Žalbeno veće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove saslušalo usmenu argumentaciju strana u predmetu Stanišića i Simatovića

Žalbeno veće
Haag
Jovica Stanišić and Franko Simatović

Žalbeno veće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), u sastavu – sutkinja Graciela Gatti Santana (predsedavajuća), sudija Lee G. Muthoga, sutkinja Aminatta Lois Runeni N’gum, sudija Yusuf Aksar i sutkinja Claudia Hoefer – saslušalo je juče i danas usmenu argumentaciju strana po žalbama koje su odbrane Jovice Stanišića i Franka Simatovića, kao i Tužilaštvo Mehanizma, podneli na presudu Pretresnog veća Mehanizma, izrečenu 30. juna 2021., čije je pisano obrazloženje izdato 6. avgusta 2021. godine.

Žalbenom pretresu u sudnici prisustvovali su svi, osim branioca Jovice Stanišića, koji je usled nepredviđenih okolnosti nekoliko dana uoči zasedanja bio sprečen da doputuje u Haag. Žalbeno veće je, izuzetno, odobrilo Stanišićevom braniocu da svog klijenta zastupa sa udaljene lokacije. Mehanizam je za tu potrebu obezbedio video-konferencijsku vezu, pa je žalbeni pretres počeo i završen bez odlaganja.

Tokom perioda relevantnog za ovaj predmet, Stanišić je bio zamenik načelnika, a potom i načelnik Službe državne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (Državna bezbednost), dok je Simatović bio jedan od visokih zvaničnika Državne bezbednosti. Tokom suđenja, njih dvojica su bili optuženi po osnovu individualne krivične odgovornosti za zločine progona, ubistva, deportacije i  prisilnog premeštanja, koji su navodno počinjeni između aprila 1991. i decembra 1995. godine u delovima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U Hrvatskoj, pomenuti zločini navodno su počinjeni na području bivše Srpske autonomne oblasti Krajina (SAO Krajina), i Srpske autonomne oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem (SAO SBZS). U Bosni i Hercegovini, zločini su navodno počinjeni u opštinama Bijeljina, Zvornik, Bosanski Šamac, Doboj i Sanski Most, kao i u širem području sela Trnovo.

Pretresno veće je osudilo Stanišića i Simatovića, proglasivši ih odgovornima za pomaganje i podržavanje zločina progona, ubistva, deportacije i prisilnog premeštanja, koje su srpske jedinice počinile nakon preuzimanja opštine Bosanski Šamac u aprilu 1992. godine. Pretresno veće je Stanišiću i Simatoviću izreklo kazne zatvora od po 12 godina.

U žalbenom postupku, odbrane Stanišića i Simatovića osporavale su osuđujuće delove prvostepene presude i visine kazni na koje su osuđeni. Od Žalbenog veća su tražili da poništi pogrešne nalaze Pretresnog veća, ukine osuđujuću presudu i oslobodi Stanišića i Simatovića. Alternativno, odbrane traže smanjenje kazni za svoje klijente, a Simatovićeva odbrana alternativno zahteva i ponavljanje suđenja. Tužilaštvo osporava oslobađanje Stanišića i Simatovića od odgovornosti za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu. Od Žalbenog veća traži da ispravi greške Pretresnog veća i osudi Stanišića i Simatovića kao članove udruženog zločinačkog poduhvata ili, alternativno, da ih proglasi krivim za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u SAO Krajini, SAO SBZS, Doboju i Sanskom Mostu, uz one počinjene u Bosanskom Šamcu. Tužilaštvo traži da im, u skladu sa tim, zatvorske kazne budu povećane.

Ovaj predmet prvobitno je vođen pred MKSJ-om, i tada su Stanišić i Simatović oslobođeni od strane Pretresnog veća MKSJ-a. Žalbeno veće je, zatim, naložilo da se suđenje u celosti ponovi. Shodno tome, ovaj predmet se našao u nadležnosti Mehanizma, koji je Savet bezbednosti UN osnovao da bi preuzeo nadležnost, prava, obaveze i osnovne funkcije MKSJ-a, s obzirom na njegovo očekivano zatvaranje. Ponovno suđenje pred Mehanizmom zaključeno je 30. juna 2021., nakon čega je izdata pisana prvostepena presuda 6. avgusta iste godine. Žalbeni pretres koji je održan 24. i 25. januara 2023., označava kraj predžalbene faze ovog predmeta, započete u septembru 2021. godine. 

Ovo je poslednji među glavnim predmetima MKSJ-a za ratne zločine, a izricanje presude Žalbenog veća Mehanizma očekuje se u junu 2023. godine.