Sudija Liu Daqun

Kina

Sudija Liu Daqun je sudija Žalbenog veća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (“MKSJ”), i sudija Mehanizma za međunarodne krivične sudove. Za potpredsednika MKSJ izabran je 2015. godine. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija ga je imenovao za sudiju MKSJ 2000. godine, a Generalna skupština ga je reizabrala 2001. i 2004. godine. Od 2001. do 2005. godine sudija Liu bio je predsedavajući sudija Pretresnog veća I,  koje je postupalo, između ostalog, u predmetima Naletilić i Martinović, Blagojević i Jokić, i Halilović. Takođe je član Stalnog arbitražnog suda i Instituta za međunarodno pravo (Institut de Droit International).

Od 2005. godine sudija Liu je postupao u žalbenim postupcima i pred MKSJ i pred Međunarodnim krivičnim sudom za Ruandu (“MKSR”). a predsedavao je u predmetima Šainović i drugi pred MKSJ i Gatete pred MKSR. Sudija Liu je član Žalbenog veća u oba žalbena postupka koja se trenutno vode pred MKSJ (Stanišić i Župljanin i Prlić i drugi).

Pre nego što je izabran za sudiju Međunarodnog suda, sudija Liu obavljao je različite funkcije u  Ministarstvu spoljnih poslova Kine, među kojima su najvažnije imenovanje za ambasadora Narodne Republike Kine na Jamajci 1999. godine i imenovanje za stalnog predstavnika Narodne Republike Kine pri Međunarodnom telu za režim morskog dna. Sudija Liu je takođe obavljao funkciju zamenika šefa delegacije i glavnog pregovarača kineske delegacije na Rimskoj konferenciji o osnivanju Međunarodnog krivičnog suda.

Sudija Liu iza sebe ima uglednu akademsku karijeru. Godine 1994. godine imenovan je za profesora međunarodnog prava na Kineskom univerzitetu prava i političkih nauka, a za profesora pri Centru za kooperativne inovacije i pravosudnu civilizaciju istog univerziteta imenovan je 2013. godine. Redovno drži predavanja o međunarodnom pravu širom Kine, kao i u inostranstvu. Sudija Liu, između ostalog, predaje i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Wuhanu (od 1997. godine) i Kineskom univerzitetu spoljnih poslova (od 1998. godine).

Sudija Liu je takođe autor brojnih publikacija o međunarodnom krivičnom pravu i međunarodnom humanitarnom pravu.