Odbrana


Uspjeh i kredibilitet MKSJ-a i MKSR-a  u velikoj mjeri zavisi od ključne uloge koju ima kompetentna i jaka odbrana u obezbjeđivanju prava optuženih na pravično suđenje i u podržavanju principa ravnopravnosti strana u postupku, tužilaštva i odbrane.
 
Pravo na pravično suđenje je osnovno ljudsko pravo i temeljni princip krivičnog prava. Stoga se ono podjednako primjenjuje na optužene pred Mehanizmom, koji će nastaviti nadležnost, prava i obaveze i ključne funkcije MKSJ-a i MKSR-a.
 
Kompetentna i snažna odbrana doprinosi kredibilitetu i legitimitetu Mehanizma u očima međunarodne zajednice.

Pravo na branioca

Sve osobe koje je optužio MKSR, MKSJ ili Mehanizam i koje pristupaju Mehanizmu, kao i sve osobe pritvorene na osnovu ovlaštenja Mehanizma imaju pravo da ih zastupa branilac. Ukoliko optuženi želi da ga zastupa branilac, optuženi može angažovati sopstvenog branioca, ili, ukoliko sekretar utvrdi da je optuženi slabog imovnog stanja, branilac mu se može dodijeliti o trošku Mehanizma. Ova i druga osnovna prava optuženih navedena su u članu 19 Statuta Mehanizma i dodatno su regulisana Pravilnikom o postupku i dokazima i Uputstvom o dodjeli branioca, čime se obezbjeđuje da je pravna pomoć koja se pruža optuženima efikasna i visoko kvalitetna.

Tri vrste branilaca

U Pravilniku o postupku i dokazima Mehanizma navode se tri vrste branilaca:

 1. Imenovani branilac na osnovu pravila 42 Pravilnika: advokati koje je angažovao osumnjičeni ili optuženi da ih zastupa pred Mehanizmom;
 2. Dodijeljeni branilac na osnovu pravila 43(B) Pravilnika: advokati koji su ukazali da su dostupni i spremni da ih sekretar imenuje da zastupaju optuženog slabog imovnog stanja i koji su stavljeni na tzv. Spisak na osnovu pravila 43.
 3. Dežurni branilac na osnovu pravila 43(C): advokati koji su dodijeljeni branioci na osnovu pravila 43(B) i koji su stavljeni na spisak branilaca spremnih za dodjelu optuženom u svrhu prvog pristupanja (spisak dežurnih branilaca).

Potrebne kvalifikacije

U skladu sa Statutom, Pravilnikom, Uputstvom i Profesionalnim kodeksom branilaca, branioci moraju ispunjavati određene uslove u pogledu kvalifikacija prije nego što mogu biti imenovani ili dodijeljeni da zastupaju optuženog.

Imenovani branilac na osnovu pravila 42 mora ispunjavati sljedeće uslove u pogledu kvalifikacija:

 • da ima dozvolu za advokatsku praksu u nekoj državi ili je profesor prava na univerzitetu;
 • da pismeno i usmeno dobro vlada jednim od dva službena jezika Mehanizma; *
 • da ima uredno članstvo u udruženju branilaca koji postupaju pred Mehanizmom **
 • da nije proglašen krivim ili da mu nije izrečena neka druga disciplinska mjera u relevantnom disciplinskom postupku protiv njega pred nekim domaćim ili međunarodnim forumom, uključujući postupak na osnovu Profesionalnog kodeksa Mehanizma;
 • da nije proglašen krivim u relevantnom krivičnom postupku;
 • da se u obavljanju svog poziva ili na drugi način nije odao ponašanju koje je nečasno ili koje može na drugi način diskreditovati branioca, koje nanosi štetu provođenju pravde ili može narušiti povjerenje javnosti u Mehanizam ili u provođenje pravde ili koje na drugi način narušava ugled Mehanizma; i
 • da u vezi sa svojim kvalifikacijama i podobnošću za vršenje dužnosti branioca nije dao lažne podatke ili podatke koji daju netačnu sliku, odnosno da nije zatajio relevantne podatke.

Dodijeljeni branioci na osnovu pravila 43(B) moraju ispunjavati sljedeće dodatne uslove (Spisak na osnovu pravila 43):

 • da posjeduju dokaze stručnosti u oblasti krivičnog prava i/ili međunarodnog krivičnog prava i/ili međunarodnog humanitarnog prava i/ili međunarodnog prava ljudskih prava;
 • da posjeduju najmanje sedam godina relevantnog iskustva u oblasti krivičnog prava kao sudije, zastupnici optužbe ili odbrane, ili u nekom drugom svojstvu; i
 • da su izjavili da su na raspolaganju i da prihvataju da ih Mehanizam, pod uslovima definisanim u Uputstvu, dodijeli bilo kojoj osobi pritvorenoj po ovlaštenju Mehanizma koja nema sredstava da plati branioca.

