem preporučene pošte naslovljene na pritvorenike u administrativnim, građanskim i krivičnim postupcima pokrenutim izvan Nizozemske;
 3. podnošenjem formalnog zahtjeva Centalnoj upravi Kraljevine Nizozemske u skladu sa sporazumom o međusobnoj pravnoj pomoći između Nizozemske i države u kojoj se strana koja podnosi zahtjev nalazi; i
 4. posredstvom sudskog izvršioca u administrativnim i građanskim postupcima pokrenutim izvan Nizozemske i administrativnim, građanskim i krivičnim postupcima pokrenutim u Nizozemskoj.

Preporučena pošta upućena pritvorenicima šalje se na sljedeće adrese:

P.I. Haaglanden
United Nations Detention Unit
Pompstationsweg 32 2597 JW, The Hague
Nizozemska

c/o Office of the Registrar
Mechanism for International Criminal Tribunals
Haki Road, Plot No. 486 Block A, Lakilaki Area
Arumeru District
P.O. Box 6016, Arusha, Tanzania

Zahtjevi za ukidanje imuniteta nekog zvaničnika ili bivšeg zvaničnika MKSJ-a, MKSR-a ili Mehanizma

U slučajevima kada je neki zvaničnik ili bivši zvaničnik MKSJ-a, MKSR-a ili Mehanizma, pozvan ili mu je naloženo da dâ iskaz ili svjedoči u svojstvu svjedoka ili osumnjičenog u nekom administrativnom, građanskomili krivičnom predmetu po kojem se vodi istraga ili sudski postupak u nekoj državi članici Ujedinjenih nacija ili u nekoj drugoj jurisdikciji, može se ukazati potrebnim da generalni sekretar tom zvaničniku ukine imunitet, u skladu s Konvencijom o privilegijama i imunitetu Ujedinjenih nacija od 13. februara 1946. godine. (Dalje u tekstu: “Opšta konvencija”) i, u slučajevima gde je to primjenjivo, Sporazumom o sjedištu MKSJ-a, MKSR-a i Mehanizma, prije nego što se uzme izjava ili pristupi svjedočenju.

Strana koja traži takvu izjavu ili svjedočenje podnosi zahtjev sekretaru Mehanizma, koji će ga proslijediti generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija ukoliko takvo ukidanje imuniteta bude potrebno.