Sudija Carmel Agius

Malta

Sudija Carmel Agius je rođen u Sliemi, na Malti, 18. avgusta 1945. Studirao je na Malteškom univerzitetu i diplomirao engleski i italijanski jezik i ekonomiju 1964. godine. Diplomu notara je dobio 1968. godine, a pravo je doktorirao na istom univerzitetu 1969. godine.

Sudija Agius je sudija Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) od osnivanja Mehanizma 2012. godine. U junu 2018., generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao ga je za predsjednika Mehanizma, s mandatom od 19. januara 2019. do 30. juna 2020.

Sudija Agius ranije je obavljao funkciju posljednjeg predsjednika Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i bio je na čelu MKSJ-a od novembra 2015. do istorijskog i blagovremenog zatvaranja tog suda u decembru 2017. Sudija Agius je prvi put izabran za sudiju MKSJ-a 2001. godine, i predsjedavao je na suđenjima u nekoliko predmeta pred Pretresnim vijećem II. Sudija je Žalbenog vijeća i MKSJ-a i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) od 2010. godine, a u novembru 2011. je izabran za potpredsjednika MKSJ-a. Sudija Agius je obavljao dužnost potpredsjednika tokom četiri godine pre nego što je izabran za predsjednika.

Tokom svog rada na MKSJ-u sudija Agius je predsjedavao pretresnim vijećima na suđenjima u predmetima Tužilac protiv Radoslava Brđanina, Tužilac protiv Nasera Orića, i Tužilac protiv Popovića i drugih. Pored toga, od 2010. godine predsjedavao je Žalbenim većem u žalbenim postupcima pred MKSJ-om i MKSR-om, uključujući u predmetima Tužilac protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina, Tužilac protiv Tharcissea Renzahoa, Tužilac protiv Vlastimira Đorđevića, kao i Dominique Ntawukulilyayo protiv tužioca.

Sudija Agius predsjedavao je Komisijom za Pravilnik MKSJ od 2003. godine, a takođe je dugo godina bio član Kolegijuma Međunarodnog suda. Tokom 2010. i 2011. godine koordinirao je sastavljanje Pravilnika o postupku i dokazima Mehanizma, koji je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija prihvatio, i koji su usvojile sudije Mehanizma.

Prije nego što je izabran za sudiju MKSJ-a, sudija Agius je bio viši sudija Apelacionog suda Malte i Ustavnog suda Malte, a u više je navrata radio kao vršilac dužnosti vrhovnog sudije. Tokom 1992. godine bio je član Odbora za izradu pravilnika malteških sudova.

Sudija Agius se u velikoj mjeri bavi multilateralnim poslovima. Od 1999. do 2008., bio je član Stalnog arbitražnog suda. Od 1990. do 2001. godine bio je na čelu malteške delegacije na godišnjim sjednicama Komisije Ujedinjenih nacija za sprečavanje zločina i krivično pravo u Beču. Bio je predstavnik malteške Vlade na VII, VIII, IX i X kongresu Ujedinjenih nacija o prevenciji kriminaliteta i postupanju prema delinkventima. Sudija Agius takođe je predsjedavao Komisijom o uzimaju iskaza od djece i radio je kao konsultant pri Komisiji Ujedinjenih nacija za ljudska prava i krivične postupke u Nepalu.

U periodu od 1996. do 1998. godine sudija Agius je predstavljao maltešku Vladu na sjednicama Pripremnog odbora Ujedinjenih nacija za predloženo osnivanje stalnog Međunarodnog krivičnog suda. Tokom 1998. bio je vršilac dužnosti šefa delegacije i savetnik malteške Vlade na Rimskoj konferenciji o osnivanju Međunarodnog krivičnog suda (MKS), na kojoj je aktivno učestvovao u pregovorima i u ime Malte potpisao Završni dokument. Kasnije je predstavljao Maltu tokom rada Pripremne komisije Stalnog međunarodnog krivičnog suda, koja je sastavljala Pravilnik o dokazima i postupku, kao i Definicije krivičnih dela te institucije.

Od 1996. do 1999. Sudija Agius je bio prorektor Malteškog univerziteta. Autor je više publikacija i bio je član uređivačkog odbora Mediteranskog časopisa za ljudska prava (Mediterranean Journal of Human Rights) pri Malteškom univerzitetu od 1998. do 2004. Od 1989. do 2001. godine sudija Agius je bio predstavnik malteških pravosudnih institucija u Centralnom vijeću Međunarodnog udruženja sudija. U decembru 2015. godine dodijeljen mu je malteški Nacionalni orden za zasluge.