MLADIĆ, Ratko (MICT-13-56)

Okončani predmeti

Dana 12. maja 1992. Ratko Mladić je imenovan za komandanta Glavnog štaba vojske Republike Srpske (“VRS”). Ostao je na položaju komandanta Glavnog štaba VRS-a najmanje do 8. novembra 1996.

Dana 22. novembra 2017., Pretresno vijeće MKSJ-a osudilo je Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora.

Dana 18. decembra 2017., Ratko Mladić je podnio zahtjev u kojem je tražio da se produži rok za podnošenje najave žalbe na presudu Pretresnog vijeća MKSJ-a. Mladić je tvrdio, između ostalog, da su obim i složenost Prvostepene presude, kao i obiman predmetni spis, valjani razlozi da se odobri dodatnih 150 dana od datuma isteka propisanog roka u kojem se moraju podnijeti najave žalbe, odnosno 22. decembra 2017.

Dana 19. decembra 2017., predsjednik Mehanizma je imenovao pet sudija u Žalbeno vijeće koje de rješavati u ovom predmetu.

Dana 20. decembra 2017., sudija Theodor Meron, imenovan je za predžalbenog sudiju u predmetu. Dana 21. decembra 2017., predžalbeni sudija je odobrio produženje roka za podnošenje najava žalbi, a 22. marta 2018. obje strane u postupku su dostavile svoje najave žalbi. Poslije dodatnog produženja roka odobrenog 22. maja 2018. za podnošenje žalbenih podnesaka i podnesaka respondenta, strane u postupku su 6. avgusta 2018. na povjerljivoj osnovi dostavile svoje žalbene podneske. Dana 7. avgusta 2018., odnosno 11. septembra 2018., tužilaštvo i Mladić su dostavili javne redigovane verzije svojih žalbenih podnesaka.

Mladić je 18. juna 2018. podnio zahtjev za izuzeće sudija Merona, Agiusa i Liua iz Žalbenog vijeća u ovom predmetu zbog stvarne ili prividne pristranosti. Predsjednik Mehanizma je 20. juna 2018. proslijedio ovo pitanje sudiji Jeanu-Claudeu Antonettiju na rješavanje. Sudija Antonetti je 3. septembra 2018. usvojio Mladićeve zahtjeve i 4. septembra 2018. imenovao sudije Mparany Mamy Richarda Rajohnsona, Gberdao Gustavea Kama i Elizabeth Ibanda-Nahamya da zamijene sudije Merona, Agiusa i Liua u žalbenom vijeću u ovom predmetu. Sudija Rajohnson je 12. septembra 2018. zatražio da se povuče iz vijeća u ovom predmetu, te ga je 16. septembra 2018. zamijenila sutkinja Aminatta Lois Runeni N'gum.

Dana 12. septembra 2018., nakon što je sudija Nyambe izabrana za predsjedavajućeg sudiju u ovom predmetu, određena je za sudiju u predžalbenom postupku. Obje strane u postupku su 14. novembra 2018. podnijele svoje replike, a 29. novembra svoje odgovore.

Najnovije:

Žalbeni pretres u predmetu održan je 25. i 26. avgusta 2020. u ogranku Mehanizma u Haagu.

Dana 18. februara 2021., predsjednik je imenovao sudiju Mustaphu El Baaja da zamijeni sudiju Kama u Žalbenom vijedu u ovom predmetu, nakon što je ovaj nažalost preminuo.

 

Optužnica

Prvobitna optužnica podnesena 24. jula 1995. Operativna optužnica podnesena 16. decembra 2011.

Hapšenje

Uhapšen 26. maja 2011. u Srbiji. Prebačen na MKSJ 31. maja 2011.

Presuda Pretresnog vijeća MKSJ-a

Izrečena 22. novembra 2017.

Pretresno vijeće je proglasilo Ratka Mladića krivim za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Mladić je osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

Žalbeno vijeće Mehanizma

sudija Prisca Matimba Nyambe (predsjedavajuća)

sudija Aminatta Lois Runeni N’gums

sudija Seymour Panton

sudija Elizabeth Ibanda-Nahamya

sudija Mustapha El Baaj

Status predmeta

Okončan.

Žalbeni postupak (u toku)

Dana 18. decembra 2017., Ratko Mladić je podnio zahtjev u kojem je tražio da se produži rok za podnošenje najave žalbe na presudu Pretresnog vijeća MKSJ-a. Mladić je tvrdio, između ostalog, da su obim i složenost Prvostepene presude, kao i obiman predmetni spis, valjani razlozi da se odobri dodatnih 150 dana od datuma isteka propisanog roka u kojem se moraju podnijeti najave žalbe, odnosno 22. decembra 2017.

Dana 19. decembra 2017., predsjednik Mehanizma je imenovao pet sudija u Žalbeno vijeće koje de rješavati u ovom predmetu.

Dana 20. decembra 2017., sudija Theodor Meron, imenovan je za predžalbenog sudiju u predmetu. Dana 21. decembra 2017., predžalbeni sudija je odobrio produženje roka za podnošenje najava žalbi, a 22. marta 2018. obje strane u postupku su dostavile svoje najave žalbi. Poslije dodatnog produženja roka odobrenog 22. maja 2018. za podnošenje žalbenih podnesaka i podnesaka respondenta, strane u postupku su 6. avgusta 2018. na povjerljivoj osnovi dostavile svoje žalbene podneske. Dana 7. avgusta 2018., odnosno 11. septembra 2018., tužilaštvo i Mladić su dostavili javne redigovane verzije svojih žalbenih podnesaka.

