Predsednik Meron predstavio četvrti Godišnji izveštaj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i pozvao Tursku da oslobodi sudiju Aydina Sefa Akaya iz pritvora

Predsednik
Arusha, Haag
Predsednik MMKS sudija Theodor Meron
Predsednik MMKS sudija Theodor Meron

Predsednik Theodor Meron danas je predstavio četvrti Godišnji izveštaj Mehanizma za međunarodne krivične sudove (“MMKS”) Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i obavestio Skupštinu o pritvaranju jednog od sudija  Mehanizma, sudije Aydina Sefa Akaya iz Turske, od strane turskih vlasti.
 
U svom obraćanju predsednik Meron je prvo naglasio relevantni razvoj događaja na pravosudnom planu, ističući da su u nadležnosti Mehanizma ponovljeno suđenje u postupku protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića i žalbe u postupcima protiv Radovana Karadžića i Vojislava Šešelja. Takođe je napomenuo da sudije Mehanizma nastavljaju da rešavaju po velikom broju zahteva i molbi, i da je, od svog osnivanja, Mehanizam izdao više od 800 sudskih naloga i odluka.
 
Predsednik je takođe napomenuo da je po zatvaranju Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (“MKSR”) u decembru 2015. godine, Mehanizam preuzeo nadležnost nad svim preostalim funkcijama tog međunarodnog suda, dok se nastavljaju pripreme za prenos relevantnih preostalih funkcija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (“MKSJ”) u očekivanju planiranog zatvaranja tog suda krajem 2017. godine. Osim toga, predsednik je izrazio svoju kontinuiranu zahvalnost zemljama domaćinima oba ogranka Mehanizma, Ujedinjenoj Republici Tanzaniji i Kraljevini Holandiji, na njihovoj istrajnoj podršci Mehanizmu, i istakao da Mehanizam zavisi od saradnje s državama članicama u odnosu na ključne aspekte svog rada. Predsednik je takođe iskoristio priliku da obavesti Skupštinu da će otvaranje novog objekta Mehanizma u Arushi biti održano za manje od tri sedmice, te da će taj projekat, koji uključuje najbolju praksu iz drugih kapitalnih projekata Ujedinjenih nacija, biti završen u okviru predviđenih budžetskih izdataka.
 
Predsednik Meron je takođe iskoristio priliku da skrene pažnju na ozbiljno pitanje koje ima uticaja na efikasnost ispunjavanja mandata Mehanizma. Obavestio je Skupštinu o pritvaranju sudije Akaya 21. septembra 2016. ili približno tog datuma u vezi s navodima povezanim s događajima iz jula 2016. godine usmerenim protiv ustavnog poretka Turske, te da se sudija Akay od tada nalazi u pritvoru. Predsednik Meron je napomenuo da kao posledica pritvaranja sudije Akaya postupak u kojem je sudija Akay imenovan da postupa je nužno prekinut, s odgovarajućim implikacijama na osnovna prava podnosioca zahteva na utvrđivanje osnovanosti njegovog zahteva u razumnom roku.
 
U tom kontekstu predsednik Meron je istakao da “sudijska nezavisnost predstavlja okosnicu vladavine prava i dugogodišnja je i dosledna praksa da međunarodne sudije uživaju privilegije i imunitete kako bi se zaštitila nezavisnost obavljanja njihovih funkcija.
 
Izražavajući svoju ličnu zabrinutost za dobrobit sudije Akaya, predsednik je takođe izvestio Skupštinu da je Služba za pravne poslove Ujedinjenih nacija, u ime generalnog sekretara, formalno potvrdila da on ima diplomatski imunitet, u skladu sa Statutom Mehanizma, te je, shodno tome, zatražila da se sudija Akay odmah pusti iz pritvora i da se obustave svi pravosudni postupci protiv njega. U tom pogledu predsednik Meron je izrazio žaljenje zbog toga što Vlada Turske još uvek nije preduzela ništa u vezi s tim zahtevom.
 
Završavajući svoje obraćanje, predsednik je pozvao Vladu Turske da ispunjava svoje međunarodne obaveze koje proističu iz poglavlja VII Povelje Ujedinjenih nacija i smesta pusti sudiju Akaya iz pritvora. Istakao je da je rešenje ovog pitanja od presudne važnosti ne samo za Mehanizam, kako bi efikasno i delotvorno ispunjavao svoj mandat, već i za sve nas kako bismo, radeći zajedno, doveli do ere pozivanja na odgovornost koja će se temeljiti na poštovanju vladavine prava i predstavljati njeno otelotvorenje, a za to je sudijska nezavisnost fundamentalna.” Na kraju, predsednik Meron je podsetio Skupštinu kako “da bi se sve ovo postiglo, od presudne je važnosti da sve članice Ujedinjenih nacija, odgovarajući na ključne zahteve međunarodnih sudova u skladu s poglavljem VII, deluju u skladu s dobrom verom, dužnošću da sarađuju i potpunom zakonitošću postupka.