Podrška lokalnim inicijativama

Angažman učesnika civilnog društva na području bivše Jugoslavije od ključnog je značaja za proces tranzicione pravde i produbljivanja svijesti o zločinima počinjenim u sukobima tokom devedesetih godina. PMI podržava lokalne inicijative, pruža im smjernice, savjete, ekspertizu i pomaže im da arhivski materijal MKSJ-a i Mehanizma koriste u projektima tranzicione pravde.

Komplet Priručnika za online obuku biće dostupan na internetu i sadržaće informacije i smjernice o sadržaju, pristupu i efikasnom korištenju sudskih arhiva MKSJ-a i Mehanizma. Cilj ovih priručnika je da se osnaže nastojanja lokalnih partnera kako bi efikasnije upoznali javnost s događajima iz ratne prošlosti regiona.