JOJIĆ, Petar i RADETA, Vjerica (MICT-17-111-R90)

Nepoštovanje suda

Dana 13. maja 2019., sudija Liu Daqun je konstatovao da uslovi za prosljeđivanje predmeta protiv Petra Jojića i Vjerice Radete Republici Srbiji nisu ispunjeni i da je u interesu pravde da se povuče postojeći nalog za prosljeđivanje. Dana 24. februara 2020., Žalbeno vijeće Mehanizma je odbilo žalbu Republike Srbije na tu odluku sudije Liua i potvrdilo tu  odluku.

Petar Jojić

Srpski političar i advokat koji je radio u timu odbrane Vojislava Šešelja.

Vjerica Radeta

Srpska političarka i advokat koja je radila u timu odbrane Vojislava Šešelja.

Optužnica

Povjerljivi nalog umjesto optužnice, koji je izdao MKSJ 30. oktobra 2012, revidiran je i proglašen javnim 1. decembra 2015. Ovaj nalog je dalje revidiran, a MKSJ je izdao važeći nalog umjesto optužnice u ovom predmetu 17. avgusta 2017.

Sudija pojedinac MRMKS-a

Sudija Liu Daqun

Status predmeta

Međunarodni nalozi za hapšenje i nalozi za predaju Petra Jojića i Vjerice Radete još nisu izvršeni.

POSTUPAK PRED MEHANIZMOM (U TOKU)

Posle izdavanja Naloga od 29. novembra 2017. kojim je predsednik MKSJ-a prosledio predmet protiv Petra Jojića i Vjerice Radete (dalje u tekstu: optuženi) Mehanizmu, sudija Aminatta Lois Runeni N'gum je 18. januara 2018. konstatovala da je Mehanizam nadležan za predmet, u skladu s članom 1(4) Statuta Mehanizma.

Dana 12. juna 2018, sudija Aydin Sefa Akay naložio je da se predmet protiv optuženih prosledi vlastima Republike Srbije na suđenje, kako je predviđeno u članu 6(4) Statuta Mehanizma. Dana 12. decembra 2018, po žalbi amicus curiae tužioca u ovom predmetu, Žalbeno veće Mehanizma, u čijem su sastavu bili sudija Theodor Meron (predsedavajući), sudija William Hussein Sekule i sudija Ivo Nelson de Caires Batista Rosa, vratilo je predmet sudiji pojedincu na razmatranje daljih podnesaka amicus curiae tužioca, Republike Srbije, te prema potrebi, Službe za podršku i zaštitu svedoka, u vezi sa spremnošću svedoka da svedoče u Srbiji.

U svojoj odluci 13. maja 2019, sudija Liu Daqun preispitao je ovo pitanje. Sudija Liu je konstatovao da uslovi za prosleđivanje predmeta Republici Srbiji nisu ispunjeni, te da je u interesu pravde da se povuku Nalog od 12. juna 2018. i nalozi za hapšenje izdati 12. juna 2018. Pored toga, on je izdao nove međunarodne naloge za hapšenje optuženih. Dana 24. februara 2020, Žalbeno veće Mehanizma, u čijem su sastavu bili sudija Carmel Agius (predsedavajući), sudija José Ricardo de Prada Solaesa i sudija Graciela Susana Gatti Santana, odbilo je žalbu na odluku sudije Liua koju je Republika Srbija uložila 8. jula 2019. i potvrdilo odluku da se povuče nalog za prosleđivanje.

U svojoj odluci od 8. decembra 2020, sudija Liu Daqun zatražio je od Republike Srbije da izvrši naloge za hapšenje i s njima povezane naloge za predaju optuženih, kako je navedeno u njegovoj odluci od 13. maja 2019, bez daljeg odgađanja. Sudija Liu Daqun je nastavio da rešava u predmetu kako bi se osiguralo postupanje u skladu s njegovom odlukom u roku od 90 dana.

U svojoj odluci od 16. aprila 2021, sudija Liu Daqun je konstatovao da Republika Srbija nije postupila u skladu sa svojim obavezama iz člana 28 Statuta da uhapsi optužene i prebaci ih na Mehanizam, te je zatražio od predsednika Mehanizma da o tome izvesti Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.

OPTUŽNICA

U skladu s članom 1(4)(a) Statuta, Mehanizam je nadležan da krivično goni sva lica koja svesno i hotimično ometaju sprovođenje pravde od strane Mehanizma, MKSJ-a ili MKSR-a i da za ta lica utvrđuje krivicu za nepoštovanje suda. Prema pravilu 90(B) Pravilnika o postupku i dokazima Mehanizma, podsticanje i pokušaj izvršenja bilo kog od dela kažnjivih kao nepoštovanje Mehanizma, MKSJ-a ili MKSR-a, kažnjivo je kao nepoštovanje suda i povlači iste kazne.

Poverljivi nalog umesto optužnice protiv Petra Jojića i Vjerice Radete prvobitno je izdalo Pretresno veće MKSJ-a 30. oktobra 2012, tereteći optužene za nepoštovanje MKSJ-a, na osnovu pravila 77(A)(iv) Pravilnika o postupku i dokazima MKSJ-a zbog toga što su pretili, zastrašivali, nudili mito ili na drugi način uznemiravali dva svedoka u predmetu protiv Vojislava Šešelja. Ovaj nalog umesto optužnice je dalje revidiran pred MKSJ-om 5. decembra 2014. i 17. avgusta 2017. Dana 29. novembra 2017, predsednik MKSJ-a naložio je da se predmet protiv optuženih prosledi Mehanizmu, s obzirom na skoro zatvaranje MKSJ-a.

Optuženi se zajedno terete po tri tačke za nepoštovanje MKSJ-a:

  • nepoštovanje MKSJ-a u vezi sa svedokom 2 protiv Petra Jojića (tačka 2)
  • nepoštovanje MKSJ-a u vezi sa svedokom 1 protiv Vjerice Radete (tačka 8)
  • nepoštovanje MKSJ-a u vezi sa svedokom 2 protiv Vjerice Radete (tačka 9)

INFORMACIJE O KONTEKSTU PREDMETA

Nalozi za hapšenje i nalozi za predaju optuženih koje je izdao MKSJ 2015. i 2016. godine upućeni su vlastima Republike Srbije i svim državama članicama Ujedinjenih nacija. Dana 29. novembra 2017, s obzirom na skoro zatvaranje MKSJ-a krajem 2017. godine, predsednik MKSJ-a je naložio da se predmet protiv optuženih, kao i celokupna sudska dokumentacija u posedu MKSJ-a u vezi s predmetom, proslede Mehanizmu. Predsednik MKSJ-a je napomenuo da Republika Srbija nije sarađivala s MKSJ-om kako bi se obezbedilo hapšenje i predaja optuženih.

Međunarodni nalozi za hapšenje i nalozi za predaju optuženih koje je izdao Mehanizam 13. maja 2019. upućeni su vlastima svih država članica Ujedinjenih nacija i od njih traže da deluju promptno i s dužnom revnošću kako bi se obezbedilo hapšenje, pritvaranje i prebacivanje optuženih pod nadzor Mehanizma.