ZBIRKA DOKAZA TUŽILAŠTVA

Šta je zbirka i šta sadržiZBIRKA KOJA SE RAZLIKUJE OD DRUGIH

Zbirka dokaza Tužilaštva sadrži spise koje i dalje aktivno koriste Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (MRMKS).

Ti spisi su u isključivoj nadležnosti i pod nadzorom Tužilaštva, i oni nisu, u ovom trenutku, deo Arhive MRMKS.

Tokom više od dvadeset godina, Tužilaštva Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) radila su na izvođenju pred lice pravde osoba koje snose najveću odgovornost za zločine počinjene tokom ratova na Balkanu devedesetih godina XX veka i tokom genocida u Ruandi počinjenog 1994. godine.

Kako bi pribavili dokaze potrebne za izvođenje argumentacije Tužilaštva u predmetima, istražitelji MKSJ i MKSR vršili su zaplenu zvaničnih dokumenata, vojnih mapa i opreme, oružja i fotografija, kao i video i audio snimaka. Uzeli su na hiljade izjava svedoka i vršili uviđaj na stotinama masovnih grobnica i drugim mestima zločina.

Deo materijala pribavljenog tokom tih istraga je u međuvremenu uvršten u dokazne predmeta u postupcima vođenim pred MKSJ, MKSR i MRMKS, i uključen je u sudske spise tih međunarodnih sudova. Ukoliko nije označen kao poverljiv, taj materijal je već dostupan javnosti putem vebsajta MRMKS.

Međutim, značajan deo materijala koji su pribavili istražitelji MKSJ i MKSR i dalje je u isključivoj nadležnosti Tužilaštva i – zajedno s materijalom koji su pribavili istražitelji MRMKS – on predstavlja Zbirku dokaza Tužilaštva.

Zbirku dokaza Tužilaštva i dalje aktivno koristi Tužilaštvo u postupcima koji se vode pred MKSJ i MRMKS, kao i u istragama MRMKS, te stoga nije dostupna široj javnosti. Taj materijal se takođe koristi kako bi se pružila pomoć nacionalnim vlastima u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima, onda kada se odobri upotreba u tu svrhu.

KONTINUITET NADZORA NAD DOKAZIMA

Izraz ‘kontinuitet nadzora nad dokazima’ (chain of custody) odnosi se na procedure koje su utvrđene kako bi se pratilo rukovanje nekim dokaznim materijalom i njegovim očuvanjem.

Postojanje dokumentovanog kontinuiteta nadzora nad dokazima obezbeđuje da se dokazi čuvaju na odgovarajući način i da se ne menjaju, kako bi sud bio siguran da dokazni materijal nije izmenjen nakon što je zaplenjen. 

Korak 1:

Korak 2:

Korak 3:

Korak 4:

Korak 5:

Korak 6:

Zbirka dokaza Tužilaštva sadrži nekoliko miliona jedinica.

ARTEFAKTI

Istražitelji MKSJ i MKSR su tokom rada ta dva međunarodna suda pribavili približno 14.000 artefakata.

DOKUMENTI

Više od 9 miliona stranica dokumenata je pribavljeno kao dokazni materijal.

Dokumenti uključuju publikacije, novine, saopštenja za javnost, zvanične dopise, vojne delovodne protokole, dnevnike, zakonodavstvo, knjige i crteže.

Na hiljade FOTOGRAFIJA, negativa i kadrova video snimaka takođe su deo zbirke.

Na stotine MAPA sa oznakama vojnih strategija i kampanja, kretanja linija razdvajanja i različitih etničkih zajednica takođe predstavljaju dokumente.

AUDIO-VIZUELNI MATERIJAL

Više od 13.700 sati analognih i digitalnih audio zapisa na trakama, kasetama, DAT, DVD, CD i hard diskovima.

Više od 11.000 sati analognih i digitalnih video zapisa u više od dvadeset različitih formata.

Zbirka dokaza Tužilaštva predstavlja jedinstvenu riznicu materijala koji govore o zločinima počinjenim na Balkanu i u Ruandi, o ljudima za koje se navodi da su planirali i počinili te zločine i o njihovim žrtvama.

Što je najvažnije, ova Zbirka je i dalje u središtu većine aktivnosti Tužilaštva kao i napora za pozivanje na odgovornost u nacionalnim pravosudnim sistemima.