Interuniverzitetski program video predavanja (Program) Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) započeo je juče prvim predavanjem koje je u Haagu održao predsjednik Mehanizma, sudija Carmel Agius, na temu “MKSJ – stvaranje i jurisdikcija”.

Program, pod naslovom “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred MKSJ”, okuplja studente postdiplomskih studija sa šest pravnih fakulteta širom bivše Jugoslavije u cilju pokretanja dijaloga o novijoj istoriji regiona, ulozi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), te o načelima međunarodnog krivičnog i humanitarnog prava. Više od 100 studenata uzelo je učešća u jučerašnjem događaju putem video-konferencijske tehnologije, uključujući studente Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Podgorici, Univerziteta u Prištini, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije u Skopju, te Sveučilišta u Zagrebu. 

Tokom predavanja, predsjednik Agius predočio je studentima opšti uvid u istoriju i politički kontekst osnivanja MKSJ-a, kao i u njegov mandat i jurisdikciju. On je takođe podijelio lična iskustva u vezi s brojnim izazovima sa kojima se suočavao MKSJ tokom gotovo 25 godina postojanja, a koja su zasnovana na njegovom iskustvu kao sudije koji je dugo radio na MKSJ-u i njegovog posljednjeg predsjednika. President Agius istakao je pionirski rad MKSJ-a u razradi elemenata međunarodnih zločina i uspostavljanja proceduralnih normi, kao i njegovu ulogu u globalnoj borbi protiv nekažnjivosti u širem smislu. On je zaključio predavanje pozivom novoj generaciji pravnika u regionu da odbrane naslijeđe MKSJ-a, uključujući putem borbe protiv poricanja teških zločina.

Jušerašnji događaj bio je prvi u nizu od osam predavanja koja će biti održana u periodu od novembra 2019. do marta 2020. Studenti će imati priliku da saznaju o naslijeđu MKSJ-a iz više perspektiva, uključujući one predstavnika Tužilaštva, Sekretarijata, sudskih vijeća i odbrane na Mehanizmu. Mehanizam će filmski snimiti sva predavanja i staviti ih na uvid pravnim fakultetima za buduće prezentacije njihovim studentima.

Program čini dio šireg Informativnog programa Mehanizma za zajednice pogođene sukobima (MIP), pokrenutog u januaru 2019., koji ima za cilj da doprinese povećanom razumijevanju sukoba iz devedesetih godina dvadesetog vijeka i znanja o njima među ovim zajednicama, na osnovu predmeta vođenih pred MKSJ i Mehanizmom. MIP velikodušno podržava Evropska unija.