NGIRABATWARE, Augustin (MICT-12-29)

Okončani predmeti

U julu 1990., Ngirabatware je imenovan za ministra za planiranje i na tom položaju je ostao i u okviru prelazne vlade Ruande u aprilu 1994. Takođe je bio član Pokrajinskog komiteta političke stranke Nacionalnog republikanskog pokreta za demokratiju i razvoj (MRND) u pokrajini Gisenyi, Nacionalnog komiteta MRND-a i tehničkog komiteta opštine Nyamyumba.

Pretresno vijeće MKSR-a je 20. decembra 2012. osudio Ngirabatwarea na 35 godina zatvora. Žalbeno vijeće Mehanizma je 18. decembra 2014. snizilo kaznu Ngirabatwareu na 30 godina zatvora.

Najnovije: Dana 23. jula 2018., sudija Meron, u svojstvu predsjednika Mehanizma, imenovao je sudiju Leea G. Muthogu da zamjeni sudiju Akaya u Žalbenom vijedu, nakon odluke generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da ne imenuje ponovo sudiju Akaya na spisak sudija u pripravnosti Mehanizma.

Pretres u postupku preispitivanja, zakazan za period od 24. do 28. septembra 2018., odgođen je nakon što je Ngirabatware zahtjevao dodatno vrijeme kako bi razmotrio veliku količinu materijala koju je objelodanilo Tužilaštvo u postupku zbog nepoštovanja suda u predmetu Turinabo i drugi, uzimajudi u obzir njegovu direktnu relevantnost za postupak preispitivanja presude.

Pretres u postupku preispitivanja zakazan je za septembar 2019., dok de modaliteti prema kojima de se pretres održati, uključujudi i detaljan raspored i spisak svjedoka, biti utvrđeni u dogledno vrijeme.

Optužnica

Prvobitna optužnica podignuta je 28. septembra 1999. Operativna optužnica podignuta je 14. aprila 2009.

Hapšenje

Uhapšen je 17. septembra 2007. u Njemačkoj. Prebačen je na MKSR 8. oktobra 2009.

Presuda Pretresnog vijeća MKSR-a

Izrečena 20. decembra 2012.

 • sudija William H. Sekule (predsejdavajući)
 • sudija Solomy Balungi Bossa
 • sudija Mparany Mamy Richard Rajohnson

Pretresno vijeće je proglasilo Ngirabatwarea krivim za direktno ili javno podstrekivanje da se počini genocid,  podsticanje i pomaganje i podržavanje genocida i, u skladu s proširenim oblikom udruženog zločinačkog poduhvata (UZP), za silovanje kao zločin protiv čovječnosti. Osuđen je na 35 godina zatvora.

Žalbeno vijeće MMKS
 
 • sudija Theodor Meron (predsjedavajući)
 • sudija Bakone Justice Moloto
 • sudija Christoph Flügge
 • sudija Burton Hall
 • sudija Liu Daqun

Presuda Žalbenog vijeća MMKS-a

Izrečena 18. decembra 2014.

Žalbeno vijeće je poništilo osuđujuću presudu koja je Ngirabatwareu izrečena za silovanje kao zločin protiv čovječnosti na osnovu proširenog UZP-a i potvrdilo preostale osuđujuće presude. Imajući u vidu to poništenje, Žalbeno vijeće je snizilo Ngirabatwareovu kaznu na 30 godina zatvora.

Zahtjev za preispitivanje žalbene presude

Odobren 19. juna 2017.

Ngirabatware je 8. jula 2016. zatražio od MMKS-a da preispita žalbenu presudu. Dana 25. jula 2016., predsjednik je imenovao sudije u Žalbeno vijeće da razmotre taj zahtjev.

Žalbeno vijeće MMKS-a koje razmatra zahtjev za preispitivanje presude
 • sudija Theodor Meron (predsjedavajući)
 • sudija Joseph E. Chiondo Masanche
 • sudija Lee G. Muthoga
 • sudija Aminatta Lois Runeni N’gum
 • sudija Gberdao Gustave Kam

Status predmeta

Saslušanje u postupku preispitivanja odloženo do daljnjeg naloga Žalbenog vijeća.

Postupak preispitivanja (u toku)

Dana 8. jula 2016., Augustin Ngirabatware je Mehanizmu podnio zahtjev za preispitivanje žalbene presude. Dana 25. jula 2016., sudija Meron, predsjednik Mehanizma, imenovao je sudije u Žalbeno vijeće da razmotre zahtjev za preispitivanje. 

