Izveštaj predsednika Merona Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o ostvarenom napretku

Predsednik
Haag
Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), sudija Theodor Meron
Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), sudija Theodor Meron

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), sudija Theodor Meron, danas je predstavio šestomesečni izveštaj Mehanizma Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Predsednik je istakao brojne odgovornosti koje je Mehanizam preuzeo, poput pružanja usluga žrtvama i svedocima, nadgledanja izvršenja kazni na dva kontinenta, i odgovaranja na raznorazne zahteve za pomoć upućene od strane nacionalnih jurisdikcija, između ostalog.

Osim toga, predsednik Meron je obavestio Savet da je Mehanizam tokom perioda na koji se odnosi izveštaj obavio razne pravosudne aktivnosti, od istrage navoda o lažnom svedočenju do rešavanja po zahtevima za preispitivanje i izmenu zaštitnih mera odobrenih svedocima. Napomenuo je da će prvi pretres po žalbi uskoro biti održan pred Mehanizmom, a da se presude u tom predmetu očekuje do kraja ove godine.

Osvrćući se na rad Mehanizma na arhiviranju materijala, predsednik Meron je obavestio Savet da osoblje Mehanizma nastavlja blisku saradnju sa osobljem Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslavije (MKSJ) na pripremama za  prenos spisa koji će biti pohranjeni u Mehanizmu. Dodao je da je ostvaren napredak u izgradnji trajnog objekta Mehanizma u Arushi, i izrazio svoju zahvalnost Vladi Ujedinjene Republike Tanzanije na kontinuiranoj saradnji.

Napomenuo je da osoblje Mehanizma, “koje dolazi iz 45 različitih zemalja, ima neprocenjivu ulogu u ostvarivanju svega ovoga. Pa ipak, pogrešio bih ukoliko sa zahvalnošću ne bih spomenuo ogromnu podršku koju Mehanizam dobija od cenjenih kolega iz MKSR i MKSJ”. Dodao je da će osoblje nastaviti blisku saradnju sa svojim kolegama iz MKSR i MKSJ kako bi se obezbedio neometan prenos preostalih funkcija na Mehanizam dok ova dva međunarodna suda završavaju svoj rad i smanjuju obim aktivnosti.

Predsednik je takođe istakao važnost kontinuirane podrške i saradnje država članica, posebno u vezi sa izvršenjem kazni koje su izrekli MKSR, MKSJ i Mehanizam, kao i hapšenjem preostalih optuženih koji su u bekstvu. Naglašavajući ključnu ulogu koju države članice imaju u hapšenju optuženih koji su u bekstvu, predsednik je napomenuo da je Rezolucija Saveta bezbednosti 2150 (2014) ponovio poziv državama da sarađuju kako bi došlo do hapšenja i krivičnog gonjenja preostalih optuženih u bekstvu protiv kojih je optužnice podigao MKSR, od kojih postupci protiv njih trojice ostaju u nadležnosti Mehanizma. Rekao je: “Takva saradnja predstavlja imperativ kako bi posvećenost međunarodne zajednice tome da se odgovorni pozovu na odgovornost imala smisla”. 

Ja sam, kao i uvek, duboko zahvalan,” zaključio je predsednik Meron, “članovima ovog Saveta, kao i međunarodnoj zajednici, na kontinuiranoj podršci”.