Spisi i arhiva – često postavljana pitanja

SPISI I ARHIVA

U Ujedinjenim nacijama spis je “svaki podatak ili informacija, bez obzira na oblik ili medij, koje Ujedinjene nacije pohranjuju kao dokaz neke transakcije”.

Vidi ST/SGB/2007/5 bilten generalnog sekretara Pohranjivanje spisa i upravljanje arhivama Ujedinjenih nacija (na engleskom).

U Ujedinjenim nacijama arhive su “spisi koji su trajno pohranjeni zbog svoje administrativne, fiskalne, pravne, istorijske i informativne vrijednosti”.

Vidi ST/SGB/2007/5 Bilten generalnog sekretara Pohranjivanje spisa i upravljanje arhivama Ujedinjenih nacija (na engleskom).

Arhive sadrže tri široke kategorije spisa MKSR-a, MKSJ-a i Mehanizma:

  1. sudske spise
  2. spise koji nisu dio sudskih spisa, ali se odnose na sudski postupak
  3. administrativne spise

Sudski spisi su spisi predmeta vođenih pred Međunarodnim sudovima, koji potiču od sudskih vijeća, tužilaštva, odbrane, Sekretarijata, optuženih i trećih strana (npr. države, amici curiae). Oni uključuju:

  • podneske (odnosno naloge i odluke koje je donio sud i zahtjeve i podneske strana u postupku i subjekata koji nisu strane u postupku)
  • dokazne predmete prihvaćene kao dokaze
  • transkripte i audiovizuelne snimke sudskih pretresa

Spisi koji se odnose na sudski postupak obuhvataju spise koji dokumentuju istrage, krivično gonjenje, pritvor optuženih, zaštitu svjedoka i izvršenje kazni.

Administrativni spisi dokumentuju pomoćne funkcije ad hoc međunarodnih sudova i Mehanizma kao što su kadrovski i finansijski poslovi i poslovi nabavke.

Spisi koji se još uvijek aktivno koriste, uključujući i zbirku dokaza tužilaštva, još uvijek nisu pohranjeni u arhivi.

Javne sudske spise međunarodnih sudova možete pretraživati online.

Svi javni sudski spisi MKSR-a, MKSJ-a i Mehanizma pohranjeni su u Bazi objedinjenih sudskih spisa (UCR).

Još uvijek nije moguće pretraživati druge spise online. Za pretraživanje konkretnih spisa, ispunite Formular za pristup spisima i arhivi.

Za pristup sudskim spisima na osnovu pravila 86H, vidi Pomoć nacionalnim pravosuđima.

Javni sudski spisi mogu se pregledati online preko UCR-a. Mogu se i preuzeti (download).

Neki javni audiovizuelni snimci postupaka još nisu dostupni preko UCR-a. Postoje i drugi sudski spisi koji se ne mogu pregledati online (npr. fizički dokazni predmeti kada nema odgovarajućeg digitalnog pandana). Za pregled tih spisa, podnesite zahtjev korištenjem Formulara za pristup spisima i arhivi.

Za upute o preuzimanju spisa u posjedu Mehanizma, vidi Smjernice za pristup.

Mehanizam je preuzeo obavezu da će omogućiti veoma širok pristup arhivi, uz istovremeno čuvanje povjerljivih informacija. Iz tog razloga, spisi koji sadrže povjerljive informacije nisu dostupni javnosti. Mehanizam vrši pregled svojih povjerljivih spisa i, čim je to moguće, skida oznaku povjerljivosti ili omogućuje pristup redigovanim verzijama tih dokumenata.

Pristup spisima Međunarodnog suda regulisan je smjernicama Mehanizma i drugim smjernicama Ujedinjenih nacija:

MKSR, MKSJ i Mehanizam pomogli su da se oblikuje slika savremenog međunarodnog prava. Pravnici i studenti prava stoga mogu imati koristi od pretraživanja nekih od resursa u Bazi podataka sudske prakse (na engleskom).

Javni sudski spisi koji se odnose na konkretne predmete MKSR-a, MKSJ-a ili Mehanizma nalaze se u Bazi objedinjenih sudskih spisa.

Jedna od osnovnih funkcija Mehanizma je pružanje pomoći nacionalnim jurisdikcijama. Za pojedinosti i praktične informacije, vidi stranicu Zahtevi za pomoć (npr. u vezi s podnošenjem zahtjeva za ovjerene kopije sudskih spisa).

USLUGE

Da. Prostorija za istraživački rad u Mehanizmu otvorena je za javnost u radno vrijeme Mehanizma, isključivo uz prethodni dogovor.

