Ubushyinguranyandiko

Mu gihe TPIR yarangije imirimo yayo mu mpera z’umwaka wa 2015 naho TPIY ikazarangiza iyayo mu mpera za 2017, inyandiko n’amadosiye bitagira ingano birebana n’imirimo yakozwe n’izo nkiko, biri ku mpapuro cyangwa bibitse mu buryo bwa eregitoroniki, byashobora gutozwa umurongo wa metero zibarirwa mu bihumbi, ubu biriho birimurirwa mu bubiko bwa IRMCT. Amakipe akorana umurava agizwe n’inzobere mpuzamahanga mu byerekeye ubushyinguranyandiko ni yo ari ku isonga y’ibyo bikorwa bya IRMCT. Inshingano z’Ishami ry’Ubushyinguranyandiko ni ukubika inyandiko zo muri TPIR, TPIY na IRMCT, gutuma abazikeneye bazigeraho no kuzirindira umutekano. Iryo kusanyirizo ry’inyandiko ni umutungo w’Umuryango w’Abibumbye, bityo ukaba ari intavogerwa.

Kimwe mu bimenyetso biri mu bushyinguranyandiko bwa TPIR: Kiriziya ya Musha muri Gikoro
Ikimenyetso gihamya No P5-19, ifoto yafashwe n’umupererezi mu rubanza rwa Semanza. Muri Mata 1994, umubare munini w’abasiviri b’Abatutsi bari bahungiye muri Kiriziya ya Musha, muri Komine ya Gikoro, bishwe n’Interahamwe.

Ikusanyirizo rikubiyemo amakuru yo kwitondera

Ubushyinguranyandiko bw’Inkiko bufite ibintu byinshi bwihariyeho. Inyandiko zimwe zikeneye ingamba zidasanzwe kugira ngo hadahungabanywa umutekano cyangwa ubuzima bwite bw’abantu batanze ubuhamya barashyiriweho ingamba zo kubarindira umutekano – nko gutanga ubuhamya hakoreshejwe amazina y’amahimbano bahawe mu rubanza. Kubera ko inyandiko zikubiyemo ibintu bigaragaza imiterere y’amarorerwa y’indengakamere yakorewe mu turere twabereyemo ibyo bibazo, ubushyinguranyandiko bubitse amakuru ashobora guhahamura kuko yerekana imbonankubone uko ubwo bugome bwakozwe. Kubera iyo mpamvu, imicungire ya bene izo nyandiko isaba ubwitonzi n’ubushishozi byihariye. Undi mwihariko w’ubwo bushyinguranyandiko ni umubare munini w’inyandiko zigizwe n’amashusho n’amajwi byafashwe mu manza zitandukanye z’Inkiko; ibyo bitera ibibazo byo mu rwego rwa tekiniki birebana no kubika no kugera ku nyandiko zishobora kwangirika mu kanya gato kandi zidashobora kubona izindi zizisimbura.

Ububiko burimo amakuru atagira ingano

Ubushyinguranyandiko bw’Inkiko bukubiyemo amateka y’imirimo yazo n’ibyo zagezeho, kandi bubitsemo amakuru ku mateka y’u Rwanda n’ay’Icyahoze ari Yugosilaviya yerekeye intambara zabaye muri ibyo bihugu muri za 90.

Ubwo bubiko buhambaye bw’amadosiye bukusanyirijemo ubukemuramanza bw’Inkiko, ubuhamya bwanditse bwatanzwe, n’ubuhamya bwatangiwe mu Rukiko n’abakorewe ibyaha n’abakoze ayo marorerwa. Bityo, ubwo bushyinguranyandiko ni bumwe mu bubitsemo amakuru yuzuye kurusha ayandi yerekeye ubuhamya bw’abantu bahagaze kuri bimwe mu bikorwa binyuranya bikomeye n’amategeko arengera abantu mu gihe cy’intambara byabayeho kuva Intambara ya 2 y’isi yaba.

