Govor tužioca Sergea Brammertza pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija

Tužilac
Arusha, Haag
Govor tužioca Sergea Brammertza pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija
UN Photo/Evan Schneider

Serge Brammertz, tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), danas se obratio Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacije u vezi radom Tužilaštva Mehanizma.

Tužilac Brammertz je svoj govor usredredio na najnovije događaje nakon podnošenja njegovog pismenog izvještaja 15. maja 2023.

Na početku je izvijestio Savjet bezbjednosti o uspješnom hapšenju ruandskog bjegunca Fulgencea Kayisheme 23. maja u Paarlu, Južna Afrika. Tužilac je rekao da je “[h]apšenje Kayisheme […] ključni momenat u globalnim naporima da se kazne počinioci genocida.

Napomenuo je da hapšenje bjegunca “jača[…] vjeru u međunarodnu pravdu,” budući da za žrtve i preživjele Kayisheminih zločina “može da počne proces zadovoljenja pravde za zlo koje im je nanijeto prije trideset godina.” Pored toga, ovo hapšenje još jednom je pokazalo da je međunarodna zajednica “riješen[a] da se obezbijedi suzbijanje i kažnjavanje genocida.”

Tužilac Brammertz je zatim naglasio ključnu ulogu zemalja članica Ujedinjenih nacija u istrazi i hapšenju. Izvijestio je Savjet bezbjednosti da je Tužilaštvo “imalo punu i bezrezervnu podršku vlasti Južne Afrike, koje su osnovale operativnu grupu koja je […] pomagala [Tužilaštvu] u istrazi.” Odao je priznanje i Eswatiniju, čije su vlasti pokazale izuzetnu posvećenost i saradnju, kao i Mozambiku, čija je javna tužiteljica ponudila punu saradnju svog tužilaštva. Napomenuo je da su vlasti Ruande, kao i uvijek, “dale ogroman doprinos uspjehu [Tužilaštva].”

Tužilac Brammertz je u ime tužilaštva izrazio “najdublju zahvalnost ovim državama i drugima koji su sarađivali s [Tužilaštvom] u istrazi. Izazovi su bili ogromni, i samo zahvaljujući toj bliskoj saradnji je Kayishema konačno pronađen i uhapšen.”

Tužilac Brammertz je zatim Savjetu bezbjednosti dao najnovije informacije u vezi s nedavnom drugostepenom presudom u posljednjem predmetu MKSJ-a, predmetu Stanišić i Simatović. Rekao je da je Žalbeno vijeće prihvatilo argumente Tužilaštva i konstatovalo da su obojica optuženih krivično odgovorni kao učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu za veći broj zločina u Bosni i Hercegovini. Stanišić i Simatović dijelili su namjeru s drugim vođama u Srbiji, kao i vođama Srba u Hrvatskoj i bosanskih Srba, da se veliki dijelovi Hrvatske i Bosne i Hercegovine etnički očiste od nesrpskog stanovništva. Oni su, nadalje, doprinijeli provođenju udruženog zločinačkog poduhvata na važne načine, naročito tako što su podržavali zloglasne paravojne grupe.

Osvrćući se na ovaj rezultat, tužilac Brammertz je rekao sljedeće: “Ova presuda je odgovarajuće završno poglavlje u radu MKSJ-a. Za trideset godina rada uspješno smo krivično gonili visoke političke, vojne i policijske rukovodioce svih strana u sukobima. Pokazali smo da je pozivanje na odgovornost za najozbiljnije međunarodne zločine moguće, a istovremeno smo kao naslijeđe ostavili istorijske spise o tim događajima.”

Tužilac Brammertz se osvrnuo i na najnoviju odluku u predmetu Kabuga. Objasnio je da ta odluka još nije konačna i da će na nju najvjerovatnije biti uložena žalba, ali je rekao da “[u] ovom trenutku mo[že] da kaže da Tužilaštvo smatra da suđenje Kabugi može i treba da se završi na način koji je u skladu s pravima optuženog.”

Gledajući u budućnost, tužilac Brammertz je izvijestio Savjet bezbjednosti da “Mehanizam aktivno planira svoju budućnost tako da bude istinska rezidualna institucija.” S tim u vezi, objasnio je da će se Tužilaštvo u narednim godinama “usredsrediti na svoj mandat, u skladu s članom 28(3), da pomogn[e] nacionalnim pravosuđima da i dalje vode postupak pozivanja na odgovornost za međunarodne zločine počinjene u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji.” Napomenuo je da je “neupitno da se na nacionalnom nivou još uvijek treba postići mnogo više pravde” i naglasio da u Ruandi “ima više od 1.000 bjegunaca koje treba krivično goniti”, a da u bivšoj Jugoslaviji, “nacionalni tužioci moraju procesuirati nekoliko hiljada predmeta.” Rekao je da Tužilaštvo “ima ključnu ulogu u pružanju podrške ovom trajnom procesu pozivanja na odgovornost”, putem kojeg “i same države članice preuzimaju vođstvo u osiguranju pravde u budućnosti i promovisanju mira.”

Tužilac Brammertz je na kraju podsjetio Savjet bezbjednosti da su poricanje genocida i veličanje ratnih zločinaca i dalje veliki problem. Rekao je sljedeće: “Međunarodna zajednica je odlučna da ratne zločince izvede pred sud. Isto tako treba da bude opredijeljena za promovisanje istine nakon što ta suđenja budu završena.”