Mehanizam za međunarodne krivične sudove (Mehanizam) danas je otvorio online izložbu koja pruža uvid u stradanje dece tokom genocida u Ruandi 1994. godine i sukoba u bivšoj Jugoslaviji 90-ih godina XX veka.

‘Deca u oružanim sukobima – dokazi iz arhiva međunarodnih krivičnih sudova’ pokazuje kako su deca, za vreme sukobâ u Ruandi i na Balkanu, namerno birana za metu mučenja, seksualnog nasilja, progona, prisilnog premeštanja, ubistva i istrebljenja. Izložba sadrži izbor svedočenja svedoka, fotografija i audio-vizuelnih materijala koji su uvršteni u dokaze u predmetima pred Međunarodnim krivičnim sudom za Ruandu (MKSR) i Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).   

U vreme kada je četvrtina dece na svetu pogođena sukobima, ova izložba služi kao podsetnik na posledice koje oružani sukobi mogu imati na najmlađe članove jedne zajednice, kao i na značaj međunarodnih sudova i tribunala u pozivanju na odgovornost za zločine počinjene nad civilima. 

Komentarišući otvaranje ove izložbe, predsednik Mehanizma, sudija Theodor Meron, izjavio je: “Dok su deca i drugi civili i dalje na meti sistematskog nasilja u sukobima širom sveta, podsećamo se na važnost toga da se obezbedi poštovanje međunarodnog humanitarnog prava, koje pruža zaštitu onima koji ne učestvuju u sukobu, uključujući decu. Međunarodni sudovi i međunarodni krivični sudovi su imali presudnu ulogu u potvrđivanju opsega i dometa međunarodnog humanitarnog prava i stavljanja do znanja da kršenja tog prava neće proći nekažnjeno.

Izložba ‘Deca u oružanim sukobima – dokazi iz arhiva međunarodnih krivičnih sudova’ dostupna je na engleskom, francuskom, bosanskom/hrvatskom/srpskom i kinyarwanda jeziku. Svi materijali prikazani u izložbi potiču iz arhiva MKSR i MKSJ koji je u nadležnosti Mehanizma.