Mehanizam za međunarodne krivične sudove (“Mehanizam”) poziva kvalifikovane kandidate za upis na spisak branilaca koji ispunjavaju uslove za dodeljivanje osumnjičenim ili optuženima koji nemaju sredstava da plate branioca, u skladu s pravilom 43 Pravilnika o postupku i dokazima (“Pravilnik”). Mehanizam je posebno zainteresovan za kandidate koji su na raspolaganju odmah i ispunjavaju uslove za imenovanje za “dežurnog branioca” nekog osumnjičenog ili optuženog u skladu s pravilom 43(C) Pravilnika (“Spisak dežurnih branilaca”).

Zainteresovani koji se nalaze na razumnoj udaljenosti od ogranka Mehanizma u Arushi, Ujedinjena Republika Tanzanija, se posebno podstiču da se prijave. 

Kvalifikovani branioci koji podnose prijavu za upis na spisak u skladu s pravilom 43 treba da ispunjavaju uslove navedene u pravilima 42 i 43 Pravilnika, i treba da podnesu detaljno popunjen obrazac za prijavu Sekretarijatu Mehanizma.

Obrazac za prijavu, kao i sve informacije o potrebnim kvalifikacijama, postupku prijavljivanja i svim drugim pitanjima u vezi s odbranom dostupni su na vebsajtu Mehanizma na adresi strane Odbrane. Ukoliko su zainteresovanim braniocima potrebne dodatne informacije i uputstva u vezi s postupkom prijavljivanja, mogu stupiti u kontakt sa Službom za pravnu pomoć i pitanja odbrane putem e-maila MICTDefence [at] un.org.