Pored uslova iz pravila 42 i 43(B), dežurni branilac mora ispunjavati sljedeće uslove (Spisak dežurnih branilaca):

 • da se nalazi se na razumnoj udaljenosti od pritvorskog objekta relevantnog ogranka Mehanizma; i
 • da je na raspolaganju radi dolaska u pritvorski objekat relevantnog ogranka Mehanizma ili zastupa optuženog u slučaju da je pozvan.

Zahtjev za zastupanje pred Mehanizmom (Prihvatanje na Spisak na osnovu pravila 43)

Oni koji žele da zastupaju optužene slabog imovinskog stanja ili osumnjičene kao branioci i/ili dežurni branioci moraju dostaviti sekretaru sljedeće dokumente:

 • uredno popunjeni Zahtjev za uvrštavanje na Spisak branilaca na osnovu pravila 43; dopis kojim podnosilac zahtjeva izražava spremnost i dostupnost da bude dodijeljen kao branilac optuženom/osumnjičenom slabog imovnog stanja i kojim traži da bude uvršten na spisak na osnovu pravila 43;
 • detaljni i ažurirani curriculum vitae koji odražava trenutni status podnosioca zahtjeva, i, koliko je god to moguće, kontakt detalje sadašnjeg i ranijih poslodavaca. Curriculum vitae takođe treba da jasno pokazuje da li kandidat ima sedam godina relevantnog iskustva kao sudija, tužilac ili advokat, ili u nekom drugom svojstvu u krivičnim postupcima;
 • uvjerenje o profesionalnim kvalifikacijama koju je izdalo nadležno  profesionalno tijelo, uključujući noviju potvrdu o valjanom statusu s podacima o eventualnim trenutnim i/ili prethodnim disciplinskim postupcima, ako ih ima ili ih je bilo;
 • dokaz da ponosilac zahtjeva nije proglašen krivim u krivičnom postupku (Potvrda da se protiv njega ne vodi krivični postupak koju izdaju nadležni nacionalni organi);
 • imena i adrese dvije osobe sa stručnim iskustvom iz oblasti krivičnog prava, međunarodnog krivičnog prava, međunarodnog prava o h ljudskih prava ili međunarodnog krivičnog prava i koje su kompetentne da sekretaru daju mišljenje o stručnoj kompetentnosti podnosioca zahtjeva za navedene oblasti;
 • za podnosioce zahtjeva čiji maternji jezik nije engleski ili francuski, potvrdu jezičke ustanove ili druge dokaze o dobrom vladanju engleskoim ili francuskim jezikom ***;
 • sve druge informacije koje podnosilac zahtjeva smatra relevantnim.

Skrećemo pažnju da Sekretarijat uglavnom traži ažurirane originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata. Skenirane kopije dokumenata mogu se dostaviti e-mailom prije predočavanja originala, ako to bude bilo potrebno. Zahtjevi koji sadrže originale ili ovjerene kopije treba da budu dostavljeni preporučenom poštom ili dostavljačem na adresu:

Ogranak u Arushi Organak u Haagu

International Residual Mechanism for Criminal Tribunals
Haki Road, Plot No. 486 Block A, Lakilaki Area
Arumeru District
P.O. Box 6016, Arusha, Tanzania

International Residual Mechanism for Criminal Tribunals
Churchillplein 1
2517 JW, The Hague, The Netherlands

Dodjela branioca i pravna pomoć

Optužene osobe koje pokažu da ne mogu snositi troškove odbrane, bilo djelimično, bilo u cjelini, imaju pravo na dodjelu branioca čije će troškove snositi Mehanizam. Prije nego što branilac bude dodijeljen osobi slabog, ili djelimično slabog imovnog stanja, treba biti prihvaćen na Spisak na osnovu pravila 43 kako je navedeno gore u tekstu. Pored toga, Mehanizam predviđa adekvatnu naknadu za pomoćno osoblje koje pomaže braniocu. Ukoliko je optuženi u stanju da djelimično nadoknadi troškove odbrane, Mehanizam će nadoknaditi samo onaj dio troškova odbrane koje optuženi ne može snositi.

Sistem pravne pomoći Mehanizma u skladu je i nadovezuje se na praksu i smjernice MKSR-a i MKSJ-a. Mehanizam ima sljedeće smjernice za pravnu pomoć [u razradi]:

Samozastupanje

U skladu s članom 19(4)(d) Statuta, optužena osoba se može odlučiti da se sama zastupa. Kada Vijeće koje rješava u predmetu prihvati pravo optuženog da se zastupa sam i dozvoli optuženom da sam vodi svoju odbranu, Mehanizam (preko sekretara) obezbjeđuje adekvatna sredstva kako bi optuženi bio u mogućnosti da na efikasan način iskoristi ovo pravo.