Mladić je 18. juna 2018. podnio zahtjev za izuzeće sudija Merona, Agiusa i Liua iz Žalbenog vijeća u ovom predmetu zbog stvarne ili prividne pristranosti. Predsjednik Mehanizma je 20. juna 2018. proslijedio ovo pitanje sudiji Jeanu-Claudeu Antonettiju na rješavanje. Sudija Antonetti je 3. septembra 2018. usvojio Mladićeve zahtjeve i 4. septembra 2018. imenovao sudije Mparany Mamy Richarda Rajohnsona, Gberdao Gustavea Kama i Elizabeth Ibanda-Nahamya da zamijene sudije Merona, Agiusa i Liua u žalbenom vijeću u ovom predmetu. Sudija Rajohnson je 12. septembra 2018. zatražio da se povuče iz vijeća u ovom predmetu, te ga je 16. septembra 2018. zamijenila sutkinja Aminatta Lois Runeni N'gum.

Dana 12. septembra 2018., nakon što je sudija Nyambe izabrana za predsjedavajućeg sudiju u ovom predmetu, određena je za sudiju u predžalbenom postupku. Obje strane u postupku su 14. novembra 2018. podnijele svoje replike, a 29. novembra svoje odgovore.

Žalbeni pretres u predmetu održan je 25. i 26. avgusta 2020. u ogranku Mehanizma u Haagu.

Dana 18. februara 2021., predsjednik je imenovao sudiju Mustaphu El Baaja da zamijeni sudiju Kama u Žalbenom vijedu u ovom predmetu, nakon što je ovaj nažalost preminuo.

Istorijat postupka

Optužnica

Ratko Mladić se pred MKSJ-om teretio po dvije tačke za genocid, pet tačaka za zločine protiv čovječnosti i po četiri tačke za kršenja zakona i običaja ratovanja koje su počinile srpske snage tokom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini (dalje u tekstu: BiH) od 1992. do 1995.

Prema navodima optužnice, Mladić je snosio individualnu krivičnu odgovornost za te zločine, između ostalog, zbog svog učešća u nekoliko povezanih udruženih zločinačkih poduhvata (dalje u tekstu: UZP). Navodi se da je njihov cilj bio trajno uklanjanje bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata s područja u BiH na koje su bosanski Srbi polagali pravo, činjenjem zločina za koje se tereti u optužnici.

Mladić se, također, prema članu 7(3) Statuta, teretio na osnovu krivične odgovornosti nadređenog jer je, između ostalog, znao ili imao razlog da zna da se snage pod njegovom efektivnom kontrolom spremaju da počine zločine ili da su ih već počinile i nije preduzeo nikakve mjere da spriječi takva djela ili kazni počinioce.

Optužnica uključuje:

Dvije tačke za genocid (tačke 1 i 2)
Pet tačaka za zločine protiv čovječnosti
  • Progoni (tačka 3)
  • Istrebljivanje (tačka 4)
  • Ubistvo (tačka 5)
  • Deportacija (tačka 7)
  • Nehumana djela (prisilno premještanje) (tačka 8)
Četiri tačke za kršenja zakona ili običaja ratovanja
  • Ubistvo (tačka 6)
  • Terorisanje (tačka 9)
  • Unlawful attacks on civilians (Count 10)
  • Protivpravni napadi na civile (tačka 10)

Presuda Pretresnog vijeća MKSJ-a

Dana 22. novembra 2017., Pretresno vijeće I MKSJ-a proglasilo je Mladića krivim za genocid na području Srebrenice 1995. godine i za progon, istrebljivanje, ubistvo, deportaciju, nehumana djela (prisilno premještanje), terorisanje, protivpravne napade na civile i uzimanje talaca. Mladić je oslobođen krivice po optužbi za genocid u šest opština u BiH 1992. godine.

Pretresno vijeće MKSJ-a je zaključilo da je Mladić počinio te zločine putem učešća u četiri UZP-a: prvi sveobuhvatni UZP je uključivao zajednički plan s ciljem da se bosanski Muslimani i bosanski Hrvati trajno uklone s područja u BiH na koja su bosanski Srbi polagali pravo, i to činjenjem zločina za koje se teretio u optužnici. Drugi UZP je imao za cilj širenje terora među civilnim stanovništvom putem kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja. Cilj trećeg UZP-a bilo je eliminisanje bosanskih Muslimana iz Srebrenice, dok je četvrti UZP imao za cilj da se pripadnici UN-a uzmu za taoce kako bi se spriječilo da NATO izvede vazdušne napade na vojne ciljeve bosanskih Srba.

Početak suđenja na MKSJ-u

16 maj 2012.

Izvođenje dokaza tužilaštva

Počelo

16. maja 2012.

Završilo

26. februara 2014.

Izvođenje dokaza odbrane

Počelo

19 maja 2014.

Završilo

16. avgusta 2016.

Iznošenje završnih riječi

Počelo

5. decembra 2016.

Završilo

15. decembra 2016.

Presuda Pretresnog vijeća MKSJ-a

22. novembra 2017.

Presuda

Doživotna kazna zatvora

Statistički podaci

Broj sudskih dana pred MKSJ-om

530

 

Ukupan broj dokaznih predmeta koji su uvršteni u spis

9914

Tužilaštvo

7803

Odbrana

2108

Vijeće

3

Ukupan broj svjedoka koji su pozvani da svjedoče na suđenju

592*

Tužilaštvo

169

Odbrana

208**

Vijeće

9

* Od ovog broja, 377 svjedoka pojavilo se u sudnici
** Samo oni svjedoci koji su se pojavili u sudnici

Hronologija