Izricanje presude po žalbi Radovanu Karadžiću zakazano za 20. mart 2019. – Otvoren postupak akreditacije

Mehanizam
Haag
Radovan Karadžić Appeal Judgement scheduled

Otvorena je procedura akreditacije za one koji žele da prisustvuju izricanju presude po žalbi u predmetu Tužilac protiv Radovana Karadžića, koju će izreći Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (“Mehanizam”). Izricanje presude po žalbi zakazano je za 20. mart 2019., u 14:00 sati, u sudnici I zgrade Mehanizma u Haagu.     

Svi predstavnici medija koji žele da uđu u zgradu toga dana moraju podnijeti zahtjev za akreditaciju e‑mailom na adresu mict-press@un.org, do petka, 15. marta 2019., u 12:00 sati. Zahtjevi za akreditaciju treba da sadrže puni naziv medijske organizacije, imena novinara, snimatelja i drugih tehničara kao i brojeve njihovih pasoša ili ličnih isprava.

Akreditovani mediji biće obaviješteni putem e-maila o statusu svoje akreditacije i detaljima u vezi s preuzimanjem do ponedjeljka, 18. marta 2019. u 12:00 sati.

Zbog ograničenog prostora i kako bi se što većem broju novinara omogućilo izvještavanje, biće izdavano nekoliko različitih vrsta akreditacija: jedna za pristup auli zgrade Mehanizma i javnoj galeriji sudnice I, i druga samo za pristup auli zgrade Mehanizma.

Osim toga, predstavnici medija koji nisu akreditovani za pristup zgradi Mehanizma mogu biti akreditovani za pristup medijskom centru.

Predstavnici diplomatskog kora i drugi zainteresovani za prisustvovanje izricanju presude po žalbi treba da pošalju e-mail na adresu mict-external-relations@un.org, kako bi dobili dodatne informacije o proceduri i raspoloživom prostoru.

S obzirom na ograničene resurse, kapacitet za podršku predstavnicima medija toga dana biće ograničen.

Kontekst

Radovan Karadžić se teretio po dvije tačke za genocid, po pet tačaka za zločine protiv čovječnosti i po četiri tačke za kršenja zakona i običaja ratovanja koje su počinile srpske snage tokom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini (dalje u tekstu: BiH) od 1992. do 1995.

Pretresno vijeće III MKSJ-a je 24. marta 2016. proglasilo Karadžića krivim za genocid na području Srebrenice 1995. godine i za progon, istrebljivanje, ubistvo, deportaciju, nehumana djela (prisilno premještanje), terorisanje, protivpravne napade na civile i uzimanje talaca. Oslobođen je krivice po optužbi za genocid u drugim opštinama u BiH.

Pretresno Vijeće je zaključilo da je Karadžić počinio te zločine putem učešća u četiri UZP-a: (i) u UZP-u s ciljem da se bosanski Muslimani i bosanski Hrvati trajno uklone s područja u Bosni i Hercegovini na koja su bosanski Srbi polagali pravo, i to činjenjem zločina u opštinama širom BiH; (ii) u UZP-u čiji je cilj bio širenje terora među civilnim stanovništvom Sarajeva provođenjem kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja civilnog stanovništva; (iii) u UZP-u sa zajedničkim ciljem da se pripadnici UN-a uzmu za taoce kako bi se NATO prisilio da se uzdrži od vazdušnih napada na vojne ciljeve bosanskih Srba; i (iv) u UZP-u eliminisanja bosanskih Muslimana iz Srebrenice u julu 1995. godine.

Pretresno vijeće je Karadžiću izreklo kaznu od 40 godina zatvora.

Nakon izricanja presude Pretresnog vijeća, i u skladu s članom 2 Prelaznih odredbi Mehanizma, Mehanizam je preuzeo nadležnost u žalbenom postupku u predmetu Tužilac protiv Radovana Karadžića. I Karadžić i Tužilaštvo su se žalili na presudu Pretresnog vijeća i podnijeli najave žalbe 22. jula 2016., žalbene podneske 5. decembra 2016., podneske respondenta 15. marta 2017., a replike na podneske respondenta 6. aprila 2017. Žalbeni pretres održan je 23. i 24. aprila 2018. u ogranku Mehanizma u Haagu.

Prvobitna optužnica protiv Karadžića potvrđena je 25. jula 1995. Uhapšen je u Srbiji 21. jula 2008., i prebačen na MKSJ 30. jula 2008. Suđenje je počelo 26. oktobra 2009. i tokom njega je Pretresno vijeće saslušalo svjedočenje 586 svjedoka u sudnici.

****

Predmet Karadžić – ključne informacije

Za dodatne informacije molimo da se obratite:

Heleni Eggleston, glasnogovornici na +31 (70) 512 5691 ili +31 6 11 92 37 43

  Službom za odnose s javnošću na +31 (70) 512 8613; 512 5759

Postupci Mehanizma mogu se pratiti na websiteu Mehanizma www.irmct.org