Sudija Joseph Masanche

Ujedinjena Republika Tanzanija

Sudija Joseph Masanche, rođen 7. marta 1944, obavljao je funkciju sudije Visokog suda Tanzanije od 1989. godine. Radio je u pravosuđu na različitim funkcijama, kao dežurni sudija za prekršaje, okružni sudija za prekršaje i kao sudija. Generalna skupština Ujedinjenih nacija ga je 2009. godine izabrala za sudiju ad litem Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija ga je 2011. Izabrala za sudiju Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, što je funkcija koju i dalje obavlja.

Sudija Masanche je zastupnik pri Visokom sudu Tanzanije, i član Međunarodnog saveta pravnika (International Council of Jurists), doživotni član Svetskog viktimološkog udruženja, te član Evropskog foruma za posredovanje između žrtava i počinilaca i restorativnu pravdu (European Forum for Victim - Offender Mediation and Restorative Justice).

Takođe je radio kao predavač na Pravnom fakultetu na Tumaini University College u Iringi, Tanzanija.

Sudija Masanche učestvovao je na nekoliko nacionalnih i međunarodnih pravnih konferencija, a na nekoliko međunarodnih skupova prezentovao je stručne radove.