Sudska veća

Sudska veća su jedan od tri organa Mehanizma. Veća obavljaju pravosudni rad Mehanizma. Sudska veća se sastoje od po jednog Pretresnog veća u svakom od ogranaka Mehanizma i Žalbenog veća koje je zajedničko za oba ogranka. Predsednik Mehanizma koordinira rad Sudskih veća.

Mehanizam raspolaže spiskom od 25 nezavisnih sudija u pripravnosti koje pokrivaju oba ogranka Mehanizma kako je navedeno u Statutu. Pogledajte najnoviji redosled prvenstva sudija u skladu s Pravilom 22 Pravilnika o postupku i dokazima.

Za svako suđenje u nadležnosti Mehanizma ili u slučaju eventualnog prosleđivanja predmeta nekom nacionalnom pravosudnom sistemu, sa izuzetkom postupaka zbog nepoštovanja suda i lažnog svedočenja, predsednik će imenovati troje sudija sa spiska sudija u pripravnosti koji će sačinjavati jedno pretresno veće. U svim ostalim slučajevima predsednik će imenovati jednog sudiju sa spiska sudija u pripravnosti da razmotri predmet u prvostepenom postupku. Predsednik će imenovati veće od pet sudija koje će razmatrati žalbe na odluke prvostepenih pretresnih veća i veće od troje sudije koje će razmatrati žalbe na odluke koje donese sudija pojedinac u prvostepenom postupku.

Služba sudskih veća u Mehanizmu pruža administrativnu i pravnu podršku sudijama u obavljanju njihovog pravosudnog rada. Sudska veća se sastoje od pravnih savetnika i administrativnog osoblja koje je raspoređeno u dva ogranka. Osoblje Sudskih veća pruža podršku sudijama u veza sa svim aspektima pravosudnog rada Mehanizma.

Sudije Mehanizma su prisutne u sedištima dva ogranka Mehanizma samo kada je to potrebno i  na zahtev predsednika, te u meri u kojoj je to moguće, sudije vrše funkcije na daljinu. Kada sudije rade na daljinu, Sudska veća se oslanjaju na bezbedna sredstva komunikacija kako bi sudijama bili dostavljeni pravosudni podnesci i drugi materijali, kako bi im se pomoglo u istraživanju i sastavljanju odluka, te kako bi im se omogućilo da većaju.