Online izložba:
Pogled kroz odškrinuta vrata arhiva


Međunarodni krivični sud za Ruandu (MKSR) i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) postavili su temelje savremenog međunarodnog krivičnog pravosuđa. Njihove arhive, koje su sada u nadležnosti Mehanizma, sadrže na hiljade sudskih spisa, uključujući i dokumente koje su podnele strane u postupcima i treće strane, dokazne predmete uvrštene u dokaze tokom suđenja, transkripte postupaka, fotografije i audio-vizuelne snimke pretresa.

Ova online izložba pruža pogled kroz odškrinuta vrata tih arhiva. Deset predmeta koji su ovde predstavljeni ilustruju raznolikost sadržaja arhiva i dokumentuju pravosudne postupke dok u isto vreme prikazuju specifične događaje koji su deo šireg konteksta. Ovi arhivi takođe pomažu da se na opipljiv način prikaže sva kompleksnost događaja koji su se odigrali u Ruandi i na području bivše Jugoslavije.

Javni spisi MKSR I MKSJ su dostupni putem Baze podataka sudskih spisa i arhiva Mehanizma, odnosno Sudskih spisa MKSJ-a. Molimo vas da za dodatne informacije stupite u kontakt s timovima Službe Mehanizma za arhiviranje i dokumentaciju u Arushi ili Hagu ili pogledate naš odeljak Pitanja i odgovori u vezi s arhivima.

1.MKSJ

Stabilizator minobacačke granate ispaljene na tržnicu Markale

Stabilizator - takođe poznat pod nazivom repna krilca - minobacačke granate kalibra 120 mm koja je 5. februara 1994. godine ispaljena na tržnicu Markale u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Prvi od dva napada na ovu tržnicu, koji je za posledicu imao više od 60 poginulih i otprilike 200 ranjenih. Nakon ovog incidenta, policija je uklonila stabilizator sa lica mesta i držala ga u svojim arhivima sve dok ga Tužilaštvo MKSJ nije zatražilo kao dokaz u predmetu Galić.

Stabilizator je uveden u predmetni spis posredstvom svedoka Seada Bešića, kriminalističkog tehničara koji je izvršio uviđaj nakon tog incidenta sa bosansko-hercegovačkom policijom.

2.MKSR

Presuda Pretresnog veća u predmetu Akayesu

Izbor od tri stranice Presude Pretresnog veća u postupku protiv Jeana-Paula Akayesua, koji je bio gradonačelnik Opštine Taba, Prefektura Gitarama u Ruandi.

Ova presuda, koja je izrečena 2. septembra 1998. godine, bila je prva prvostepena presuda koju je izrekao MKSR. Ova presuda takođe je ušla u istorijske anale zbog toga što je njom po prvi put neka osoba pred jednim međunarodnim sudom osuđena za silovanje kao delo genocida.

Ovaj izbor stranica uključuje naslovnu stranicu presude na kojoj su imena strana u postupku, sudija i sekretara, stranicu na kojoj su izneseni pravni zaključci Veća u vezi s tačkom za silovanje, kao i stranicu s potpisima, na kojoj su potpisane sudije Laïty Kama, Lennart Aspegren i Navanethem Pillay, s pečatom MKSR.

3.MKSJ

Drvena “puška”

Drvenu “pušku” je kao dokaz predložilo Tužilaštvo u postupku protiv Mladena Naletilića i Vinka Martinovića.

Tužilaštvo je tvrdilo da je optuženi Martinović primoravao zatvorenike bosanske Muslimane da oblače uniforme sa hrvatskim oznakama i da nose drvene imitacije pušaka kako bi služili kao mamac i privukli vatru suprotne strane.

Timovi odbrane su osporili autentičnost ove “puške”, što je navelo Pretresno veće MKSJ da naloži nezavisnu forenzičku analizu tog predmeta. Analizu je obavio Holandski forenzički institut.

Nakon analize i razmatranja Veća, ovaj predmet je na kraju uvršten u dokaze u martu 2003. godine.

Wooden rifle
Wooden rifle

4.MKSR

Crtež Centra za stručno obrazovanje Murambi

Ova crtež je kao dokaz predložila odbrana tokom suđenja četvorici visokih oficira Oružanih snaga Ruande, koje je takođe poznato kao predmet Bagosora i drugi.

Ovaj crtež je nacrtao svedok odbrane X03 kako bi i na njemu prikazao Centar za usmereno stručno obrazovanje Murambi, smešten u blizini Gitarame, gde je bila izmeštena privremena vlada za vreme genocida.

Crtež je korišćen tokom svedočenja svedoka X03 kako bi se ilustrovao položaj zgrada i prisustvo visokih oficira vojske 12. i 13. aprila 1994, za vreme izmeštanja.

C = kantina; R = soba za sastanke; B = kancelarija direktora centra; D = stambeni prostor; D2 = zgrada vlade; A = stambeni prostor za zvaničnike

5.MKSJ

Maketa štaba Zvorničke brigade 1995. godine

Maketa zgrade štaba brigade na području Srebrenice, Bosna i Hercegovina, nakon pada tog gradića 11. jula 1995.

