Žalbeno veće Mehanizma za međunarodne krivične sudove Ujedinjenih nacija (“Mehanizam”), u sastavu sudija Theodor Meron (Sjedinjene Američke Države), predsedavajući, sudija Joseph Masanche (Tanzanija), sudija Aydin Sefa Akay (Turska), sudija Aminatta N’gum (Gambija) i sudija Gberdao Kam (Burkina Faso), danas je izdalo odluku kojom je prihvatilo zahtev za preispitivanje presude u predmetu Tužilac protiv Augustina Ngirabatwarea. Donošenje ove odluke predstavlja nastavak postupka o meritumu predmeta pred Žalbenim većem u punom sastavu.

Postupak u ovom predmetu je bio u zastoju nakon što je sudija Akay uhapšen u Turskoj gde je nakon toga proveo devet meseci u pritvoru. Premda mu je formalno priznat diplomatski imunitet Ujedinjenih nacija, sudija Akay je pred turskim Prvostepenim krivičnim sudom u Ankari osuđen po jedinstvenoj optužbi da je pripadnik terorističke organizacije i izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od sedam godina i šest meseci. Sudija Akay je istog dana privremeno pušten na slobodu do početka žalbenog postupka.

Nakon što je sudija Akay pušten iz pritvora, sudija Meron, predsednik Mechanizma i predsedavajući Žalbenog veća, konsultovao se sa sudijom Akayem, koji je potvrdio da je sposoban i spreman da izvršava svoje sudijske funkcije u ovom predmetu.

Ovo je prvi put da je Mehanizam odobrio zahtev za preispitivanje pravosnažne presude i odlučio da održi pretres u postupku preispitivanja. Preispitivanje pravosnažnih presuda predstavlja jednu od ključnih rezidualnih funkcija koje izvršava Mehanizam, a koje su ranije izvršavali Međunarodni krivični sud za Ruandu i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju.

Augustin Ngirabatware, bivši ministar za planiranje u Vladi Ruande, osuđen je na 30 godina zatvora zbog toga što je počinio direktno i javno podsticanje na vršenje genocida, kao i za podsticanje, te pomaganje i podržavanje genocida. Ngirabatware je 8. jula 2016. podneo zahtev za preispitivanje osuđujućih presuda na osnovu novih činjenica za koje tvrdi da ga oslobađaju krivice. U današnjoj odluci, Žalbeno veće je navelo da će održati pretres na kojem će razmotriti dokaze o novoj činjenici u skladu s pravilom 147 Pravilnika o postupku i dokazima Mehanizma. U međuvremenu, Žalbeno veće je naložilo stranama u postupku da podnesu pisane podneske u vezi s popratnim materijalom i suprotnim dokazima do 31. jula 2017. Nalog o rasporedu za pretres u postupku preispitivanja biće izdat u dogledno vreme.