PMI uspešno okončao treći ciklus Regionalnog programa univerzitetskih video predavanja

Mehanizam
Haag
PMI uspešno okončao treći ciklus Regionalnog programa univerzitetskih video predavanja

Treći ciklus Regionalnog programa univerzitetskih video predavanja Mehanizma (Program) okončan je 31. marta 2022. predavanjem Ivana Jovanovića,  glavnog savetnika Regionalnog projekta Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Gospodin Jovanović je govorio o ulozi Međunarodnig krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) u procesuiranju ratnih zločina pred domaćim pravosuđima u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije.

Program pod nazivom “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred MKSJ-om” okuplja studente postdiplomce sa 12 pravnih fakulteta i fakulteta političkih nauka iz celog regiona bivše Jugoslavije sa ciljem pokretanja dijaloga o nedavnoj prošlosti tog područja, ulozi MKSJ-a i načelima međunarodnog krivičnog i humanitarnog prava.

Poput prethodnih ciklusa Programa, treći ciklus se sastojao od niza predavanja održanih u periodu od šest meseci, tokom kojih su studenti imali priliku da o temi nasleđa i sudske prakse MKSJ-a prate izlaganja pravnih stručnjaka, uključujući najviše zvaničnike, sudije i osoblje Mehanizma.

Predsednik Mehanizma, sudija Carmel Agius, otvorio je treći ciklus Programa u oktobru 2021. godine predavanjem o osnivanju i nadležnostima MKSJ-a. Nešto kasnije, predavanje o ulozi sudija pred MKSJ-om održao je i aktuelni sudija Mehanizma i bivši sudija MKSJ-a Alphons Orie, a potom i sekretar Mehanizma, gospodin Abubacarr Tambadou, koji je govorio o ulozi i funkcijama Mehanizma.

Osim njih, predavanja su održali sledeći zaposlenici Mehanizma:

 • Laurel Baig, viša pravna zastupnica za žalbe u Tužilaštvu, održala je predavanje o radu i nadležnosti Tužilaštva;
 • Emiliya Viktorova, pravna službenica u Odseku za pravnu pomoć Veća, govorila je studentima o doprinosima MKSJ-a i Mehanizma razvoju međunarodnog prava;
 • Evangelia Sarikaki, bivša pravna saradnica u Odseku za pravnu pomoć Veća, održala je predavanje o pojmu udruženog zločinačkog poduhvata u pravnoj praksi MKSJ-a;
 • Sarah Melikian, pravna saradnica u Tužilaštvu, govorila je o razaranju kulturnog nasleđa u ratu;
 • Paul Mavin, načelnik Službe za podršku i zaštitu svedoka, i Helena Vranov Schoorl, saradnica za podršku i zaštitu svedoka, govorili su o pružanju podrške žrtvama i svedocima koji su dali iskaze pred MKSJ-om i Mehanizmom;
 • Morag Fyfe, arhivatorka u Službi za arhiviranje i dokumentaciju, održala je predavanje o značaju arhivskog materijala MKSJ-a i Mehanizma;
 • Anisa Sućeska, koordinatorka za rad s mladima u okviru Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI), predstavila je studentima bazu podataka sa sudskim spisima Mehanizma, kao i načine pristupa i korišćenja arhivskog dokaznog materijala; i
 • Rada Pejić-Sremac, koordinatorka PMI-ja, govorila je o značaju outreach programa MKSJ-a i Mehanizma.

Predavanja u trećem ciklusu Programa održali su i:

 • Marie O'Leary, predsednica Udruženja branilaca koji postupaju pred međunarodnim sudovima i tribunalima, govorila je o zaštiti prava optuženih i njihovom pravu na samozastupanje;
 • Gregory Townsend, profesor prava i bivši zaposlenik MKSJ-a, govorio je o ulozi MKSJ-a u krivičnom gonjenju odgovornih za seksualno nasilje počinjeno u ratu;
 • Carsten Stahn, profesor međunarodnog krivičnog prava i globalne pravde na Pravnom fakultetu u Leidenu i programski direktor Grotius centra za međunarodne pravne studije u Haagu, održao je predavanje o procesuiranju zločina genocida pred MKSJ-om i Međunarodnim krivičnim sudom za Ruandu (MKSR) i sudskoj praksi u pogledu krivičnog gonjenja za zločin genocida pred ad hoc

Više od 120 studenata postdiplomaca učestvovalo je preko videokonferencijske veze u trećem ciklusu Programa, uključujući studente prava sa Univerziteta Union u Beogradu, Univerziteta Donja Gorica, Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Podgorici, Univerziteta u Prištini, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju, Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta/Univerziteta u Vitezu, Sveučilišta u Zagrebu, Univerziteta u Zenici, kao i studenti Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Pred kraj trećeg ciklusa, studenti sa pomenutih univerziteta učestvovali su u novoj zanimljivoj komponenti Programa. Oni su, naime, pripremili zajedničke prezentacije na nekoliko tema, kao što su „Razvoj međunarodnog prava“, „Procesuiranje zločina seksualnog nasilja“ i „Udruženi zločinački poduhvat“. Tokom svojih izlaganja, razgovarali su o najznačajnijim dostignućima MKSJ-a, kao i o njegovom nasleđu i uticaju na rad domaćih pravosuđa.

Početak četvrtog ciklusa Programa očekuje se u oktobru ove godine, sa predavanjima koja će se održavati jednom nedeljno do kraja marta 2023. U narednom periodu, rad Mehanizma sa studentima i predavačima biće usresređen na proširenje i jačanje mreže pravnih fakulteta iz regiona bivše Jugoslavije. Ovi fakulteti će učestvovati u narednoj seriji zajedničkih video predavanja i pratećih aktivnosti.

Program univerzitetskih video predavanja Mehanizma je dio šireg PMI-ja, pokrenutog u januaru 2019. godine sa ciljem da doprinese podizanju svesti i znanja unutar lokalnih zajednica o sukobima u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih godina na osnovu sudskih predmeta MKSJ-a i Mehanizma. PMI podržavaju Evropska Unija i Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske.