Završeno prosleđivanje svih spisa okončanih predmeta MKSJ u Mehanizam

Mehanizam
Haag
Archive

Danas je završena sveobuhvatna primopredaja dokumentarnih sudskih spisa svih okončanih predmeta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u nadležnost Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS). Materijali koji su obuhvaćeni ovom primopredajom uključuju dokazne predmete, podneske, transkripte i audio-vizuelne snimke sudskih postupaka.

Ukupna količina sudskih spisa koji su danas predati u nadležnost Službe za arhiviranje i dokumentaciju Mehanizma je približno 425 linijskih metara. Linijski metri opisuju količinu prostora na policama potrebnog za pohranjivanje dokumentarnih spisa, i predstavljaju standardnu jedinicu koja se koristi za utvrđivanje količine spisa o kojima se stara neka institucija za arhiviranje.

Ova prosleđivanje spisa je deo procesa sukcesivnog preuzimanja osnovnih funkcija MKSJ od strane MMKS i njime je uspešno i blagovremeno završena primopredaja dokumentarnih spisa iz svih okončanih sudskih postupaka vođenih pred MKSJ u nadležnost Mehanizma, dok će primopredaja digitalnih spisa uslediti kasnije. Spisi tekućih predmeta pred MKSJ ostaju u nadležnosti MKSJ do okončanja tih predmeta, kada će i oni biti prosleđeni MMKS. Mehanizam će nastaviti da se stara o tim spisima u skladu s najvišim međunarodnim standardima, pritom obezbeđujući njihovu poverljivost.