Mehanizam obilježava Međunarodni dan arhiva

Mehanizam
Arusha, Haag
Mechanism marks International Archives Day

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (Mehanizam ili MMKS) pridružuje se danas obilježavanju Međunarodnog dana arhiva promocijom i distribucijom Univerzalne deklaracije o arhivima UNESCO-a (Deklaracija).

Verzije Deklaracije na bosanskom/hrvatskom/srpskom, kinyarwanda i svahili jeziku – koje je pripremio Mehanizam i predstavio po prvi put u maju 2017. Međunarodnom arhivskom savjetu – biće izložene i dostupne javnosti u ogranku Mehanizma u Arushi, kao i u ogranku u Haagu. Izloženi će biti i prevodi Deklaracije na engleski, francuski i nizozemski jezik. Ovih šest verzija predstavljaju jezike korištene na Međunarodnom krivičnom sudu za Ruandu (MKSR), Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), Mehanizmu, u državama domaćinima dva ogranka Mehanizma i među pogođenim zajednicima.

Mehanizam se u junu 2015. pridružio Deklaraciji, postavši tako prva institucija iz sistema Ujedinjenih nacija koja je potpisala Deklaraciju na upravnom nivou. Deklaracija naglašava ulogu koju arhivi imaju u modernom društvu i promoviše bolje razumijevanje i svijest o arhivima.

Kao čuvar jedinstvene kolekcije dokumenata, audio-vizuelnih materijala i artefakata koji dokumentuju zločine počinjene tokom 90-ih godina 20. vijeka u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji, Mehanizam je posvećen očuvanju arhiva i omogućavanju pristupa istim. Ovom prilikom, sekretar Mehanizma, g. Olufemi Elias, izjavio je: “Savjet bezbjednosti UN-a je odredio očuvanje i vođenje arhiva MKSR-a i MKSJ-a kao jednu od ključnih funkcija Mehanizma. Briga o tome da oni ostanu pouzdani, pristupačni i upotrebljivi u budućnosti u skladu s najvišim međunarodnim standardima i dalje je jedan od ključnih prioriteta Sekretarijata.” 

Deklaraciju je pripremio Međunarodni arhivski savjet, a UNESCO ju je usvojio 10. novembra 2011. Pored država članica UNESCO-a, Deklaraciju je prihvatilo preko tri hiljade pojedinačnih potpisnika, kao što su državni arhivi, regionalne međuvladine organizacije, univerziteti i nevladine organizacije širom svijeta.