Dana 21. septembra 2016. ili približno tog datuma, sudija Aydin Sefa Akay, sudija Žalbenog vijeća u predmetu Ngirabatware, pritvoren je u Turskoj u vezi s navodima  povezanim s događajima iz  jula 2016. usmjerenim protiv ustavnog poretka Turske.

Dana 31. januara 2017., sudija Meron, postupajući u svojstvu sudije u postupku koji prethodi preispitivanju u predmetu Ngirabatware, naložio je Vladi Turske da obustavi sve pravosudne postupke protiv sudije Akaya i da preduzme sve potrebne mjere kako bi se obezbijedilo njegovo oslobađanje iz pritvora, najkasnije do 14. februara 2017., kako bi mogao da nastavi svoje pravosudne funkcije u ovom predmetu.

Dana 6. marta 2017., nakon što je utvrdio da Vlada Turske nije ispunila zahtjev od 31. januara 2017., sudija u postupku koji prethodi preispitivanju izdao je odluku o neizvršenju zahtjeva od 31. januara 2017.  od strane Vlade Turske.  Dana 9. marta 2017., predsjednik Mehanizma je obavijestio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija o tome da Vlada Turske nije postupila po nalogu od 31. Januara 2017. i oslobodila sudiju Akaya iz pritvora. 

Dana 26. aprila 2017., sudija u postupku koji prethodi preispitivanju odbacio je Ngirabatwareov zahtjev za pokretanje postupka za nepoštovanje suda protiv predsjednika i ministra pravde Republike Turske, dijelom zbog toga što je Mehanizam ved bio preduzeo odgovarajude mjere kako bi se odgovorilo na nesaradnju Republike Turske tako što je pitanje proslijedio Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Premda mu je formalno priznat diplomatski imunitet Ujedinjenih nacija, sudija Akay je 14. juna 2017. proglašen krivim pred turskim krivičnim sudom u Ankari i izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od sedam godina i šest
meseci. Nakon što je privremeno pušten na slobodu do početka žalbenog postupka, sudija Akay je potvrdio Mehanizmu da je sposoban i spreman da izvršava svoje sudijske funkcije u ovom predmetu. 
 
Dana 19. juna 2017., Žalbeno vijede u punom sastavu je donijelo odluku kojom je odobren Ngirabatwareov zahtjev za preispitivanje žalbene presude.
 
Dana 19. decembra 2017., Žalbeno vijede je: (i) odobrilo zahtjev Petera Robinsona da se povuče s funkcije pravnog zastupnika Ngirabatwarea; (ii) naložilo sekretaru da nađe zamjenu za Robinsona; i (iii) odgodilo pretres u postupku preispitivanja koji je prethodno bio zakazan za februar 2018. do narednog naloga Žalbenog vijeda kako bi novom pravnom zastupniku bilo pruženo dovoljno vremena za pripremu. Dana 19. januara 2018., sekretar je imenovao Dianu Ellis i Sama Blom-Coopera kao branioca, odnosno kobranioca da zastupaju Ngirabatwarea u postupku preispitivanja presude pred Mehanizmom.
Dana 23. jula 2018., sudija Meron, u svojstvu predsjednika Mehanizma, imenovao je sudiju Leea G. Muthogu da zamjeni sudiju Akaya u Žalbenom vijedu, nakon odluke generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da ne imenuje ponovo sudiju Akaya na spisak sudija u pripravnosti Mehanizma.
 
Pretres u postupku preispitivanja, zakazan za period od 24. do 28. septembra 2018., odgođen je nakon što je Ngirabatware zahtjevao dodatno vrijeme kako bi razmotrio veliku količinu materijala koju je objelodanilo Tužilaštvo u postupku zbog nepoštovanja suda u predmetu Turinabo i drugi, uzimajudi u obzir njegovu direktnu relevantnost za postupak preispitivanja presude.
 
Pretres u postupku preispitivanja zakazan je za septembar 2019., dok de modaliteti prema kojima de se pretres održati, uključujudi i detaljan raspored i spisak svjedoka, biti utvrđeni u dogledno vrijeme.

Istorijat postupka

Optužnica

MKSR je teretio Augustina Ngirabatwarea za udruživanje radi vršenja genocida, genocid, saučesništvo u genocidu, direktno i javno podstrekivanje na činjenje genocida i istrebljivanje i silovanje, kao zločine protiv čovječnosti počinjene u pokrajini Gisenyi u Ruandi od 1. januara do 17. jula 1994.

