Predsjednik Meron podnio izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a o napretku u radu

Predsednik
Arusha, Haag
Predsednik Theodor Meron
Predsednik Theodor Meron

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (dalje u tekstu: Mehanizam), sudija Theodor Meron, danas je Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija (dalje u tekstu: Savjet) predstavio najnoviji šestomjesečni izvještaj, i tom prilikom je istakao najznačajnije pomake u radu Mehanizma.

Predsjednik Meron je u svom izlaganju izjavio da Mehanizam, po prvi put od svog osnivanja, radi bez podrške dvaju međunarodnih sudova koji su mu bili prethodnici, poslije istorijskog zatvaranja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (dalje u tekstu: MKSJ) krajem prošle godine, te da je Mehanizam, prema tome, preuzeo cjelokupni okvir rezidualnih funkcija oba Međunarodna suda.

Naglašavajući da Mehanizam prolazi kroz period pojačane sudske aktivnosti, predsjednik je istakao “nečuvene i neočekivane izazove” vezane za ograničenja u pogledu resursa pod kojima Mehanizam radi od početka ove godine i izrazio je svoju zahvalnost sekretaru Mehanizma, g. Olufemiju Eliasu, i njegovom timu na njihovoj ustrajnosti u teškim okolnostima.

Osvrćući se na važna ostvarenja, predsjednik Meron je istakao da je u aprilu usvojen revidirani Kodeks profesionalnog postupanja sudija Mehanizma, shodno kojem se sudije mogu držati odgovornima za postupanje u skladu s načelima izloženim u tom Kodeksu. Predsjednik je to ostvarenje podvukao kao još jedan primjer koji pokazuje “riješenost Mehanizma da primjenjuje najbolju praksu i da u svakom pogledu služi kao primjer odgovornog postupanja”. 

U vezi sa sudskim aktivnostima Mehanizma, predsjednik Meron je naveo da je žalbeni pretres  u predmetu Šešelj održan 13. decembra 2017. i da je Drugostepena presuda u tom predmetu izrečena 11. aprila 2018. Predsjednik je dalje naveo da je žalbeni pretres  u predmetu Karadžić održan 23. i 24. aprila, ranije nego što je bilo predviđeno, te da je cilj da se ovaj predmet okonča u decembru 2018., što je znatno ranije nego što je bilo prethodno predviđeno. Predsjednik je takođe izvijestio da je postignut dobar napredak u tekućim predmetima, uključujući ponovno suđenje u predmetu Stanišić i Simatović i tekući žalbeni postupak u predmetu Mladić, navevši da su u potonjem predmetu obje strane podnijele svoje najave žalbe. Predsjednik je saopštio da se u predmetu Ngirabatware očekuje da pretres u postupku preispitivanja bude održan u drugoj polovini ove godine.

Predsjednik je, nadalje, izvijestio Savjet da je Mehanizam tokom ovog izvještajnog perioda prebacio osam osuđenih osoba iz Pritvorskog objekta UN-a u Arushi u države sprovođenja kazne, od kojih su četiri osobe prebačene u Senegal, a četiri u Benin. Predsjednik je izjavio da je cilj Mehanizma da u toku ove godine dovrši prebacivanje svih osuđenih osoba koje se nalaze pod nadležnošću Mehanizma u Arushi i Haagu i uputio je izraze svog uvažavanja državama članicama zbog njihove ključne podrške u tim naporima.

Predsjednik Meron je takođe izvijestio Savjet o važnim ostvarenjima u oblasti upravljanja arhivama, uključujući to da je posljednja i velika količina fizičke i digitalne dokumentacije MKSJ-a uručena Mehanizmu i da je fizička dokumentacija Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu premještena u arhivski objekat Mehanizma u Arushi koji je namjenski izgrađen u tu svrhu. Podsjećajući na smjernice koje je Savjet iznio u rezoluciji 1966 o osnivanju informativnih i dokumentacionih centara u bivšoj Jugoslaviji, predsjednik je izvijestio da je Mehanizam pružio pomoć prilikom nedavnog pokretanja rada Informativnog centra o MKSJ-u u Sarajevu, kao i da Mehanizam namjerava da podrži slične inicijative u bliskoj budućnosti.

Završavajući svoje izlaganje, predsjednik se osvrnuo na zajedničku riješenost da se osigura uspjeh međunarodne pravde i globalna kultura odgovornosti, primijetivši da će to biti “[m]oguć[e] jedino ako i dalje budemo otvoreni prema takvom poboljšanju, inovaciji i kreativnom rješavanju problema […] [i] ako i dalje budemo radili zajedno, čvrsto se pridržavajući ključnih načela na kojima počiva ne samo uspostavljanje Mehanizma, nego i rad Ujedinjenih nacija u širem smislu”.