Pritvor na MRMKS-u

Cell The Hague

Ćelija u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija u Haagu. 

Mehanizam u svoja dva ogranka vodi dva pritvorska objekta, u kojima se nalaze pritvorenici u njegovoj nadležnosti. Oba ova objekta funkcionišu u skladu s međunarodnim standardima za postupanje s osobama lišenim slobode.

Ova dva objekta, koja su ranije služila za potrebe pritvora Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR), odnosno Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), poznata su kao Pritvorski objekat Ujedinjenih nacija (POUN) u ogranku Mehanizma u Arushi i Pritvorska jedinica Ujedinjenih nacija (PJUN) u ogranku Mehanizma u Haagu.

Šta su POUN i PJUN?

I POUN i PJUN su istražni centri, za razliku od zatvora. To znači da se u njima na sve pritvorene osobe primjenjuje pretpostavka nevinosti, osim ako i dok se pred sudom ne dokaže njihova krivica. Osim toga, poštovanje ličnog dostojanstva predstavlja primarni princip. Oba ova objekta pružaju bezbjedno i sigurno pritvorsko okruženje.

Zbog svog statusa istražnih centara, i u skladu s članom 40 sporazuma o zemlji domaćinu za oba ogranka i članom 25 Statuta Mehanizma, pravosnažno osuđeni pritvorenici se prebacuju na izdržavanje kazne u jednu od država s kojima je sklopljen sporazum o izvršenju kazni. Pritvorenici Mehanizma koji se oslobode krivice se puštaju na slobodu.

Detaljnije: Izvršenje kazni

Rukovođenje pritvorskim objektima

Cell insideOva dva pritvorska objekta su pod nadzorom sekretara Mehanizma i funkcionišu u skladu s Pravilnikom o pritvoru Mehanizma. Pravilnik o pritvoru se rukovodi:

  • prioritetnim načelima čovječnosti i poštovanja ljudskog dostojanstva;
  • velikim iskustvom Pritvorskog objekta MKSR-a i Pritvorske jedinice MKSJ-a; i
  • međunarodnopravnim instrumentima koji se odnose na pritvor, prvenstveno Standardnim minimalnim pravilima Ujedinjenih nacija za postupanje sa zatvorenicima (takođe poznatim kao “Pravila Nelsona Mandele”).

Mehanizam se prilikom formulisanja Pravilnika o pritvoru konsultovao i s Međunarodnim komitetom Crvenog krsta.

Oba ova objekta nastoje da ostvare najviše međunarodne standarde postupanja sa pritvorenicima u kontekstu zemlje u kojoj su smješteni. Shodno tome, fizička i emocionalna dobrobit svih pritvorenika Mehanizma se ostvaruje kroz razumijevanje njihovih individualnih potreba, uz nepristrasno postupanje prema svim osobama u pritvoru. Pritvorenici se ne razdvajaju na osnovu svoje etničke, nacionalne, vjerske ili klasne pripadnosti.

Dobrobit pritvorenika

Osim što se stara za fizičku i emocionalnu dobrobit pritvorenika tokom pretpretresne, pretresne i žalbene faze postupka, POUN i PJUN imaju i sveobuhvatan pritvorski program, s dnevnim rasporedom ispunjenim aktivnostima. To uključuje pristup odgovarajućim sredstvima za pripremu svoje odbrane kao i redovnu mogućnost za aktivnosti kao što su sljedeće:

  • svjež zrak;
  • vježbe/sport;
  • obrazovanje; i
  • duhovno savjetovanje.

Osim toga, pritvorenici mogu komunicirati s članovima svojih porodica i prijateljima putem pisama i telefonski, i primati posjete članova porodice, prijatelja, pravnih zastupnika i diplomatskih predstavnika. Takva komunikacija je uređena pravilima čija je svrha da se obezbijede sigurnost i red POUN-a, odnosno PJUN-a, te da se zaštiti integritet pravosudnih postupaka.

Detaljnije: Pravila Mehanizma o nadzoru posjeta i komunikacije s pritvorenicima

Zdravstvena njega

Nadalje, i POUN i PJUN, posjeduju i dobro opremljene ambulante u kojima rade pritvorski ljekar i njegovi pomoćnici, koji su zaduženi za pružanje svakodnevne osnovne zdravstvene njege i usluge hitne pomoći u skladu s onim što je na raspolaganju u zemlji u kojoj se nalaze. To je posebno važno jer je većina zatvorenika poodmakle životne dobi i potrebna im je odgovarajuća zdravstvena njega.

Na kraju, svi pritvorenici dobijaju hranu koja ispunjava dijetetske standarde, pripremljenu u skladu sa savremenim higijenskim zahtjevima, pod nadzorom odgovornog pritvorskog ljekara. Takva ishrana, koliko je god to moguće, uzima u obzir životnu dob, zdravstveno stanje, vjerske i kulturološke potrebe pritvorenika.

Detaljnije: POUN i PJUN

Međunarodni nadzor

Oba ova pritvorska objekta podliježu redovnim inspekcijama predstavnika Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, što objezbeđuje da se Pravilnik o pritvoru uredno primjenjuje i da oba pritvorska objekta funkcionišu u skladu s međunarodnim standardima.

Želite li dodatne informacije?