Ikimenyetso gihamya kiri mu bushyinguranyandiko bwa TPIY: Gereza ya KP Dom
Ikimenyetso gihamya kigizwe n’igishushanyo cyakozwe n’umutangabuhamya mu rubanza rwa Krnojelac, kigaragaza gereza ya KP Dom hafi ya Foca, muri Bosnia na Herzegovina. Abasiviri batari Abaseribe bari bayifungiyemo bakorewe ibyaha nko guhohoterwa, kugirirwa ibikorwa by’urugaraguro n’ubuhotozi.
Andi mafoto ari mu bubiko bw’amafoto bwa Flickr bwa TPIY

Inyandiko zirebana n’iperereza n’ikurikirana ry’ibyaha zifasha mu gusobanukirwa neza ibitekerezo n’impamvu byatumye ayo marorerwa abaho, bityo bikaba byaba intandaro yo kwigisha no gusakaza ayo makuru kugira ngo ibikorwa byo kunyuranya n’amategeko arengera abantu mu gihe cy’intambara bitazongera kubaho.

Ikimenyetso kiri mu bushyinguranyandiko bwa TPIY: Ikimenyetso gihamya No P128/197
Ifoto y’amapingu akoze mu bitambaro yakoreshejwe mu kuboha amaboko y’abakorewe ibyaha. Ayo mapingu yasanzwe ku murambo wari mu mva rusange hafi ya Srebrenica, muri Bosnia na Herzegovina.
Andi mafoto aboneka mu bubiko bw’amafoto bwa Flickr bwa TPIY.

Ubushyinguranyandiko ni umwe mu mirage ikomeye y’Inkiko (TPIR na TPIY); bubitsemo kandi amadosiye arebana n’ifungwa ry’abaregwa, kurinda umutekano w’abatangabuhamya, irangiza ry’ibihano n’imikoranire hagati y’Inkiko n’ibihugu bitandukanye, izindi nzego zubahiriza amategeko, imiryango mpuzamahanga n’itegamiye kuri Leta kimwe na rubanda muri rusange.

Serivisi zihabwa abantu b’ingeri nyinshi

Kubera ko iri kusanyirizo ry’inyandiko rifite agaciro gakomeye mu mateka, abantu b’ingeri zose bazakenera gukoresha ubwo bushyinguranyandiko. Barimo:

  • Abakorewe ibyaha, abagira icyo bapfana nabo, abatangabuhamya n’abaturage basanzwe bari mu turere ubugizi bwa nabi bwakorewemo;
  • Abacamanza bo mu bihugu ibyabaye byabereyemo, cyane cyane mu Rwanda no mu Cyahoze ari Yugosilaviya, bakomeza intambara ya TPIR na TPIY yo kurwanya umuco wo kudahana mu nkiko z’ibyo bihugu;
  • Abahagarariye ibihugu bigize Umuryango w’Abibumbye, sosiyete sivire n’abantu bashyigikiye ubutabera mpuzamahanga ku isi yose;
  • Abashakashatsi muri za kaminuza, abahanga mu mateka, abashakashatsi n’abanyeshuri bashishikajwe no gusobanukirwa no gusobanura ibintu byabaye;
  • Abakora za sinema n’abanditsi baba bakeneye amakuru yo kwifashisha mu gushyira mu nkuru zabo.

Ishami rya IRMCT rishinzwe ubushyinguranyandiko (MARS) ryahawe inshingano zo kubika no gucunga inyandiko zishyinguye za TPIR na TPIY. MARS ifite ibiro Arusha hari ubushyinguranyandiko burimo inyandiko zerekeye TPIR n’i Lahe hari ubw’inyandiko za TPIY.

  Ishami rya Arusha Ishami ry’i Lahe
Ishami ry’Ubushyinguranyandiko ry’Umuryango w’Abibumbye-IRMCT

Umurongo wa terefone +255 27 250 5509
cyangwakunyuraNew York: +1 212 963 2848
marsarusha [at] un.org

Umurongo wa terefone: +31705128609
marshague [at] un.org