Završen četvrti ciklus Regionalnog programa univerzitetskih video predavanja Mehanizma

Mehanizam
Haag
Završen četvrti ciklus Regionalnog programa univerzitetskih video predavanja Mehanizma

Četvrti ciklus Regionalnog programa univerzitetskih video predavanja Mehanizma (Program) okončan je danas predavanjem predstavnika Službe za podršku i zaštitu svedoka (SPZS) Mehanizmovog haškog ogranka. Predstavnici SPZS -a govorili su o vrstama pomoći i podrške koju pružaju žrtvama i svedocima koji su doprineli suđenjima pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (MRMKS).

Program pod nazivom “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred MKSJ-om” sprovodi Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI). Program okuplja studente postdiplomce sa 13 pravnih fakulteta i jednog fakulteta političkih nauka iz regiona bivše Jugoslavije sa ciljem pokretanja dijaloga o nedavnoj prošlosti tog područja, ulozi MKSJ-a i načelima međunarodnog krivičnog i humanitarnog prava.

Poput prethodnih ciklusa Programa, četvrti ciklus se sastojao od niza predavanja održanih u periodu od šest meseci, tokom kojih su studenti imali priliku da o temi nasleđa i sudske prakse MKSJ-a prate izlaganja pravnih stručnjaka, uključujući najviše zvaničnike, sudije i osoblje Mehanizma.

Predsednica Mehanizma, sutkinja Graciela Gatti Santana, otvorila je četvrti ciklus Programa u oktobru 2022. godine predavanjem o osnivanju i nadležnostima MKSJ-a. Drugo predavanje u okviru ciklusa, održao je sudija Mehanizma, nekada i sudija MKSJ-a, Alphons Orie, koji je govorio o ulozi sudija pred MKSJ-om.

Predavanje je takođe održao i sekretar Mehanizma, gospodin Abubacarr Tambadou. Njegovo predavanje odnosilo se na ulogu i funkcije Mehanizma.

Tokom četvrtog cilkusa Programa, predavanja su održali i sledeći zaposlenici Mehanizma:

  • Laurel Baig, viša pravna zastupnica za žalbe u Tužilaštvu, održala je predavanje o radu i nadležnostima Tužilaštva;
  • Emiliya Viktorova, pravna službenica u Odseku za pravnu pomoć Veća, govorila je studentima o doprinosu MKSJ-a i Mehanizma razvoju međunarodnog prava;
  • Christopher Lentz, pravni službenik u Uredu predsednice Mehanizma. Njegovo predavanje odnosilo se na koncept udruženog zločinačkog poduhvata u pravnoj praksi MKSJ-a.
  • Sarah Melikian, pravna saradnica u Tužilaštvu, govorila je o razaranju kulturnog nasleđa u ratu;
  • Anisa Sućeska, koordinatorka za rad s mladima u okviru PMI-a, predstavila je studentima bazu podataka sa sudskim spisima Mehanizma, kao i načine pristupa i korišćenja arhivskog dokaznog materijala; i
  • Rada Pejić-Sremac, koordinatorka PMI-ja, govorila je o značaju outreach programa MKSJ-a i Mehanizma.

Predavanja u okviru četvrtog ciklusa Programa održali su još:

  • Marie O'Leary, predsednica Udruženja branilaca koji postupaju pred međunarodnim sudovima i tribunalima, govorila je o zaštiti prava optuženih i njihovom pravu na samozastupanje;
  • Gregory Townsend, profesor prava i bivši zaposlenik MKSJ-a, govorio je o ulozi MKSJ-a u krivičnom gonjenju odgovornih za seksualno nasilje počinjeno u ratu;
  • Ivan Jovanović, ekspert za međunarodno pravo Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, koji je održao predavanje o ulozi MKSJ-a i Mehanizma u procesuiranju ratnih zločina pred domaćim pravosuđima u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije; i
  • Goran Šimić, profesor krivičnog prava i dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta/Univerziteta “Vitez”, koji je govorio o važnosti i izazovima tranzicione pravde.

Program univerzitetskih video predavanja Mehanizma deo je šireg PMI-a, koji podržava Evropska unija.

Cilj rada PMI-a je doprinos podizanju svesti građana i znanja unutar lokalnih zajednica o sukobima u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih godina na osnovu sudskih predmeta MKSJ-a i Mehanizma.