Žalbeni pretres u predmetu Ratko Mladić biće održan 25. i 26. augusta 2020. godine: Praktične informacije i kontekst predmeta

Mehanizam
Haag
Žalbeni pretres u predmetu Ratko Mladić
Žalbeni pretres u predmetu Ratko Mladić

Žalbeni pretres u predmetu Tužilac protiv Ratka Mladića pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (“Mehanizam”) održaće se u utorak, 25. augusta 2020., i srijedu, 26. augusta 2020., u Sudnici I ogranka Mehanizma u Hagu, u skladu s “Odlukom o rasporedu za žalbeni pretres i statusnu konferenciju” koju je 17. jula 2020. godine donijelo Žalbeno vijeće Mehanizma.

Pretres će otpočeti uvodnom izjavom sudije Prisca Matimba Nyambe, koja je predsjedavajući sudija u ovom predmetu, nakon čega će uslijediti iznošenje usmenih argumenata odbrane i tužilaštva po žalbama. Zaključivanje Žalbenog pretresa zakazano je za srijedu, 26. augusta, u 15:55 časova.

Molimo Vas da uzmete u obzir da usljed ograničenja u vezi sa COVID-19, predstavnicima medija, kao ni pripadnicima javnosti koji bi željeli da prisustvuju pretresu neće biti dozvoljen pristup prostorijama Mehanizma.

Javni prenos Žalbenog pretresa biće emitovan na web stranici Mehanizma s odgodom od 30 minuta, a dostupan je na sljedećem linku:  https://www.irmct.org/bcs/predmeti/mmks-prenos-sudjenja

Video-snimanje sudskog postupka vršiće ovlašteno osoblje Mehanizma, a kopije audio-vizuelnih snimaka pretresa biće distribuirane poslije prvog i drugog dana pretresa. Mediji koji bi željeli da dobiju snimak pretresa treba da pošalju zahtjev za isti na adresu mict-press[at]un.org, te da konkretno navedu željeni format (MP4 ili MOV) i jezik (engleski, francuski, bosanski/hrvatski/srpski, ili svi kanali).

U blizini zgrade Mehanizma dostupan je ograničen prostor za SNG vozila. Mehanizam ne izdaje akreditacije za SNG vozila i pomenuti prostor je dostupan za ona vozila koja prije dođu. Lokalne vlasti će od svih vozila koja budu parkirana na mjestima koja nisu predviđena za to tražiti da ista budu uklonjena.

Dostupan je ograničen broj priključaka za pripajanje na audio i video signal. Međutim, medijske organizacije se moraju postarati za to da imaju adekvatne kablove i napajanje strujom.

Kontekst

Dana 22. novembra 2017. godine, Pretresno vijeće I Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) izreklo je presudu u predmetu Tužilac protiv Mladića (Prvostepena presuda). Pretresno vijeće je osudilo Ratka Mladića, bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS), za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja. On je bio oslobođen optužbe za genocid u odnosu na tačku 1 Optužnice. Mladiću je izrečena kazna doživotnog zatvora.

Pretresno vijeće je konstatovalo da je Mladić počinio ove zločine putem svog učešća u četiri udružena zločinačka poduhvata. U tom pogledu, ono je konstatovalo: (i) da je, od 12. maja 1992. do 30. novembra 1995., Mladić učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem trajnog uklanjanja bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata sa teritorija u Bosni i Hercegovini (BiH) na koje su bosanski Srbi polagali pravo putem progona, istrebljivanja, ubistva, nehumanih djela i deportacije; (ii) da je, od 12. maja 1992. do novembra 1995., Mladić učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem širenja terora među civilnim stanovništvom Sarajeva putem kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja; (iii) da je, od dana koji su neposredno prethodili 11. julu 1995. najmanje do oktobra 1995., Mladić učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem eliminisanja bosanskih Muslimana u Srebrenici ubijanjem muškaraca i dječaka i prisilnim uklanjanjem žena, djece i nekih starijih muškaraca; i (iv) da je, od približno 25. maja 1995. do približno 24. juna 1995., Mladić učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem zarobljavanja osoblja Ujedinjenih nacija raspoređenog u BiH i njegovog zatočavanja na strateškim vojnim lokacijama kako bi se spriječila Organizacija Sjevernoatlantskog pakta da pokrene daljnje vazdušne napade na vojne ciljeve bosanskih Srba.

Optužnica protiv Mladića prvobitno je podignuta 24. jula 1995. Nakon što je u bjekstvu proveo skoro šesnaest godina, on je uhapšen u Srbiji 26. maja 2011. i prebačen na MKSJ 31. maja 2011. Suđenje je započelo 16. maja 2012. i trajalo je ukupno 530 dana, tokom kojih je prihvaćeno 9.914 dokaznih predmeta, a Pretresno vijeće je saslušalo ili primilo svjedočenja ukupno 592 svjedoka. 

Žalbe na Prvostepenu presudu uložili su i odbrana i tužilaštvo. Mladić je od Žalbenog vijeća zatražio da produži rokove za postupak podnošenja podnesaka. Žalbeno vijeće je djelimično odobrilo te zahtjeve, dopustivši ukupno 210 dana produženja rokova. U skladu s tim, obje strane u postupku su dostavile svoje najave žalbe na Prvostepenu presudu 22. marta 2018., svoje žalbene podneske 6. avgusta 2018., svoje podneske respondenta 14. novembra 2018., te, najzad, svoje replike 29. novembra 2018.

Mladić je 18. juna 2018. podnio zahtjev za izuzeće sudija Theodora Merona, Carmela Agiusa i Liua Daquna iz Žalbenog vijeća u ovom predmetu zbog stvarne ili prividne pristranosti. Stvar je bila proslijeđena sudiji Jean-Claudeu Antonettiju. Sudija Antonetti je 3. septembra 2018. odobrio Mladićeve zahtjeve te je 4. septembra 2018. imenovao sudije Mparanyja Mamyja Richarda Rajohnsona, Gberdaoa Gustavea Kama i Elizabeth Ibanda-Nahamyju da zamijene sudije Merona, Agiusa i Liua. Od 14. septembra 2018., poslije povlačenja sudije Rajohnsona, koga je zamijenila sudija Aminatta Lois Runeni N'gum, sastav Žalbenog vijeća u ovom predmetu čine sudija Prisca Matimba Nyambe (predsjedavajuća), sudija Aminatta Lois Runeni N'gum, sudija Gberdao Gustave Kam, sudija Seymour Panton i sudija Elizabeth Ibanda-Nahamya.

Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija osnovao je 22. decembra 2010. Mehanizam radi sprovođenja više osnovnih funkcija Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i MKSJ-a, uključujući okončanje ograničenog broja predmeta koji su naslijeđeni iz rada ova dva međunarodna suda.