Ovaj predmet je uvršten u dokazni spis na predlog odbrane optuženog pred MKSJ, Dragana Jokića, pripadnika Zvorničke brigade, kako bi se predstavila fizička blizina između optuženog i bivšeg saoptuženog pred MKSJ, Dragana Obrenovića, koji je svedočio u tom predmetu.

6.MKSR

Komadić krova Srednje tehničke škole (École Technique Officielle), oštećenog granatom

Deo krova koji je natkrivao učionicu broj 4 u zgradi broj 5, koji je oštećen granatom tokom napada na kompleks zgrada Srednje tehničke škole (École Technique Officielle) u Kigaliju 11. aprila 1994.

Ovaj predmet je kao dokaz predložilo Tužilaštvo tokom suđenja Georgesu Rutagandi, vođi Interahamwea (omladinske paravojne formacije povezane s MRND, (Mouvement Révolutionaire National pour le Développement) Nacionalnim revolucionarnim pokretom za razvoj.

Ovaj predmet je korišćen kako bi se prikazao intenzitet napada na školu. Pretresno veće je utvrdilo da je u napadu ubijen veliki broj nenaoružanih pripadnika plemena Tutsi, kao i nekoliko pripadnika plemena Hutu, koji su potražili utočište u školi.

7.MKSJ

Vozačka dozvola pronađena u posedu Duška Tadića

Dokazni predmet Tužilaštva uvršten u predmetni spis u postupku protiv Duška Tadića, korišćen kako bi se dokazalo da je boravio u Kozarcu, Bosna i Hercegovina, 1992. godine, tokom perioda za vreme kojeg su počinjeni zločini za koje je terećen.

Ovu vozačku dozvolu svedoka Adila Jakupovića, kojoj je važenje isteklo, nemačka policija je pronašla u posedu Duška Tadića kada je 12. februara 1994. uhapšen u Minhenu.

Tadić se protiv svih optužbi za zločine koje su mu stavljene na teret branio alibijem. Međutim, Tadićev komšija Jakupović je svedočio da su on i njegova porodica izbegli iz Kozarca 1992. godine, ostavivši za sobom dokumente, među kojima je bila i ova vozačka dozvola. Jakupović i njegova supruga su svedočili da je Tadić došao u posed njihovih dokumenata pod izgovorom da ih uzima kako bih vratio njihovoj porodici.

  • Dokazni predmet broj: 306A
  • Zaveden dana: 7. avgusta 1996.
  • Predmet: Duško Tadić (IT-94-1)

8.MKSR

Crtež crkve u Nyangeu

Crtež je kao dokaz predložilo Tužilaštvo putem svedoka CBY tokom prvostepenog postupka protiv Gasparda Kanyarukige, koji je bio vlasnik apoteke u mestu Nyange, Opština Kivumu u prefekturi Kibuye, u zapadnoj Ruandi.

Crtež predstavlja župnu crkvu u Nyangeu, gde je na hiljade pripadnika plemena Tutsi potražilo utočište u aprilu 1994. godine. Pretresno veće MKSR je utvrdilo da je crkva bila opkoljena i napadana od 12. do 15. aprila i da je na kraju uništena, što je za posledicu imalo smrt otprilike 2.000 civila, pripadnika plemena Tutsi. Veće je takođe utvrdilo da je Kanyarukiga zajedno s drugima učestvovao u planiranju tih zločina.

9.MKSJ

Novčanica od 500 milijardi dinara izdata u Jugoslaviji 1993.

Novčanica od 500 milijardi jugoslovenskih dinara, valute koja je bila u opticaju u Jugoslaviji od 1920. do 2003. godine.

Novčanicu je sudu predstavila odbrana Marija Čerkeza, bivšeg zapovednika Viteške brigade Hrvatskog vijeća obrane u Bosni i Hercegovini.

Odbrana je koristila tu novčanicu u septembru 2000. kao dokaz da je u vreme uvođenja hrvatskog dinara u državi Jugoslaviji, jugoslovenska valuta bila u takvoj hiper inflaciji da je praktično bila bezvredna.

Tokom istog pretresa, Tužilaštvo je tvrdilo da je hrvatski dinar u delove Bosne i Hercegovine uveo i promovisao hrvatski predsednik Tuđman u sklopu svoje nacionalističke politike kao znak državnosti.

10.MKSR

Video snimak Simona Bikindija tokom usmenog iznošenja argumenata po žalbi

Isečak video snimka završne reči Simona Bikindija tokom žalbene rasprave u predmetu koji se vodio protiv njega, koja je održana 30. septembra 2009.

Simon Bikindi je poznati kompozitor i pevač iz Ruande. Tokom proleća 1994. godine, radio je pri Ministarstvu za mlade i pridružene pokrete Vlade Ruande i bio je član MRND, Nacionalnog revolucionarnog pokreta za razvoj i demokratiju.

Pretresno veće MKSJ je utvrdilo da je krajem juna 1994, Bikindi otputovao u prefekturu Gisenyi u sastavu konvoja Interahamwea, u vozilu sa razglasom, putem kojeg je pozivao na istrebljenje pripadnika plemena Tutsi.

Žalbeno veće je potvrdilo osuđujuću presudu Bikindiju za direktno i javno podstrekivanje da se počini genocid.