Izjava predsjednika povodom Dana međunarodnog krivičnog pravosuđa

Predsednik
Arusha, Haag
Predsednik Theodor Meron
Predsednik Theodor Meron

Sudija Theodor Meron, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, izdao je danas sljedeću izjavu povodom Dana međunarodnog krivičnog pravosuđa:

“Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni krivični sud za Ruandu bili su istinski pioniri. Kao prvi međunarodni krivični sudovi modernog doba, nastali su početkom devedesetih godina  kao odraz nove posvećenosti međunarodne zajednice da se stane na put nekažnjivosti za teška kršenja međunarodnog prava.

Iako su ti sudovi nesumnjivo bili pionirske institucije same po sebi, usvajanje Rimskog statuta 17. jula 1998. ukazalo je na još jednu dublju promjenu. Ne samo da je na temelju Rimskog statuta osnovan, kao prvi u svijetu, stalni međunarodni krivični sud, već je takođe postalo jasno da traganje za pravdom i odgovornošću za teška kršenja međunarodnog prava nije, i ne smije biti, ograničeno na jedan grad ili samo jedan sud.

Uistinu, odredbe Rimskog statuta predviđaju da se pravda i odgovornost za najgore moguće zločine mogu i moraju tražiti ne samo u Haagu, već i u zemljama i sudnicama širom svijeta. Okončanje nekažnjivosti prepoznato je kao univerzalni imperativ, kao i da je angažovanje na nacionalnom nivou od vrhunske važnosti kako bi se taj cilj ostvario. Njime je ponovo potvrđeno da se, u biti, putem saradnje i komplementarnosti, načela naše zajedničke ljudskosti mogu podržati i da će i biti podržana. 

Za mene je bila velika privilegija da učestvujem u pregovorima u Rimu prije dvadeset godina, a još je veće zadovoljstvo vidjeti šta je sve postignuto u protekle dvije decenije. Nema sumnje da je sistem stvoren u Rimu suočen s izazovima i da uvijek ima prostora za dalji napredak, kao što je to slučaj sa svim velikim institucijama ili složenim, višedimenzionalnim organizacijama koje su još uvijek u relativno ranim fazama svog razvoja. Ali ne smijemo dozvoliti da nas uočeni nedostaci u sistemu stvorenom u Rimu ili uopšteno međunarodnoj krivičnoj pravdi odvrate od uvažavanja onoga što je već postignuto. I ne smijemo dozvoliti da se uslijed cinizma ili skepticizma izgubi iz vida osjećaj svrhe koji je utro put usvajanju Rimskog statuta i koji nije ništa manji danas kada obilježavamo dvadesetu godišnjicu tog značajnog događaja. 

Mi danas ne slavimo postojanje jednog suda, niti čak jedne međunarodne konvencije. Mi danas potvrđujemo zajedničku posvećenost tome da se okonča činjenje nepojmljivog nasilja kojim se krši međunarodno pravo i ponovo stajemo u odbranu namjere da stvorimo, putem primjene prava i najviših pravnih načela koja čine naše zajedničko nasljeđe, pravedniji, sigurniji i mirniji svijet. To je univerzalni pakt koji danas slavimo povodom Dana međunarodnog krivičnog pravosuđa."