Obraćanje predsednika Merona Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

Predsednik
Arusha, Haag
Predsednik Meron
Predsednik Meron

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), sudija Theodor Meron, danas je izvestio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o radu i ostvarenom napretku Mehanizma u proteklih šest meseci.

            Predsednik Meron je obavestio Savet bezbednosti o pravosudnom radu Mehanizma, između ostalog, o prvoj presudi u žalbenom postupku pred Mehanizmom, u premetu Ngirabatware, koja je izrečena u decembru 2014. godine bez ikakvih odlaganja. Predsednik Meron je napomenuo da su Sudska veća Mehanizma oformila spiskove osoblja na koje se može računati i procedure koje će omogućiti da se efikasno obave predstojeći pravosudni poslovi u prvostepenim i drugostepenim postupcima. Osim toga, osvrnuo se na nedavno usvojeni kodeks pravosudnog ponašanja kao konkretan odraz privrženosti sudija Mehanizma najvišim etičkim standardima. 

Predsednik je takođe napomenuo značajan napredak ostvaren u preuzimanju raznih funkcija od MKSR i MKSJ, između ostalog putem stvaranja samostalnog administrativnog odseka, potpisivanja sporazuma o sedištu Mehanizma s Holandijom, nastavka prebacivanja arhiva MKSR i MKSJ u nadležnost Mehanizma i unapređenja praćenja predmeta prosleđenih nacionalnim pravosudnim sistemima. Predsednik je nadalje napomenuo da se izgradnja novog objekta u Aruši odvija po planu i da se završetak radova očekuje sledeće godine.

            Predsednik Meron se nakon toga osvrnuo na dva ključna izazova s kojima se Mehanizam i dalje suočava. Prvo je izrazio svoju zabrinutost u vezi sa neizvršenim nalozima za hapšenje preostalih optuženih pred MKSR koji su u bekstvu, među njima i za trojicu kojima treba da se sudi pred Mehanizmom. S tim u vezi predsednik je izjavio da je od presudne važnosti da svi članovi međunarodne zajednice nastave, i, štaviše, pojačaju svoje napore na hapšenju preostalih optuženih pred MKSR koji su i dalje u bekstvu, i vođstvo Saveta u tom pogledu i dalje je od presudno”.

Predsednik se nakon toga osvrnuo na izazov koji Mehanizmu predstavljaju lica koja je MKSR oslobodio krivice ili koja su odslužila kazne koje je izrekao taj međunarodni sud. Predsednik je naglasio da se Mehanizam i dalje oslanja na napore međunarodne zajednice da pruži mogućnosti za relokacije, naglašavajući da relokacija ovih lica  “… predstavlja temeljnu odgovornost i humanitarni imperativ...”.

             Zaključujući svoje obraćanje, predsednik je zahvalio MKSR, MKSJ, Službi Ujedinjenih nacija za pravna pitanja i drugim agencijama Ujedinjenih nacija, kao i vladama država članica na kontinuiranoj podršci. Naglasio je da Mehanizam služi kao primer najbolje prakse u međunarodnom krivičnom pravosuđu, i kroz svoj rad pruža podršku “… jačanju vladavine prava na međunarodnom nivou i u celom svetu ”.