Program Mehanizma za informisanje ugostio je nastavnike istorije u okviru seminara „Potraga za pravdom od Nuremberga do Haaga“

Mehanizam
Haag
Program Mehanizma za informisanje ugostio je nastavnike istorije u okviru seminara „Potraga za pravdom od Nuremberga do Haaga“

Od 02. do 03. oktobra 2023, Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) ugostio je grupu od 30 nastavnika srednjih škola iz država bivše Jugoslavije i cijele Evrope u haškom ogranku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS).

Dvodnevna posjeta dio je seminara za nastavnike pod nazivom „Potraga za pravdom od Nuremberga do Haaga“ i organizovana je u saradnji sa Evropskim udruženjem nastavnika istorije (EuroClio) i Međunarodnom asocijacijom za interkulturalno obrazovanje.

Cilj seminara bio je da se učesnicima predoči sveobuhvatna slika rada i naslijeđa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Mehanizma, te im se pokažu mogućnosti korištenja arhiva ovih institucija u svrhu kreiranja nastavnih materijala o sukobima iz 1990-ih.

Glasnogovornica Mehanizma, g-đa Helena Eggleston, u saradnji sa istraživačem PMI, gospodinom Nemanjom Stjepanovićem, održala je niz prezentacija koje su poslužile kao platforma za podsticanje dijaloga među učesnicima o važnom naslijeđu MKSJ-a i Mehanizma, kao i o širokom spektru pitanja u vezi sa međunarodnim krivičnim pravom i izvođenjem odgovornih pred sud.

Gospođa Anisa Sućeska, koordinatorica za rad sa mladima PMI, također je održala prezentaciju o mogućnostima koje arhive MKSJ-a i Mehanizma pružaju nastavnicima istorije u kreiranju nastavnih materijala, te predstavila “Priručnik za nastavnike istorije: Upotreba arhiva MKSJ-a i Mehanizma u nastavi istorije o konfliktima devedesetih“. Priručnik je objavljen u maju ove godine i osmišljen od strane PMI u saradnji sa EuroCliom i predstavnicima udruženja nastavnika istorije iz regiona bivše Jugoslavije.

Tokom seminara, nastavnici su podsticani  da podijele svoje ideje i iskustva koja su stekli tokom podučavanja studenata o međunarodnom krivičnom pravu. Diskusije su se bavile načinima kako najbolje educirati mlade o temama kao što su: Definicije pravde i nepravde; Nirnberški proces; te razvoj MKSJ-a, Mehanizma i Međunarodnog krivičnog suda.

Cilj rada PMI je unaprijeđenje znanja i razumijevanja građana i zajednica u zemljama bivše Jugoslavije o zločinima počinjenim tokom sukoba 1990-ih, na osnovu sudskih predmeta MKSJ-a i Mehanizma. PMI finansijski podržava Evropska unija.