Predsednica

Sudija Graciela Gatti SantanaSudija Graciela Gatti Santana

Urugvaj

Predsednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove od 1. jula 2022.

Sudija Gatti Santana radila je kao sudija na nacionalnom i internacionalnom nivou više od 30 godina.

Dana 27. juna 2022., generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao je sudiju Gatti Santana za novu predsjednicu  Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) na period od dvije godine, počevši od 1. jula 2022.

Sudija Gatti Santana je najprije bila imenovana za sudiju Mehanizma u decembru 2011., a zakletvu je položila u maju 2012. U tom svojstvu je bila pozvana da obavlja funkcije u Mehanizmu u vezi s različitim pravnim stvarima. Konkretno, sudija Gatti Santana bila je jedna od sudija Žalbenog vijeća u predmetu Tužilac protiv Radovana Karadžića. Do 26. avgusta 2022., bila je i sudija u Pretresnom vijeću u predmetu Tužilac protiv Féliciena Kabuge.

Od 2016. do imenovanja za predsjednicu Mehanizma, sudija Gatti Santana je bila sudski član Odbora za Pravilnik Mehanizma, u kom svojstvu je aktivno učestvovala u formulisanju predloženih amandmana na Pravilnik o postupku i dokazima Mehanizma. Otkako je imenovana za predsjednicu u julu 2022., član je Odbora za Pravilnik po službenoj dužnosti.

U svom rodnom Urugvaju, sudija Gatti Santana je najprije radila kao javni bilježnik i pravnik od 1987. do 1992., a zatim u urugvajskom sudstvu od jula 1992. na radnom mjestu mirovnog sudije u departmanu Montevideo. Od decembra 1994., raspoređena je da radi kao sudija u različitim sudovima i na različitim lokacijama u Urugvaju.

Od 1994. do 2003., sudija Gatti Santana radila je kao sudija u gradovima Paso de los Toros, Carmelo, Maldonado i Montevideo, i za to vrijeme se bavila predmetima iz građanskog, krivičnog, porodičnog i radnog prava. Godine 2006. je raspoređena za krivičnog sudiju Sedmog okružnog suda, a 2008. za sudiju za organizovani kriminal Prvog okružnog suda. Godine 2012., sudija Gatti Santana je unaprijeđena ne mjesto apelacionog sudije u odjelu za građanske predmete Četvrtog okružnog suda, a od februara 2016. do juna 2022. radila je kao sudija u Apelacionom sudu na krivičnim predmetima.

Od 2016. do 2017., sudija Gatti Santana je učestvovala u radu na primjeni novog Zakona o krivičnom postupku Urugvaja. Bila je koordinator Sudske grupe za koordinaciju primjene novog Zakona o krivičnom postupku i predstavnik sudstva u specijalizovanoj među-institucionalnoj komisiji koja je osnovana radi primjene tog zakona.

Godine 2019., sudija Gatti Santana predstavljala je urugvajsko sudstvo i pomagala u radu Međuameričke komisije za ljudska prava na 174.-om zasjedanju s temom Izazovi u traženju istine i pravde u Urugvaju.

Od marta 2021. do juna 2022., sudija Gatti Santana bila je predsjednica Udruženja sudija Urugvaja.

Sudija Gatti Santana također radi kao profesor na Univerzitetu u Montevideu i na Univerzitetu preduzetništva (Universidad de la Empresa) u Urugvaju. Pored toga, ona je profesor na Pravosudnoj akademiji Urugvaja (Centro de Estudios Judiciales del Uruguay).

Sudija Gatti Santana diplomirala je sa zvanjem javnog bilježnika 1987., te sa zvanjem pravnika 1988. na Univerzitetu Republike Urugvaj  (UDELAR). Godine 2008. studirala je na Univerzitetu Alicante u Španiji, gdje je završila postdiplomski program u oblasti Pravne argumentacije. Sudija Gatti Santana je zatim stekla zvanje magistra pravnih nauka na Univerzitetu  u Montevideu u Urugvaju.

Pored španskog, koji je njen maternji jezik, sudija Gatti Santana tečno govori engleski i francuski.