Tužilac MMKS i MKSR Jallow organizovao okrugli sto o promovisanju pozivanja na odgovornost

Tužilaštvo
Arusha
Predsednik Mehanizma Meron i tužilac Mehanizma Jallow sa učesnicima Okruglog stola u organizaciji Tužilaštva u Arushi
Predsednik Mehanizma Meron i tužilac Mehanizma Jallow sa učesnicima Okruglog stola u organizaciji Tužilaštva u Arushi

U sklopu aktivnosti kojima se obeležava zvanična ceremonija zatvaranja Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu u Arushi, Tanzanija, tužilac MKSR i Mehanizma, sudija Hassan B. Jallow, organizovao je 2. decembra 2015. diskusiju za okruglim stolom na visokom nivou o promovisanju pozivanja na odgovornost za međunarodne zločine pred nacionalnom sudovima.

Među učesnicima ovog okruglog stola su bili predstavnici međunarodnih krivičnih sudova, tužioci iz nacionalnih pravosudnih sistema, istaknuti predstavnici akademske zajednice na polju međunarodnog krivičnog prava, sudija Mohamed Chande, glavni državni tužilac Tanzanije, sudija Navanethem Pillay, bivša predsednica MKSR i bivši visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava, bivši predsednici MKSR sudija Eric Mose, sudija Khalida Rachida Khan i sudija Sir Denis Byron, kao i aktuelni predsednik MKSR, sudija Vagn Joensen. Među ostalim učesnicima bili su g. Serge Brammertz, tužilac MKSJ, g. Adama Dieng, specijalni savetnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za sprečavanje genocida, g. John Hocking, sekretar Mehanizma i g. Stephen Rapp, bivši ambasador iz Kancelarije za globalno krivično pravosuđe Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

U svom uvodnom izlaganju na okruglom stolu tužilac Jallow je napomenuo da “iako komplementarnost predstavlja put napred u istragama i krivičnom gonjenju za međunarodne zločine, ona ne dolazi sama od sebe. Državama treba pomoći i osposobiti ih kako bi bile u stanju da izvrše ono što je sada njihova primarna obaveza, i budućnost globalne borbe za pravdu u velikoj meri zavisi od efikasnog partnerskog odnosa i podele obaveza između međunarodnih i nacionalnih pravosudnih sistema”. Tužilac Jallow je takođe napomenuo da je “pravično suđenje kamen temeljac bilo kojeg pravosudnog procesa i pravičnost je ono po čemu će se prosuđivati o svakom pravosudnom sistemu”.

U svom uvodnom izlaganju, podsekretar Ujedinjenih nacija za pravne poslove i pravni savetnik Ujedinjenih nacija, g. Miguel de Serpa Soares, naglasio je potrebu da države “odgovore na izazov krivičnog gonjenja za međunarodne zločine na nacionalnom nivou i obezbede da njihovi nacionalni pravosudni sistemi budu pravični, efikasni i zasnovani na vladavini prava”. Sudija Theodor Meron, predsednik Mehanizma, izjavio je da je sada u velikoj meri na nacionalnim pravosudnim sistemima da nastave nasleđe MKSR, da se bore protiv nekažnjivosti i da unaprede princip komplementarnosti.

Učesnici okruglog stola razgovarali su o raznim temama koje se tiču unapređivanja pozivanja na odgovornost na nacionalnom nivou, uključujući i strategije za postizanje političke volje, obezbeđivanje odgovarajućih kapaciteta, kako u smislu kadrovske, tako i fizičke infrastrukture, izgradnju efikasnih partnerstava koja bi podržala napore na nacionalnom nivou, kako među samim nacionalnim vlastima, tako i između nacionalnih vlasti i međunarodnih pravosudnih sistema, kao i obezbeđivanje odgovarajuće i efikasne odbrane optuženima.

S tim u vezi, knjiga pod naslovom “Unapređivanje pozivanja na odgovornost po međunarodnom pravu za teška kršenja ljudskih prava u Africi” (Promoting Accountability under International Law for Gross Human Rights Violations in Africa) (Brill, jun 2015) predstavljena je u čast tužioca Jallowa tokom glavne Ceremonije zatvaranja MKSR 1. decembra 2015. Ovu knjigu su priredili profesor Charles Jalloh s Međunarodnog Univerziteta Floride iz Sjedinjenih Američkih Država i dr Alhaji Marong, pravni stručnjak iz Gambije. Predgovore za ovu knjigu su napisali Alhaji Sir Dawda Kairaba Jawara, bivši predsednik Republike Gambije, i sudija Navanethem Pillay, bivša predsednica MKSR i bivši visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Tokom predstavljanja knjige na glavnoj ceremoniji zatvaranja MKSR, tužilac Jallow im je zahvalio, kao i urednicima ove publikacije i autorima eseja objavljenih u njoj.