Program video predavanja o naslijeđu MKSJ-a zaključen predavanjem sekretara Eliasa

Mehanizam
Haag
Sekretar Olufemi Elias
Sekretar Olufemi Elias

Prvi ciklus Interuniverzitetskog programa video predavanja (dalje u tekstu: Program) “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred MKSJ-om” zaključen je danas predavanjem koje je održao g. Olufemi Elias, sekretar Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (dalje u tekstu: Mehanizam), pod naslovom Uloga i funkcije Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

Program, koji je razvio i implementirao Informativni program Mehanizma za zajednice pogođene sukobom, okuplja studente postdiplomskih studija sa šest pravnih fakulteta širom bivše Jugoslavije kako bi inicirao dijalog o nedavnoj prošlosti regiona, ulozi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), te načelima međunarodnog krivičnog prava i međunarodnog humanitarnog prava.

U svom predavanju, sekretar Elias predočio je studentima kontekst osnivanja Mehanizma i detaljno razmotrio njegovu višestruku ulogu I funkcije. On je takođe podijelio lična iskustva u vezi s izazovima s kojima se suočavao Mehanizam kao novoformirano tijelo, s mandatom da sprovede više osnovnih funkcija koje su prethodno vršili Međunarodni krivični sud za Ruandu (MKSR) i MKSJ. Sekretar Elias dalje je ukazao na sličnosti, kao i na ključne razlike, između mandata dva prethodna međunarodna suda i Mehanizma, ističući ulogu Mehanizma u održavanju naslijeđa ova dva pionirska ad hoc međunarodna krivična sud.

Današnje predavanje bilo je osmo u prvom ciklusu Programa, započetog u novembru prošle godine predavanjem koje je održao predsjednik Mehanizma, sudija Carmel Agius. Ostala predavanja su održali iskusni pravnici iz Tužilaštva, Vijeća i Sekretarijata Mehanizma, kao i član jednog tima odbrane, i pokrivala su teme kao što su uništavanje kulturnog naslijeđa, udruženi zločinački poduhvat, krivično gonjenje seksualnog nasilja počinjenog u ratu i prava optuženih.

U ovom ciklusu Programa učestvovalo je putem video-konferencijske veze preko 120 studenata postdiplomskih studija, uključujući studente prava s Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Podgorici, Univerziteta u Prištini, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije u Skopju i Sveučilišta u Zagrebu. Sva predavanja su snimljena i biće dostupna odgovarajućim pravnim fakultetima za buduće prezentacije njihovim studentima.

Očekuje se da će sljedeći ciklus Programa interuniverzitetskih predavanja započeti kasnije ove godine.

Program je dio Informativnog programa Mehanizma za zajednice pogođene sukobom (MIP), pokrenutog u januaru 2019., koji ima za cilj da doprinese podizanju svijesti i znanja među pogođenim zajednicama o sukobima u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih godina na osnovu predmeta MKSJ-a i Mehanizma. MIP velikodušno podržavaju Evropska Unija I Savezno ministarstvo vanjskih poslova Švicarske.