Predsednik Meron Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predstavio Izveštaj o napretku ostvarenom u radu Mehanizma

Predsednik
Arusha, Haag
Predsednik Theodor Meron
Predsednik Theodor Meron

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (Mehanizam ili MMKS), sudija Theodor Meron, danas se obratio Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi predstavio najnoviji šestomesečni izveštaj o napretku ostvarenom u radu Mehanizma.

U svom izlaganju, predsednik Meron je naglasio da Mehanizam “nastavlja da ostvaruje odličan napredak u obavljanju svog pravosudnog rada i da, tokom vremena, zaista beleži konstantan porast pravosudnih aktivnosti”. U tom pogledu, predsednik je izvestio da je Mehanizam tokom prvih pet meseci 2017. godine izdao 146 odluka i naloga. Veći broj odluka tokom izveštajnog perioda je izdat u predmetu Stanišić i Simatović – prvom punom suđenju koje se vodi pred Mehanizmom – čiji je početak zakazan za 13. jun 2017. Predsednik je takođe izvestio da je u žalbenim postupcima u predmetima Karadžić i Šešelj podnošenje podnesaka završeno i da pripreme za rasprave po žalbama u ta dva predmeta brzo napreduju.

Predsednik Meron je takođe naglasio da se značajan deo pravosudnog rada Mehanizma odnosi na širok spektar pitanja koja nisu obuhvaćena glavnim predmetima, i uključuju navode o nepoštovanju suda, zahteve za preispitivanje presuda i zahteve za prevremeno puštanje na slobodu. Sudije Mehanizma takođe redovno rešavaju po zahtevima koji dolaze od nacionalnih pravosudnih sistema kojima se traže izmene zaštitnih mera i pristup poverljivim materijalima ili informacijama. U tom pogledu, predsednik je izvestio da se od 366 odluka i naloga izdatih od polovine maja 2016. do polovine maja ove godine, njih 164 — ili otprilike 45% — odnosilo na zahteve za izmenu zaštitnih mera i druge zahteve kojima se traži pristup poverljivim dokazima ili informacijama. Takvi zahtevi se uglavnom dodeljuju sudijama pojedincima koji rade na daljinu.

Predsednik Meron je podsetio da je pravosudni postupak u predmetu Ngirabatware i dalje u zastoju zbog toga što turske vlasti još uvek drže sudiju Akaya u pritvoru, uprkos tome što su Ujedinjene nacije potvrdile diplomatski imunitet sudije Akaya u oktobru 2016. Predsednik je naglasio da ta situacija ugrožava integritet modela rada sudija na daljinu kako ga je osmislio Savet bezbednosti i, na fundamentalnijem nivou, potkopava princip sudijske nezavisnosti. Skrećući pažnju Saveta bezbednosti na to da Turska nije postupila po nalogu Mehanizma da obustavi sve pravosudne postupke protiv sudije Akaya i da ga pusti na slobodu, predsednik je pozvao Savet “da preduzme sve potrebne mere kako bi se obezbedilo adekvatno razrešenje ove situacije koja je bez presedana”.

Predsednik Meron je takođe obavestio Savet bezbednosti da je Mehanizam nedavno zaključio izmenjeni sporazum o izvršenju kazni s Vladom Benina. Osim toga, predsednik Meron je napomenuo da su Mehanizam i Vlada Senegala u finalnoj fazi primene odluke Senegala da prihvati osam zatvorenika u zatvorske ćelije u Senegalu koje su obnovljene zajedno s Ujedinjenim nacijama.

Završavajući svoje obraćanje, predsednik Meron je pozvao članice Saveta da ne dozvole da izazovi u sferi međunarodnih odnosa potkopaju ključni napredak koji su Ujedinjene nacije i Savet bezbednosti ostvarili u jačanju vladavine prava i obezbeđivanju većeg pozivanja na odgovornost prema međunarodnom pravu.