Sudija Aminatta Lois Runeni N’gum

Gambija
Judge Aminatta Lois Runeni N’gum

Sudija Aminatta Lois Runeni N’gum [dalje u tekstu: sudija N’gum] državljanka je Zimbabvea po osnovu državljanstva svojih roditelja, i rođena je 7. juna 1953. u Harareu, Zimbabve [tadašnji Salisbury, Rodezija]. Takođe je državljanka Gambije, na osnovu braka sklopljenog s gambijskim državljaninom 6. februara 1981. u Gambiji.

Stečeno obrazovanje: Sudija N’gum je 2005. magistrirala javno međunarodno pravo, specijalizirajući se za međunarodno krivično pravo na Univerzitetu u Leidenu, Holandija, a teza koju je odbranila bila je “Sloboda izražavanja i pravo da se ta sloboda ograniči – iskustvo Afrike i dijaspore”. Dok je radila na Vrhovnom sudu [sada Visoki sud Gambije], učestvovala je u Prvom kursu rukovođenja u pravosuđu Komonvelta na Kraljevskom institutu za javnu upravu (Royal Institute for Public Administration) u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo, 1993. godine. Pristupila je Advokatskoj komori Engleske i Velsa kao mlađi advokat i članica Advokatske komore Lincoln’s Inn od 1977. godine, položivši pravosudni ispit na Pravnoj školi za osposobljavanje za advokata (The Inns of Court School of Law), Gray’s Inn Place, u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo, 1979. godine. Završila je neophodni šestomesečni staž u Advokatskoj kancelariji g. Henry Myers Esq. 9 Stone Buildings, Lincoln’s Inn, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, u martu 1980. godine. Studirala je na Univerzitetu Keele, Staffordshire, Ujedinjeno Kraljevstvo, i diplomirala je pravo i sociologiju 1978. godine. Bila je članica organizacije Amnesty International na Univerzitetu Keele.

Relevantno međunarodno iskustvo: Sudija N’gum je na funkciji sudije u pripravnosti Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (“Mehanizam”). Na tu funkciju ju je imenovala Vlada Gambije u septembru 2011. godine, a Generalna skupština Ujedinjenih nacija ju je izabrala 20. decembra 2011, dok je zakletvu pred sekretarom Mehanizma položila 27. aprila 2012. Aktivno je učestvovala u sastavljanju nacrta Pravilnika o postupku i dokazima Mehanizma tokom juna 2012, te njegovih izmena i dopuna, kao i u sastavljanju Kodeksa profesionalnog ponašanja sudija Mehanizma. Predsednik Mehanizma ju je takođe imenovao da obavlja nekoliko funkcija na daljinu kao sudija pojedinac i u veću od pet sudija u žalbenom postupku. Osim toga, sudija N’gum obavljala je funkciju pravnog savetnika Međunarodnog krivičnog suda Ujedinjenih nacija za Ruandu (“MKSR”) od jula 1999. do septembra 2009. zastupajući sekretara u sudnici i van nje, kako bi obezbedila neometano vođenje postupaka u pretpretresnoj, pretresnoj i žalbenoj fazi postupka te u postupcima preispitivanja. Započela je rad u Arushi, Tanzanija, u Službi za organizaciju i podršku rada sudnica kao zamenica šefa i povremeno vršilac dužnosti šefa, i tamo je radila dve godine i tri meseca. Nakon toga je prebačena na poziciju šefice Odeljenja za pravnu podršku Žalbenog veća u Hagu, Holandija na dve godine. Preraspoređena je u Arushu, u Službu za pitanja odbrane i rukovođenje Pritvorskom jedinicom, kao zamenik šefa službe i šef odeljenja, a kasnije i vršilac dužnosti šefa te službe, na dve godine. Na kraju se vratila u Službu za organizaciju i podršku rada sudnica na tri godine i tri meseca.

Relevantno nacionalno iskustvo: Sudija N’gum obavljala je funkciju sudije Visokog suda Gambije i rešavala po građanskim i krivičnim žalbama proisteklim iz rada Visokog suda Gambije od 2010. do 2011. godine. Predsednik Vrhovnog suda imenovao ju je na funkciju sudije Vrhovnog suda za vreme zasedanja u novembru 2010. godine. Osim toga, u pravosuđu Gambije radila je u raznim svojstvima, među kojima su i prvi sekretar pravosuđa od 1998. do 1999. godine, šefica Službe sudskih veća Vrhovnog suda od 1990. do 1994, te niži sudija za prekršaje, viši sudija za prekršaje i vrhovni sudija za prekršaje od  1980. do 1990. godine. Osim toga, radila je kao advokat u Gambiji od 1994. do 1998. i od 2009 do 2010, kao viši zastupnik Komisije za istragu katastra, te kao povremeni predavač na Gambijskom institutu za tehničku obuku. Takođe je obavljala funkciju pomoćnika urednika za publikaciju Gambijski pravosudni izveštaji (Gambia Law Reports) za Nacionalni savet o izveštavanju o pravosuđu 1994. godine. Obavljala je funkciju ad hoc članice Komisije za pravosudnu reformu Gambije, u potkomitetu za krivični zakonik, zakon o krivičnom postupku i zakon o dokazima, sada poznat pod nazivom Zakon o dokazima iz 1994. godine. Bila je članica Nacionalnog specijalizovanog komiteta za žene u državama u razvoju – Biroa za pravni status i dobrobit žena u Gambiji. Bila je jedan od osnivača  udruženja Soroptimist International u Bandžulu, kao i Gambijskog udruženja za finansiranje projekata koje pokreću žene (The Gambia Women Finance Association). Doživotni je član Udruženja sudija za prekršaje i sudija Komonvelta, Međunarodnog udruženja žena sudija i drugih udruženja i nevladinih organizacija.