U optužnici se navodi da Ngirabatware snosi individualnu krivičnu odgovornost, na osnovu člana 6(1) Statuta MKSR-a, za podsticanje, naređivanje, počinjenje, uključujući kroz učešće u UZP-u, ili pomaganje i podržavanje različitih osoba u planiranju ili počinjenju zločina navedenih u optužnici.

U optužnici se takođe tvrdilo da Ngirabatware snosi krivičnu odgovornost nadređenog, na osnovu člana 6(3) Statuta MKSR-a, za krivična djela genocida i saučesništva u genocidu.

Jedna tačka za udruživanje radi vršenja genocida*
Jedna tačka za genocid
Jedna tačka za saučesništvo u genocidu
Jedna tačka za direktno i javno podstrekivanje na činjenje genocida
Dvije tačke za zločine protiv čovječnosti
 • Istrebljivanje (tačka 5)
 • Silovanje (tačka 6)

*Tužilaštvo je kasnije povuklo ovu tačku.

Presuda pretresnog vijeća MKSR-a

Dana 20. decembra 2012., Pretresno vijeće II MKSR-a proglasilo je Augustina Ngirabatwarea krivim za direktno i javno podstrekivanje na činjenje genocida na osnovu govora koji je održao na barikadi na putu Cyanika-Gisa u opštini Nyamyumba.

Vijeće ga je takođe proglasilo krivim za poticanje i pomaganje i podržavanje genocida na osnovu uloge koju je imao u raspodjeli oružja i na osnovu izjava koje je dao na dvije barikade u opštini Nyamyumba 7. aprila 1994. Ngirabatware je takođe proglašen krivim, u okviru proširenog oblika UZP-a, za silovanje kao zločin protiv čovječnosti zbog silovanja jedne pripadnice plemena Tutsi od strane pripadnika Interahamwe.

Pretresno vijeće je osudilo Ngirabatwarea na 35 godina zatvora.

Početak suđenja na MKSR-u

23. septembar 2009.

Izvođenje dokaza tužilaštva

Počelo

23. septembar 2009.

Završilo

31. avgusta 2010.

Izvođenje dokaza odbrane

Počelo

16. novembra 2010.

Završilo

22. februara 2012.

Iznošenje završnih riječi

Počelo

23. jula 2012.

Završilo

25. jula 2012.

Presuda Pretresnog vijeća MKSR-a

20. decembar 2012.

Osuda

35 godina zatvora

 

Presuda Žalbenog vijeća

Augustin Ngirabatware je uložio žalbu pred Mehanizmom, u kojoj je osporio osuđujuće presude i kaznu.

Dana 18. decembra 2014., Žalbeno vijeće Mehanizma je jednoglasno potvrdilo osuđujuću presudu Ngirabatwareu za direktno i javno poticanje na vršenje genocida.

Žalbeno vijeće je, većinom glasova, takođe potvrdilo osuđujuću presudu za podsticanje i pomaganje i podržavanje genocida. Međutim, Žalbeno vijeće je zaključilo da je Pretresno vijeće MKSR-a pogriješilo kada je proširilo optužbe u odnosu na Ngirabatwareov doprinos UZP-u koji je imao za cilj da se istrijebe pripadnici naroda Tutsi. Žalbeno vijeće je zaključilo da se, s obzirom na to da Tužilaštvo tokom prvostepenog postupka nije dokazalo Ngirabatwareov doprinos zajedničkom cilju da se istrijebi civilno stanovništvo naroda Tutsi, kako je navedeno pod tačkom za istrebljivanje, osuđujuća presuda Ngirabatwareu za silovanje na osnovu proširenog oblika UZP-a ne može podržati. Žalbeno vijeće je zbog toga jednoglasno poništilo osuđujuću presudu Ngirabatwareu za silovanje kao zločin protiv čovječnosti na osnovu proširenog oblika UZP-a.

Imajući u vidu to poništenje, Žalbeno vijeće je snizilo Ngirabatwareovu kaznu na 30 godina zatvora.

Statistički podaci

Broj sudskih dana na MKSR-u

154

 

Ukupan broj dokaznih predmeta koji su uvršteni u spis

310

Tužilaštvo

93

Odbrana

216

Vijeće

1

Ukupan broj svjedoka koji su pozvani da svjedoče na suđenju

62

Tužilaštvo

27

Odbrana

35

Vijeće

0

Hronologija