Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) danas je počeo primopredaju sudskih spisa Mehanizmu za međunarodne krivične sudove (MMKS).

John Hocking, u svojstvu sekretara MKSJ, zvanično je certifikovao kao tačne i konačne sudske spise koji se odnose na postupke protiv Duška Tadića i Sefera Halilovića i na postupak zbog nepoštovanja suda protiv Milana Vujina. Ovi sudski spisi su predati zajedno s konačnim indeksom i sveobuhvatnim spiskovima dokaznih predmeta, podnesaka, transkripata i svedoka, i u javnom i u poverljivom obliku. Ovo spisi su predati Službi za arhiviranje i dokumentaciju MMKS.

Ovo predstavlja prvi korak u prosleđivanju sudskih spisa MKSJ u nadležnost MMKS. Ovi spisi će i dalje biti pohranjeni u bezbednom prostoru s odgovarajućim merama kontrole pristupa.