Žalbeno veće delimično potvrdilo osuđujuće presude Ngirabatwareu

Žalbeno veće
Arusha
Appeals Chamber

Žalbeno veće Mehanizma za međunarodne krivične sudove u sastavu, sudija Theodor Meron, predsedavajući, sudija Bakone Justice Moloto, sudija Christoph Flügge, sudija Burton Hall i sudija Liu Daqun, danas je izreklo presudu po žalbi koju je podneo Augustin Ngirabatware.

Presuda koja je izrečena danas prva je žalbena presuda koju je izrekao Mehanizam za međunarodne krivične sudove, kojeg je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osnovao kako bi preuzeo funkcije Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji su u procesu okončanja svojih mandata.

Pretresno veće II Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu je 20. decembra 2012. osudilo Ngirabatwarea za direktno i javno podstrekivanja na krivično delo genocida na osnovu njegovog govora na barikadi na putu Cyanika-Gisa u opštini Nyamyumba 22. februara 1994. Takođe je proglašen krivim za podstrekivanje i pomaganje i podržavanje dela genocida na osnovu uloge koju je imao u raspodeli oružja i izjava na dve barikade u opštini Nyamyumba 7. aprila 1994. Ngirabatware je takođe proglašen krivim, u skladu s proširenim oblikom udruženog zločinačkog poduhvata, za silovanje kao zločin protiv čovečnosti na osnovu silovanja žena pripadnica plemena Tutsi od strane pripadnika Interahamwe. Pretresno veće je Ngirabatwarea osudilo na 35 godina zatvora.

Žalbeno veće je jednoglasno potvrdilo osuđujuću presudu Ngirabatwari za direktno i javno podstrekivanje na krivično delo genocida. Većina članova Žalbenog veća takođe je potvrdila osuđujuću presudu Ngirabatwari za podstrekivanje i pomaganje i podržavanje dela genocida. Žalbeno veće je, međutim, zaključilo da je Pretresno veće pogrešilo kada je proširilo optužbe u odnosu na Ngirabatwareov doprinos udruženom zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj da se istrebe pripadnici naroda Tutsi. Žalbeno veće je takođe utvrdilo da, s obzirom na to da Tužilaštvo tokom prvostepenog postupka nije dokazalo Ngirabatwareov doprinos zajedničkom cilju da se istrebi civilno stanovništvo naroda Tutsi kako je navedeno pod tačkom za istrebljenje, osuđujuća presuda Ngirabatwareu u skladu s proširenom formom udruženog zločinačkog poduhvata nije mogla biti opravdana. Tužilaštvo nije uložilo žalbu na zaključke Pretresnog veća u vezi sa tačkom za istrebljenje. Kao posledica toga, Žalbeno veće je jednoglasno ukinulo osuđujuću presudu Ngirabatwareu za silovanje kao zločin protiv čovečnosti prema proširenoj formi udruženog zločinačkog poduhvata. U svetlu ovog ukidanja osude Žalbeno veće je smanjilo Ngirabatwareovu kaznu na 30 godina zatvora.

Ngirabatware je rođen u opštini Nyamyumba,  u prefekturi Gisenyi, Ruanda. Tokom relevantnog perioda 1994. godine Ngirabatware je obavljao funkciju ministra za planiranje u Vladi Ruande.