Prostorija za istraživački rad u Arushi nalazi se u novoj zgradi Mehanizma na sljedećoj adresi:

Haki Road, Plot No. 486 Block A, Lakilaki Area
Arumeru District
P.O. Box 6016, Arusha, Tanzania

Za pristup i praktične informacije, vidi stranicu Planiranje posjete arhivi u Arushi.

Prostorija za istraživački rad u Haagu nalazi se na sljedećoj adresi:

Churchillplein 1, 2517 JW The Hague, The Netherlands.

Za pristup i praktične informacije, vidi stranicu Planiranje posjete arhivi u Haagu.

Za ulazak u prostorije Mehanizma potrebno je predočiti ispravu s fotografijom. Pismo preporuke nije potrebno.

Da. U prostorijama za istraživački rad postoje utičnice. Ne zaboravite donijeti adapter ako dolazite iz inostranstva.

Možete koristiti digitalni fotoaparat bez blica.

Ručni skeneri i drugi uređaji koji emituju svjetlost nisu dozvoljeni zbog štete koju mogu nanijeti dokumentima.

Osoblje Mehanizma može dati opšte savjete i pomoći u jednostavnim pretragama spisa.

Mehanizam ne vrši detaljno istraživanje.

Da. Ako spisi nisu dostupni online, ili ako su dostupni online ali ih ne možete pregledati, zatražite kopije putem Formulara za pristup spisima i arhivi.

Fotografiju spisa možete reprodukovati u nekoj publikaciji pod uslovom da navedete izvor i da spis ni na koji način ne izobličujete ili mijenjate. Spis treba obavezno formalno navesti u svakoj publikaciji ili referenci.

Ako spis koji želite reprodukovati sadrži materijal zaštićen autorskim pravima treće osobe, taj materijal ne smijete reprodukovati ili prenositi bez odobrenja nosioca autorskih prava. Sami ste odgovorni za pribavljanje tog odobrenja.

Za daljnje informacije, vidi Smjernice za pristup.

Prilikom navođenja spisa, treba uključiti sljedeće pojedinosti:

Stil navođenja spisa koji ćete koristiti zavisi od discipline kojom se bavite, vašeg nastavnika i/ili izdavača.

Prilikom navođenja spisa Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili Mehanizma valja navesti sljedeće informacije.

Repozitorij

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove Ujedinjenih nacija (posle prvog pominjanja može se koristiti skraćenica “MRMKS”)

Referentni broj

Sudski spisi: naziv predmeta, zatim broj predmeta (npr. Tužilac protiv Jean-Paula Akayesua, ICTR-96-04) i svaki drugi relevantni broj (npr. broj dokaznog predmeta)

Svi drugi spisi: obratite nam se za pomoć

Naslov

Sudski spisi: naslov odrednice u sudskoj bazi podataka

Svi drugi spisi: naslov dokumenta, mapa, audiovizuelni snimak ili tekst uz fotografiju

Datum

Sudski spisi: datum kada je spis zaveden ili prihvaćen, ili datum transkripta ili snimke, kao i sudske sjednice, ako je to relevantno (npr. prijepodne ili poslijepodne)

Svi drugi spisi: datum na spisu

Obratite nam se za pomoć ako morate navesti druge informacije.

LJUDI I MJESTA

Informacije o svjedocima nalaze se u javnim sudskim spisima, najčešće u transkriptima i dokaznim predmetima u Bazi objedinjenih sudskih spisa. Kao ključnu riječ u pretrazi koristiti ime svjedoka.

U određenim okolnostima vijeće je naložilo da se identitet svjedoka zaštiti. Informacije koje mogu otkriti identitet zaštićenih svjedoka povjerljive su i nisu dostupne javnosti.

Za više informacija o podršci i zaštiti svjedoka, vidi stranicu Svjedoci.

Informacije o mjestima nalaze se u javnim sudskim spisima, najčešće u transkriptima i dokaznim predmetima, u Bazi objedinjenih sudskih spisa.

Opšte informacije o optuženim osobama nalaze se na stranicama Predmeti na internet stranicama ad hoc međunarodnih sudova i Mehanizma.

U Bazi objedinjenih sudskih spisa nalaze se i javni sudski spisi koji se odnose na optužene osobe.

Za informacije o bjeguncima, vidi stranicu Potraga za beguncima

Nalozi za hapšenje i ostali javni sudski spisi koji se odnose na bjegunce nalaze se u Bazi objedinjenih sudskih spisa. Pretragu vršiti po Imenu optuženog ili Broju predmeta.

Opšte informacije o čelnicima Mehanizma nalaze se ovdje.