Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (Mehanizam) danas je objavio kratki informativni video pod nazivom “Upoznajte Mehanizam”. Video daje pregled osnivanja, mandata i funkcija Mehanizma.

Kao nasljednik Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), Mehanizam ima mandat da obavlja više rezidualnih funkcija preuzetih od ta dva Međunarodna suda, kao i da okonča sudske postupke proistekle iz predmeta pred MKSR-om i MKSJ-om. “Upoznajte Mehanizam” ističe neke od ključnih aspekata obaveza i aktivnosti Mehanizma.

Video je dostupan na engleskom, francuskom, bosanskom/hrvatskom/srpskom i kinyarwanda jeziku i predstavlja dio kontinuiranih napora Mehanizma da unaprijedi svijest o njegovoj ulozi i radu.