Savet bezbednosti usvojio rezoluciju o međunarodnom rezidualnom mehanizmu za međunarodne krivične sudove (IRMCT)

Mehanizam
Arusha
UNSC

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je 22. decembra rezoluciju kojom se osniva novo telo koje će završiti preostale zadatke Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) nakon okončanja njihovih mandata.

Međunarodni rezidualni mehanizam za međunarodne krivične sudove (IRMCT) imaće dva ogranka, po jedan za svaki od sudova i počeće s radom 1. jula 2013. godine za MKSJ i 1. jula 2012. za MKSR. Sedište ova dva ogranka rezidualnog mehanizma odrediće se odvojenim ugovorima Ujedinjenih nacija i zemalja domaćina ogranaka prihvaćenim od strane Saveta bezbednosti.

Ovim mehanizmom biće nastavljeni nadležnost, prava i obaveze, kao i osnovne funkcije MKSJ, odnosno MKSR. Savet bezbednosti je u rezoluciji zaključio da bi “međunarodni rezidualni mehanizam trebalo da bude mala, privremena i efikasna struktura, čije će se funkcije i veličina vremenom smanjivati, uz manji broj zaposlenih srazmerno njegovim smanjenim funkcijama”.
   
Statut rezidualnog mehanizma takođe je usvojen na sednici Saveta bezbednosti. Rezidualni mehanizam će, između ostalog, imati ovlašćenja da krivično goni lica na najvišim položajima protiv kojih je Međunarodni sud podigao optužnice, a koja budu uhapšena nakon okončanja njegovog mandata, kao i ona lica koja budu ometala sprovođenje pravde. Rezidualni mehanizam neće biti ovlašćen da podiže nove optužnice. Ovo novo telo će takođe moći da vodi postupke preispitivanja, da nadgleda izvršenje kazni i odlučuje o pomilovanjima ili ublažavanju kazni.

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je zatražio od MKSJ i MKSR da preduzmu sve moguće mere da svoj rad privedu kraju najkasnije do 31. decembra 2014. Države, a posebno one u kojima se sumnja da se begunci kriju, se pozivaju da dodatno intenziviraju svoju saradnju s međunarodnim sudovima i rezidualnim mehanizmom i obezbede hapšenje ili predaju preostalih begunaca.
 
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija se rezolucijom poziva da Savetu bezbednosti podnese nacrt Pravilnika o postupku i dokazima Rezidualnog mehanizma do 30. juna 2011.  Ovaj Pravilnik će biti zasnovan na postojećim pravilnicima međunarodnih sudova i, ukoliko Savet bezbednosti ne odredi drugačije, stupiće na snagu nakon što ih sudije međunarodnih sudova usvoje.

Rezolucijom se pozdravlja izveštaj generalnog sekretara o arhivama i sedištu Rezidualnog mehanizma dva međunarodna suda. U svom izveštaju, generalni sekretar je preporučio da arhive međunarodnih sudova i sedište Rezidualnog mehanizma budu smeštene na istoj lokaciji, ne samo iz budžetskih razloga, već i zbog logistike kada rezidualnom mehanizmu bude potreban pristup arhivima. Ovim bi se takođe umanjilo dupliranje zadataka do kojih bi moglo doći ukoliko bi arhive postojale odvojeno od Rezidualnog mehanizma. Rezolucijom se od generalnog sekretara traži da, uz konsultacije sa Savetom bezbednosti, pripremi režim zaštite informacija i pristupa arhivama oba međunarodna suda i Rezidualnog mehanizma.

Takođe se od međunarodnih sudova i Rezidualnog mehanizma zahteva da sarađuju sa zemljama bivše Jugoslavije i sa Ruandom, kao i sa drugim zainteresovanim stranama, da bi omogućili osnivanje informativnih i dokumentacionih centara. Ta saradnja treba da se odvija putem omogućavanja pristupa kopijama javnih dokumenata u arhivama međunarodnih sudova i Rezidualnog mehanizma, između ostalog i na njihovim internetskim stranicama.

Od svog osnivanja pre 17 godina, MKSJ, čije je sedište u Hagu, podigao je optužnice protiv 161 lica za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije. Postupci protiv 125 lica su okončani, a samo dvojica optuženih su i dalje u bekstvu – Ratko Mladić i Goran Hadžić.