Sudije

Mehanizam ima spisak od 25 sudija u pripravnosti koji pokrivaju oba ogranka Mehanizma, kao što je predviđeno Statutom.

Izbor, kvalifikacije i ponovno imenovanje

Sudije bira Generalna skupština na mandat od četiri godine. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija ih može ponovo imenovati nakon konsultacija s predsjedavajućim Savjeta bezbjednosti i Generalne skupštine. 

Statut Mehanizma predviđa da će “sudije biti nepristrasne osobe visokog integriteta i moralnih kvaliteta koje poseduju kvalifikacije potrebne za izbor na najviše pravosudne funkcije u zemlji iz koje dolaze”.  Prilikom izbora sudija, u obzir se posebno uzima sudijsko iskustvo kandidata na MKSJ-u ili MKSR-u. Najviše dvoje sudija sa spiska sudija u pripravnostu mogu biti državljani iste zemlje.

Generalna skupština je 20. decembra 2011. izabrala prvih 25 sudija sa dužeg spiska koji je dostavio Savjet bezbjednosti nakon što su ih nominovale države članice Ujedinjenih nacija. Postojećih 25 sudija Mehanizma ponovo su imenovani na mandat od dvije godine koji je počeo 1. jula 2016.

Pogledajte najnoviji redoslijed prvenstva sudija u skladu s pravilom 22 Pravilnika o postupku i dokazima.

Rad i naknade

Za svako suđenje ili moguće prosljeđivanje predmeta u nadležnosti Mehanizma, izuzev za predmete zbog nepoštovanja suda i lažnog svjedočenja, predsjednik će imenovati troje sudija sa spiska sudija u pripravnosti koji će predstavljati pretresno vijeće. U svim ostalim slučajevima predsjednik će imenovati jednog sudiju sa spiska sudija u pripravnosti da razmotri predmet u prvostepenom postupku. Predsjednik će imenovati vijeće od pet sudija koje će razmatrati žalbe na odluke prvostepenih pretresnih vijeća i vijeće od troje sudije koje će razmatrati žalbe na odluke koje donese sudija pojedinac u prvostepenom postupku.

Sudije će dolaziti u sjedište jednog od dva ogranka Mehanizma samo po potrebi i na zahtjev predsednika. U mjeri u kojoj je to moguće i shodno odlukama predsjednika, sudije će obavljati svoje funkcije na daljinu.

Sudije neće primati nikakve naknade ili imati ikakve povlastice zbog toga što se nalaze na spisku sudija u pripravnosti. Naknadu će dobiti za svaki dan obavljanja funkcije u sklopu Mehanizma nakon što budu imenovani od strane predsjednika.

Dana 11. maja 2015., sudije Mehanizma su usvojili Profesionalni kodeks sudija Mehanizma. Ovaj profesionalni kodeks definiše ključne pravosudne principe u pogledu nezavisnosti, integriteta, povjerljivosti i aktivnosti izvan Mehanizma.

Sudije Mehanizma u njihovom pravosudnom radu podržava mali tim posvećenog osoblja Vijeća.

Sudije Mehanizma

Bivše sudije Mehanizma

Sudija Patrick Lipton Robinson
Jamajka Jamajka
Sudija Bakone Justice Moloto
Južna Afrika Južna Afrika
Sudija Mparany Mamy Richard Rajohnson
Madagaskar Madagaskar
Sudija Dr. Aydin Sefa Akay
Turska Turska