Pored toga, sekretar je usvojio “Sistem za utvrđivanje naknada za osobe koje sarađuju s optuženim slabog imovnog stanja koji se sam zastupa”. Sistem naknade razvijen je pod uticajem sudske prakse MKSJ-a i MKSR-a, uključujući i Odluku Žalbenog vijeća od 11 septembra 2007. u predmetu Tužilac protiv Krajišnika, u kojoj je navedeno da optuženi slabog imovnog stanja koji se opredijelio da iskoristi svoje pravo na lično zastupanje može primiti sredstva za pravne saradnike. U skladu sa Sistemom naknade, sekretar može dodijeliti pravne saradnike i druge saradnike kao što su koordinatori predmeta, istražitelji i pomoćnici za jezička pitanja koji bi pomagali optuženom koji se sam zastupa prilikom pripreme njegovog izvođenja dokaza i olakšavanja njegovog učestvovanja u postupku. Pored toga, sekretar može imenovati vještake kada je potrebna posebna stručnost, odobriti privilegovanu komunikaciju s određenim kategorijama članova tima odbrane i obezbijediti kancelarijski prostor i opremu timu odbrane.

Kodeks profesionalnog ponašanja i disciplinski režim

Kodeks profesionalnog ponašanja propisuje standarde ponašanja kako bi se obezbijedilo da branioci koji postupaju pred Mehanizmom održavaju najviši nivo profesionalne etike. Kodeks predviđa robustan disciplinski režim kako bi se obezbijedilo pridržavanje nužnih standarda profesionalizma, kompetentnosti, revnosti i poštenja od strane pojedinačnih branilaca. Neprofesionalno ponašanje od strane branilaca može voditi dovesti do sankcija, uključujući ukore, novčane kazne, suspenziju ili zabranu postupanja pred Mehanizmom.

Udruženje branilaca koji postupaju pred Mehanizmom

Branioce koji postupaju pred Mehanizmom zastupa udruženje branilaca koji postupaju pred međunarodnim sudovima i međunarodnim krivičnim sudovima (ADC-ICT). Udruženje ADC-ICT ranije je bilo poznato pod imenom Udruženje branilaca koji postupaju pred MKSJ-om (ADC-ICTY), a zastupa branioce koji postupaju pred MKSJ-om od 2002. godine. U decembru 2012. udruženje ADC-ICTY je privremeno priznato od strane sekretara Mehanizma na osnovu pravila 42 Pravilnika o postupku i dokazima Mehanizma, a nakon toga je zvanično priznato u avgustu 2015. kao udruženje branilaca koji postupaju pred Mehanizmom. Od 1. juna 2017. ADC-ICTY promenilo je svoje ime u “Udruženje branilaca koji postupaju pred međunarodnim sudovima i međunarodnim krivičnim sudovima (ADC-ICT)” i zvanično je priznato od strane sekretara 16. juna 2017.

Cilj ovog udruženja, koje djeluje nezavisno od Mehanizma, jeste da se obezbijedi visok kvalitet odbrane optuženima i da se zajednički obraća organima Mehanizma u ime svih branilaca koji rade na predmetima pred Mehanizmom. Ovo udruženje djeluje, između ostalog, u skladu s Uputstvom za dodjelu branioca po službenoj dužnosti i Profesionalnim kodeksom branilaca koji postupaju pred Mehanizmom.

Više informacija o ADC-ICT dostupno je na websiteu tog udruženja.


*Ukoliko sekretar ocijeni da je to u interesu pravde, može odustati od ovog uslova, kako je predviđeno pravilom 42(B) Pravilnika i članom 14(C) Uputstva. Branioci prihvaćeni bez obaveze znanja jezika mogu biti dodijeljeni samo kao ko-branioci, na osnovu člana 16(D) Uputstva.

**Prema odluci sekretara od 24. Avgusta 2015, Udruženje branilaca koji postupaju pred MKSJ (ADC-ICTY) priznato je kao udruženje branilaca koji postupaju pred Mehanizmom.

*** Skrećemo pažnju da u skladu s članom 15(A)(ii) Uputstva o dodjeli branioca, sekretar od tih podnosilaca zahtjeva može tražiti da pokažu znanje jezika putem testa poznavanja jezika. Pored toga, u vezi s obavezom pismenog i usmenog vladanja jednim od dva radna jezika Međunarodnog suda, obavještavamo Vas da osoba koja ne ispunjava ovaj kriterijum, ali koja govori jezik koji se govori na teritoriji nad kojom Međunarodni sud ima nadležnost i koja ispunjava sve druge ovdje navedene uslove, može i pored toga biti prihvaćena na Spisak ukoliko sekretar to smatra opravdanim (što predviđa član 14(C) Uputstva). Takav branilac, međutim, može biti dodijeljen samo kao ko-branilac, u skladu s članom 16(D)(ii) Uputstva