Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove donijelo presudu u predmetu Mladić

Žalbeno veće
Haag
Mladić Ratko
Mladić Ratko

Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u sastavu sudija Prisca Matimba Nyambe (predsjedavajući sudija), sudija Aminatta Lois Runeni N'gum, sudija Seymour Panton, sudija Elizabeth Ibanda-Nahamya i sudija Mustapha El Baaj danas je donijelo presudu po žalbama koje su uložili g. Ratko Mladić i Tužilaštvo na presudu koju je Pretresno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) donijelo 22. novembra 2017.

Pretresno vijeće je osudilo g. Mladića, bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 12. maja 1992. do barem 8. novembra 1996., za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja i osudilo ga na kaznu doživotnog zatvora.

Konkretno, Pretresno vijeće je konstatovalo da je g. Mladić počinio te zločine svojom “vodećom i presudnom ulogom” u četiri udružena zločinačka poduhvata: (i) “sveobuhvatnom UZP-u”, koji je, u periodu od maja 1992. do novembra 1995., za cilj imao trajno uklanjanje bosanskih Muslimana i Hrvata s područja na koja su u Bosni i Hercegovini bosanski Srbi polagali pravo; (ii) UZP u vezi sa Sarajevom, koji je za cilj imao širenje terora među civilnim stanovništvom provođenjem kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja u periodu od maja 1992. do novembra 1995.; (iii) UZP u vezi sa Srebrenicom, koji je za cilj imao eliminaciju bosanskih Muslimana u Srebrenici u periodu od jula do najmanje oktobra 1995.; i (iv) UZP u vezi s uzimanjem talaca, koji je za cilj imao zarobljavanje pripadnika zaštitnih snaga UN-a i vojnih posmatrača UN-a raspoređenih u Bosni i Hercegovini i njihovo zatočenje na strateškim vojnim lokacijama kako bi se spriječili novi vazdušni napadi Organizacije Sjeverno-atlantskog ugovora (dalje u tekstu: NATO) na vojne ciljeve bosanskih Srba od maja do juna 1995. Pretresno vijeće je g. Mladića oslobodilo optužbe za genocid po tački 1 Optužnice u vezi sa zločinima počinjenim nad bosanskim Muslimanima i Hrvatima u nekim opštinama diljem Bosne i Hercegovine.

Žalbeno vijeće je jednoglasno odbilo žalbu g. Mladića u vezi s UZP-om u vezi s uzimanjem talaca i odbilo njegovu žalbu u vezi sa sveobuhvatnim UZP-om, UZP-om u vezi sa Sarajevom, UZP-om u vezi sa Srebrenicom, kao i argumente u vezi s njegovim pravima na pravično suđenje, uz suprotno mišljenje sudije Nyambe. Žalbeno vijeće je potvrdilo njegove osuđujuće presude na osnovu člana 7(1) Statuta MKSJ-a za genocid, progon, istrebljivanje, ubistvo, deportaciju i druga nehumana djela (prisilno premještanje) kao zločine protiv čovječnosti, kao i za ubistvo, terorisanje, protivpravne napade na civile i uzimanje talaca kao kršenja zakona i običaja ratovanja, po tačkama 2 do 11 Optužnice.

Žalbeno vijeće je odbilo žalbu Tužilaštva u cijelosti, uz suprotno mišljenje sudije N'gum i sudije Pantona i, shodno tome, potvrdilo zaključak Pretresnog vijeća da g. Mladić nije kriv za genocid po tački 1 Optužnice u vezi sa zločinima počinjenim nad bosanskim Muslimanima i Hrvatima u nekim opštinama u Bosni i Hercegovini.

Žalbeno vijeće je potvrdilo kaznu doživotnog zatvora koju je g. Mladiću izreklo Pretresno vijeće, uz suprotno mišljenje sudije Nyambe.