Stupanje na snagu Mehanizmovog Pravilnika o pritvoru i izdavanje drugih pravila u vezi s pritvorom

Mehanizam
Arusha, Haag
Ćelija u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija u Haagu.
Ćelija u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija u Haagu.

Danas, 5. decembra 2018., na snagu stupa Pravilnik o pritvoru osoba koje čekaju suđenje ili žalbeni postupak pred Mehanizmom ili su iz drugog razloga pritvorene po nalogu Mehanizma (Pravilnik o pritvoru) Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), koji je predsjednik Theodor Meron usvojio 5. novembra 2018. godine.

Pravilnik o pritvoru reguliše upravljanje Pritvorskim objektom Ujedinjenih nacija u Arushi i Pritvorskom jedinicom Ujedinjenih nacija u Haagu za osobe koje su pritvorene u pritvorskim jedinicama koje čekaju suđenje ili žalbeni postupak pred Mehanizmom ili za osobe iz drugog razloga pritvorene po ovlaštenju Mehanizma, i osigurava stalnu primjenu i zaštitu njihovih individualnih prava dok se nalaze u pritvoru. Pravilnik o pritvoru se rukovodi prioritetnim načelima čovječnosti i poštovanja ljudskog dostojanstva. Pravilnik o pritvoru se zasniva na međunarodnom pravu ljudskih prava i na međunarodno prihvaćenim načelima i standardima za postupanje prema osobama lišenim slobode, formulisanim u međunarodnopravnim instrumentima kao što su Mandelina pravila, Skup načela za zaštitu svih osoba u bilo kojem obliku pritvora ili zatvora i Osnovna načela za postupanje sa zatvorenicima. Mehanizam je obavio i konsultacije sa Međunarodnim komitetom crvenog krsta tokom formulisanja Pravilnika o pritvoru.

Pravilnik o pritvoru se oslanja na pravilnike o pritvoru Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kao i na najbolju praksu oba ova međunarodna suda u rukovođenju pritvora za osobe koje su pritvorene po ovlaštenjima tih sudova. Istovremeno sa stupanjem na snagu Pravilnika o pritvoru, sekretar Mehanizma, g. Olufemi Elias, objavio je Pravilnik o nadzoru posjeta i komunikacije s pritvorenicima, Pravila disciplinskog postupka protiv pritvorenika i Pravila žalbenog postupka za pritvorenike. Ti pravilnici pružaju dodatne smjernice u vezi sa pitanjima koja su šire regulisana Pravilnikom o pritvoru.

Zajedno, Pravilnik o pritvoru i povezani pravilnici čine pravni okvir za bezbjedno i sigurno okruženje u pritvoru i garantuju poštovanje dostojanstva ličnosti.

****

Pravilnik o pritvoru

Pravilnik o nadzoru posjeta i komunikacije s pritvorenicima

Pravila disciplinskog postupka protiv pritvorenika

Pravila žalbenog postupka za pritvorenike

Mehanizmova web stranica o pritvoru