Žalbeni pretres u predmetu Radovan Karadžić zakazan je za 23. i 24. april 2018. – procedura akreditacije sada otvorena

Mehanizam
Haag
Radovan Karadžić
Radovan Karadžić

Žalbeni pretres u predmetu Radovan Karadžić pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (MMKS ili Mehanizam) zakazan je za ponedjeljak 23. i utorak 24. april 2018. u sudnici I zgrade Mehanizma u Haagu, u skladu s nalogom o rasporedu koji je izdalo Žalbeno vijeće Mehanizma.

Žalbeni pretres će početi uvodnom riječi sudije Theodora Merona, predsjedavajućeg sudije u tom predmetu, nakon čega će Radovan Karadžić i tužilaštvo iznijeti svoje usmene argumente o žalbi. Prema rasporedu, pretres će biti okončan u utorak 24. aprila, u 12:55 časova.

Svi predstavnici medija koji žele da prisustvuju žalbenom pretresu u predmetu Karadžić moraju podnijeti zahtjev za akreditaciju na adresu mict-press@un.orgZahtjevi za akreditaciju moraju se podnijeti do četvrtka, 19. aprila 2018., u 12:00 časova. Akreditovani mediji će o statusu svoje akreditacije biti obaviješteni na websitu Mehanizma, do kraja radnog vremena u četvrtak, 19. aprila 2018.

Zahtjevi za akreditaciju treba da sadrže puni naziv medijske organizacije, imena novinara, snimatelja i drugih tehničara, kao i brojeve njihovih pasoša ili ličnih isprava.  

Druga lica iz javnosti koja žele da prisustvuju žalbenom pretresu treba da pošalju e-mail na adresu mict‑ radi dobijanja dodatnih informacija o proceduri i raspoloživom prostoru.

S obzirom na ograničen kapacitet resursa, zahtjevi medija i opšte javnosti za akreditaciju biće obrađeni prema redoslijedu prijava. Pored toga, kapacitet za podršku zahjevima predstavnika medija na sam dan događaja biće ograničen.

Kontekst

Pretresno vijeće III Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), u svojoj presudi izrečenoj 24. marta 2016., osudilo je Radovana Karadžića, bivšeg predsjednika Republike Srpske i vrhovnog komandanta njenih oružanih snaga, za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja počinjene od strane srpskih snaga u toku oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini (BiH) od 1992. do 1995. Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 40 godina.

Karadžić je proglašen krivim za genocid na području Srebrenice 1995. godine, za progon, istrebljivanje, ubistvo, deportaciju, nehumana djela (prisilno premještanje), terorisanje, protivpravne napade na civile i uzimanje talaca. Oslobođen je krivice po optužbi za genocid u drugim opštinama u BiH tokom 1992.

Vijeće je zaključilo da je Karadžić te zločine počinio putem učešća u četiri udružena zločinačka poduhvata (UZP).

Sveobuhvatni UZP, koji je postojao od oktobra 1991. do novembra 1995., uključivao je zajednički plan da se, činjenjem zločina u opštinama širom BiH, bosanski Muslimani i bosanski Hrvati trajno uklone s područja u Bosni i Hercegovini na koja su bosanski Srbi polagali pravo.

Suđenje je počelo 26. oktobra 2009. i trajalo je ukupno 499 sudskih dana, tokom kojih je prihvaćeno nekih 11.500 dokaznih predmeta. Pretresno vijeće je saslušalo ukupno 586 svjedoka, od kojih su 337 bili svjedoci tužialštva, 248 svjedoci odbrane, a jedan svjedok svjedočio je na poziv Pretresnog vijeća.

U skladu sa članom 2 Prelaznih odredaba Mehanizma, obje strane u postupku su, 22. jula 2016., pred Mehanizmom podnijele najavu žalbe na prvostepenu presudu MKSJ-a. Svoje žalbene podneske strane u postupku dostavile su 5. decembra 2016., a 6. aprila 2017. okončano je iznošenje usmenih argumenata o žalbi.

Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija osnovao je 22. decembra 2010. Mehanizam radi sprovođenja više osnovnih funkcija Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i MKSJ poslije okončanja njihovih mandata, uključujući okončanje ograničenog broja predmeta koji su naslijeđeni iz rada ova dva suda.